Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunki ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.123.857

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390 i Nr 120, poz. 818) zarządza się, co następuje:
Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, określają tabele wymagań stanowiące załącznik do rozporządzenia.
Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego.
 Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych podstawowych uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji.
Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe wyższe po ukończeniu wymaganych do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych:
1) 3
 studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie albo;
2)
szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.
Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia nie wlicza się okresu zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną inną niż wydalenia ze służby albo odstąpiono od jego ukarania, okresu urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego.
Policjant może być mianowany na wyższe stanowisko służbowe, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)
posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż służby wymagane na tym stanowisku;
2)
posiada pozytywną opinię służbową;
3)
w przypadku poddania go procedurze określonej w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, uzyskał pozytywny wynik testu lub badania przeprowadzonego w ramach tej procedury.
 W terminie miesiąca od dnia ukończenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji policjant jest mianowany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów młodszych Policji, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 5.
Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych:
1)
podstawowych uważa się:
a)
ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego o określonym profilu lub bez wyodrębnionego profilu, a także części ogólnopolicyjnej tego szkolenia albo
b)
ukończenie szkolenia zawodowego specjalistycznego, albo
c)
ukończenie szkolenia zawodowego, wymaganego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów lub aspirantów Policji, albo
d)
złożenie egzaminu aspiranckiego lub podoficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, albo
e)
mianowanie na odpowiedni stopień policyjny osoby przyjętej do służby w Policji, posiadającej stopień wojskowy chorążego lub podoficera, nieuzależnione od obowiązku odbycia przeszkolenia zawodowego
-
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;
2)
wyższych uważa się:
a)
ukończenie szkolenia oficerskiego albo
b)
złożenie egzaminu oficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, albo
c)
ukończenie szkolenia zawodowego, uprawniającego do złożenia egzaminu oficerskiego, albo
d)
mianowanie na odpowiedni stopień policyjny osoby przyjętej do służby w Policji, posiadającej stopień wojskowy oficera, nieuzależnione od obowiązku odbycia przeszkolenia zawodowego
-
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Do kwalifikacji zawodowych uzyskanych po ukończeniu szkoleń zawodowych w Policji, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a ukończonych po jego wejściu w życie, stosuje się odpowiednio przepisy § 6.
1. 
Policjant mianowany lub powołany na stanowisko służbowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymagań w nim określonych, zachowuje uprawnienie do zajmowania tego stanowiska oraz prawo do mianowania lub powołania na stanowisko równorzędne pod względem grupy zaszeregowania.
2. 
Policjant mianowany na stanowisko służbowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymagań do mianowania na analogiczne stanowisko Biura Spraw Wewnętrznych zaszeregowane do wyższej grupy zaszeregowania, zachowuje prawo do mianowania na to stanowisko, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 14 i Nr 62, poz. 582, z 2005 r. Nr 105, poz. 885 oraz z 2006 r. Nr 27, poz. 202 i Nr 50, poz. 371).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  5  

TABELE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Użyte w tabelach skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:
1)
KGP - Komendę Główną Policji;
2)
CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji;
2a)
BWSP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;
2b)
BOA - Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji;
2c)
CBZC - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości;
2d)
CLKP - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
3)
KWP - komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji;
4)
KPP (KMP, KRP) - komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji;
5)
KP - komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji;
6)
(uchylony);
7)
WSPol. - Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie;
8)
SP - szkołę policyjną;
9)
OSzP - ośrodek szkolenia Policji;
10)
OPP - oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji;
11)
SPKP - samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji.

Tabela 1. Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji oraz kierowników jednostek organizacyjnych Policji.

Lp.StanowiskoWykształcenieKwalifikacje zawodoweStaż służby

w latach

12345
1Komendant Główny Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
2I Zastępca i zastępca Komendanta Głównego Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
3Komendant CBŚPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
3aKomendant Biura Spraw Wewnętrznych Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
3bDowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
3cKomendant CBZCwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
3dDyrektor CLKPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
4Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
5Komendant-rektor WSPol.według odrębnych przepisówwyższe7
6Zastępca Komendanta CBŚPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe6
6aZastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
6bZastępca dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe6
6cZastępca Komendanta CBZCwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
6dZastępca dyrektora CLKPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
7I Zastępca i zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe6
8Komendant SPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
9Zastępca komendanta-prorektor WSPol.według odrębnych przepisówwyższe6
10Kanclerz WSPol.według odrębnych przepisówwyższe6
11Zastępca komendanta SPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe6
12Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe6
13I zastępca i zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
14Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policjiwyższe1)wyższe1)5
wyższe2)podstawowe2)6
średnie lub średnie branżowe3)podstawowe3)7
15Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policjiwyższe1)wyższe1)4
wyższe2)podstawowe2)5
średnie lub średnie branżowe3)podstawowe3)6

Tabela 2. Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na innych stanowiskach służbowych.

Lp.StanowiskoWykształcenieKwalifikacje zawodoweStaż służby

w latach

12345
1Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
2(uchylona)
3Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe6
4(uchylona)
5Rzecznik prasowy w KGP, CBŚP, CBZC i BSWPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe4
6Główny księgowy budżetuwedług odrębnych przepisówwyższe5
podstawowe7
7Naczelnik zarząduwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
8Dyrektor instytutuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
9Dowódca oddziałuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
10(skreślona)
10aProfesor i profesor uczelniwedług odrębnych przepisówpodstawowe3
10bProfesor i profesor instytutuwedług odrębnych przepisówpodstawowe3
11Główny księgowy - naczelnik wydziałuwedług odrębnych przepisówwyższe5
12Kwestorwedług odrębnych przepisówwyższe5
13Zastępca naczelnika zarząduwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
14Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziałuwedług odrębnych przepisówwyższe5
15Radcawyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
16(uchylona)
17Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, WSPol. i SPwyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

wyższe5
18Kierownik rektoratuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
19Kierownik działuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
20Dowódca SPKPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
21Zastępca dyrektora instytutuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
22Kierownik zakładuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
23Naczelnik wydziału - radca prawnywedług odrębnych przepisówwyższe5
24Redaktor naczelnywyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
25Kierownik ośrodkawyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
26Zastępca dowódcy oddziałuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
27Dowódca samodzielnego pododdziałuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
28Radca prawnywedług odrębnych przepisówpodstawowe3
29Adiunktwedług odrębnych przepisówwyższe5
30Dyżurny w KGPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
31Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, WSPol. i SPwyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

wyższe5
32Zastępca kierownika działuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
33Zastępca dowódcy SPKPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
34Kierownik studium w WSPol.według odrębnych przepisówwyższe5
35Kierownik studiumwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
36Zastępca kierownika zakładuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
37Zastępca kierownika ośrodkawyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
38Zastępca redaktora naczelnegowyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe4
39Rzecznik prasowy w KWPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnympodstawowe3
40Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziałuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
41Zastępca dyżurnego w KGP oraz dyżurny w CBŚP, BSWP, CBZC i KWPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
42Naczelnik wydziału w KPP (KMP, KRP) i KP1)wyższewyższe4
podstawowe5
średnie lub średnie branżowepodstawowe6
43Kierownik sekcjiwyższewyższe4
podstawowe5
średnie lub średnie branżowepodstawowe6
44Kierownik sekcji4)wyższepodstawowe3
średnie lub średnie branżowepodstawowe5
45Ekspertwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe4
46(uchylona)
47Starszy pilot4)średnie lub średnie branżowepodstawowe-
48Starszy mechanik4)średnie lub średnie branżowepodstawowe-
49Starszy wykładowca w WSPol.według odrębnych przepisówwyższe5
50Starszy wykładowcawyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe5
51Pomocnik dowódcy oddziałuwyższewyższe4
podstawowe6
52Lekarzwedług odrębnych przepisówpodstawowe-
53Zastępca naczelnika wydziału w KPP (KMP, KRP) i KP1)wyższewyższe3
podstawowe4
średnie lub średnie branżowepodstawowe6
54Kapelmistrzwyższepodstawowe-
55Kierownik policyjnej izby dzieckawyższe pedagogicznewyższe4
56Lektorwyższepodstawowe2
57Dowódca kompanii w OPPwyższewyższe4
średnie lub średnie branżowepodstawowe6
58Wykładowca w WSPol.według odrębnych przepisówwyższe4
podstawowe5
59Wykładowca w SP i OSzPwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe4
podstawowe5
wyższewyższe5
podstawowe6
60Asystent6) i instruktor7)według odrębnych przepisówwyższe3
61Dyżurny w KPP (KMP, KRP) oraz dyżurny w KP1)wyższewyższe5
podstawowe6
średnie lub średnie branżowepodstawowe8
62Zastępca dyżurnego w CBŚP, BSWP, CBZC i KWPwyższewyższe5
podstawowe6
63Zastępca dowódcy kompaniiwyższepodstawowe4
średnie lub średnie branżowepodstawowe6
64Młodszy wykładowcawyższepodstawowe5
średnie lub średnie branżowepodstawowe15
65Kierownik referatuwyższewyższe3
podstawowe4
średnie lub średnie branżowepodstawowe6
66Dowódca kompanii w WSPol., SP i OSzPwyższewyższe4
średnie lub średnie branżowepodstawowe6
67II kapelmistrzwyższepodstawowe-
68Specjalistawyższepodstawowe3
średnie lub średnie branżowepodstawowe5
69(uchylona)
70Pilot4)średnie lub średnie branżowepodstawowe-
71Mechanik4)średnie lub średnie branżowepodstawowe-
72Dyżurny oddziału prewencji Policjiwyższepodstawowe4
średnie lub średnie branżowepodstawowe5
73Dowódca plutonu w OPPśrednie lub średnie branżowepodstawowe3
74(uchylony)
75Dyżurny w KP2), zastępca dyżurnego w KPP (KMP, KRP) oraz zastępca dyżurnego w KP1)średnie lub średnie branżowepodstawowe5
76Kierownik rewiru dzielnicowych, kierownik ogniwaśrednie lub średnie branżowepodstawowe3
77Kierownik posterunku Policjiśrednie lub średnie branżowepodstawowe3
78Detektyw, asystent, instruktorśrednie lub średnie branżowepodstawowe3
79Technik kryminalistykiśrednie lub średnie branżowepodstawowe3
80Starszy dzielnicowyśrednie lub średnie branżowepodstawowe3
81Dzielnicowyśrednie lub średnie branżowepodstawowe3
82Kontroler ruchu drogowegośrednie lub średnie branżowepodstawowe3
83Przewodnik psa służbowegośrednie lub średnie branżowepodstawowe3
84Dowódca drużynyśrednie lub średnie branżowepodstawowe3
85Pomocnik dyżurnegośrednie lub średnie branżowepodstawowe3
85bDyżurny samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policjiśredniepodstawowe2
86Referentśrednie lub średnie branżowepodstawowe2
87Pielęgniarkawedług odrębnych przepisówpodstawowe-
88Ratownik medycznywedług odrębnych przepisówpodstawowe-
89Policjantśrednie lub średnie branżowepodstawowe-
nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego5)
90Kursantśrednie lub średnie branżowe--
nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego5)

Objaśnienia odnośników:

1) w komisariacie Policji o stanie etatowym powyżej 60 etatów,

2) w komisariacie Policji o stanie etatowym do 60 etatów,

3) w komisariacie Policji o stanie etatowym poniżej 25 etatów,

4) w lotnictwie policyjnym,

5) dotyczy służby kontraktowej,

6) dotyczy stanowiska w WSPol., o którym mowa w lp. 76 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z 2016 r. poz. 385, z 2017 r. poz. 135 i 253, z 2018 r. poz. 309, 486 i 819, z 2019 r. poz. 240, 366 i 636, z 2020 r. poz. 599 i 1988 oraz z 2022 r. poz. 106, 336, 580, 816 i 1254),

7) dotyczy stanowiska w WSPol., o którym mowa w lp. 77 załącznika nr 2 do rozporządzenia wymienionego w odnośniku 6.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowe - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).
2 § 2a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1697) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2019 r.
3 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1697) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2019 r.
4 § 5a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1697) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2019 r.
5 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 listopada 2007 r. (Dz.U.07.210.1534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2007 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 2008 r. (Dz.U.08.37.211) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U.09.30.202) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.U.10.48.282) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.32.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 marca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. (Dz.U.12.1125) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d i f rozporządzenia z dnia 15 września 2014 r. (Dz.U.2014.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b, c, e, g, h i pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 września 2014 r. (Dz.U.2014.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2014 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.136) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.250) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.239) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 2019 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 2019 r. (Dz.U.2019.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1314) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2022 r.