§ 8. - Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.
§  8. 14
 
1.
Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe wymagane przy mianowaniu na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "11" do "2", po ukończeniu szkolenia zawodowego:
1)
podstawowego określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji (Dz. U. Nr 97, poz. 823);
2)
podstawowego profilowanego.
2.
Policjant służby kryminalnej, śledczej oraz prewencyjnej uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe wymagane przy mianowaniu na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "4" do "2", po ukończeniu części profilowanej szkolenia zawodowego podstawowego, a policjant służby wspomagającej po ukończeniu części ogólnopolicyjnej tego szkolenia.
3.
O rodzaju kwalifikacji zawodowych posiadanych przez policjanta kończącego szkolenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, decyduje profil ukończonego szkolenia.
4.
Za równoznaczne z ukończeniem szkolenia zawodowego podstawowego o profilu prewencyjnym uważa się:
1)
ukończenie szkolenia zawodowego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji wymaganego do mianowania na stopień podoficera Policji albo
2)
złożenie egzaminu podoficerskiego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.
5.
Ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego bez wyodrębnionego profilu uważa się za równoznaczne z ukończeniem części ogólnopolicyjnej tego szkolenia.
14 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.