§ 6. - Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.
§  6.
1. 12
Warunkiem mianowania policjanta na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "7" do "5", jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy albo kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w specjalności wymaganej na stanowisku służbowym w danym rodzaju służby.
2.
W przypadku gdy czynności wykonywane na stanowisku służbowym obejmują zadania kilku rodzajów służb lub gdy, z uwagi na zakres tych czynności, żadna ze specjalności szkolenia zawodowego specjalistycznego nie pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych potrzebnych na stanowisku, przełożony uprawniony do mianowania policjanta określa specjalność, w jakiej ma on odbyć szkolenie.
12 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.