§ 5. - Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.
§  5. 11
 
1.
Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe specjalistyczne:
1)
w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy;
2)
w odpowiedniej specjalności.
2.
Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy uważa się ukończenie szkolenia dla rezerwy kadrowej na stanowisko kierownika komórki organizacyjnej komendy powiatowej (miejskiej) i rejonowej Policji.
3.
Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w odpowiedniej specjalności uważa się:
1)
ukończenie w tej samej specjalności szkolenia zawodowego, wymaganego do mianowania na stopień aspiranta lub podoficera Policji, z wyłączeniem szkolenia zawodowego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji wymaganego do mianowania na stopień podoficera Policji albo
2)
złożenie w tej samej specjalności egzaminu aspiranckiego lub podoficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, z wyłączeniem egzaminu podoficerskiego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.
11 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.