§ 4. - Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.
§  4.
1. 9
Warunkiem mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "18" do "8", jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych wyższych ogólnych.
2.
Na stanowisko służbowe komendanta Policji powołuje się policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe wyższe w specjalności kryminalnej lub prewencyjnej.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na stanowisko służbowe komendanta Policji można powołać policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe wyższe w specjalności służby wspomagającej i staż służby dłuższy o 2 lata od wymaganego do objęcia tego stanowiska.
4.
Warunkiem powołania na stanowisko służbowe zastępcy komendanta Policji lub mianowania policjanta na stanowisko zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "16" do "8" jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych wyższych w specjalności zgodnej z rodzajem służby, w której występuje stanowisko
5. 10
Na stanowiska, o których mowa w ust. 4, można mianować lub powołać policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe wyższe w specjalności innej niż rodzaj służby, w której występuje stanowisko, i staż służby dłuższy o 1 rok od wymaganego do objęcia tego stanowiska.
9 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
10 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.