§ 3. - Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.
§  3.
1. 5
Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe wyższe:
1) 6
ogólne - po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
2)
w specjalności:
a)
kryminalnej, prewencyjnej lub służby wspomagającej - po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w odpowiedniej specjalności,
b)
zarządzania zasobami ludzkimi, zwane dalej "wyższymi I stopnia" - po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w tej specjalności,
c)
zarządzania komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi Policji, zwane dalej "wyższymi II stopnia", - po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w tej specjalności.
2.
Ukończenie szkolenia oficerskiego bez specjalności, złożenie egzaminu oficerskiego bez specjalności oraz ukończenie szkolenia oficerskiego dla absolwentów wydziału prawa uważa się za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych ogólnych.
3. 7
Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych w jednej ze specjalności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. a uważa się:
1)
ukończenie szkolenia oficerskiego w odpowiedniej specjalności albo
2)
ukończenie szkolenia wyższego zawodowego dla absolwentów wyższych uczelni w odpowiedniej specjalności, albo
3)
złożenie egzaminu oficerskiego w odpowiedniej specjalności.
4.
Ukończenie szkolenia oficerskiego dla ekspertów kryminalistyki uważa się za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych w specjalności kryminalnej, a szkolenia oficerskiego dla psychologów za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych w specjalności służby wspomagającej.
5. 8
Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych II stopnia uważa się ukończenie Studium Zarządzania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
5 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U.06.50.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2006 r.
7 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
8 § 3 ust. 5:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U.06.50.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2006 r.