§ 2. - Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.
§  2.
1.
Warunkiem mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe komendanta Policji lub jego zastępcy, dowódcy oddziału lub jego zastępcy, a także na stanowisko kierownika komórki organizacyjnej lub jego zastępcy, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "18" do "12", jest posiadanie przez niego wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym.
2. 3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowisko służbowe, o którym mowa w ust. 1, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "14" do "12", można mianować lub powołać policjanta posiadającego wykształcenie wyższe bez tytułu zawodowego magistra (równorzędnego), przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych i stażu służby.
3. 4
Policjant, o którym mowa w ust. 2, powołany na stanowisko służbowe komendanta Policji, zaszeregowane do "14" grupy uposażenia zasadniczego, jest obowiązany uzupełnić wykształcenie i uzyskać tytuł zawodowy magistra (równorzędny) w terminie 4 lat od dnia powołania na stanowisko.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.
4 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.