§ 10. - Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.
§  10.
1.
Mianowanie policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe podstawowe o określonym profilu na inne stanowisko służbowe, zaszeregowane również do grupy uposażenia zasadniczego od "4" do "2", gdy są wymagane na nim kwalifikacje zawodowe podstawowe o innym profilu, może nastąpić po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych potrzebnych na tym stanowisku.
2.
Policjant posiadający kwalifikacje zawodowe podstawowe bez profilu może być mianowany na stanowisko służbowe, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych potrzebnych na nowym stanowisku.
3. 18
Policjant służby wspomagającej oraz policjant służby prewencyjnej zajmujący stanowisko w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach patrolowych lub interwencyjnych, konwojowo-ochronnych, w oddziałach prewencji oraz policji sądowej, posiadający kwalifikacje zawodowe podstawowe bez profilu, może być mianowany na inne stanowisko służbowe, jeżeli jest ono zaszeregowane również do grupy uposażenia zasadniczego od "4" do "2".
4. 19
Do mianowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 7a i § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
18 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.
19 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.