§ 1. - Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.
§  1.
1.
Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, określają tabele wymagań stanowiące załącznik do rozporządzenia.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o stanowiskach służbowych oraz o grupach zaszeregowania tych stanowisk, należy przez to rozumieć stanowiska służbowe i grupy zaszeregowania stanowisk służbowych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.