Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.720

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1 , 2
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację

Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wymagania w zakresie weryfikacji przekazanych przez prowadzącego instalację informacji:
1) o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zwanej dalej "ustawą", zawartych we wniosku o przydział uprawnień do emisji na okres rozliczeniowy;
2) dotyczących:
a) instalacji powstałej w wyniku podziału albo łączenia, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy,
b) instalacji nowej, zawartych we wniosku o przydział uprawnień do emisji, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy,
c) znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej w instalacji, o których mowa w art. 71 ust. 3 ustawy.
§  2.  Weryfikacja obejmuje:
1) dokonanie analizy:
a) strategicznej wszystkich działań wykonywanych w instalacji, w tym wpływu tych działań na obliczenie liczby uprawnień do emisji,
b) danych i informacji zawartych w zezwoleniu na emisję gazów cieplarnianych, w tym w planie monitorowania wielkości emisji, oraz w pozwoleniu zintegrowanym lub pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) elementów ryzyka nieodłącznego i ryzyka zawodności systemów kontroli wewnętrznej odnoszących się do zakresu i stopnia skomplikowania działalności prowadzącego instalację oraz tych parametrów przydziału, które mogą prowadzić do nieprawidłowości;
2) opracowanie na podstawie wyników analiz, o których mowa w pkt 1, oraz z uwzględnieniem rodzaju działalności prowadzonej w instalacji, planu weryfikacji zawierającego zakres działań weryfikacyjnych;
3) pozyskiwanie danych i informacji wskazanych w planie weryfikacji;
4) przeprowadzenie weryfikacji danych i informacji wskazanych w planie weryfikacji;
5) w przypadku gdy jest to niezbędne w celu sprawdzenia działania mierników i systemów monitorowania lub pozyskania brakujących danych i informacji wskazanych w planie weryfikacji - przeprowadzenie inspekcji na terenie zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana;
6) sporządzenie wewnętrznego raportu z weryfikacji, który zawiera opis wykonania analiz, o których mowa w pkt 1, dane i informacje pozyskane w trakcie przeprowadzania weryfikacji, opis realizacji planu weryfikacji oraz uzasadnienie wniosków z weryfikacji, które zostaną zawarte w protokole z weryfikacji.
§  3.  W planie weryfikacji wskazuje się dane i informacje niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji, w tym dane i informacje:
1) odpowiednio w zakresie:
a) wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji,
b) początkowo zainstalowanej zdolności produkcyjnej dla każdej podinstalacji,
c) historycznego poziomu działalności w instalacji,
d) początkowo zainstalowanej zdolności produkcyjnej dla instalacji powstałej w wyniku podziału albo łączenia,
e) poziomu działalności podinstalacji wchodzącej w skład instalacji powstałej w wyniku podziału albo łączenia,
f) wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji nowej,
g) początkowo zainstalowanej zdolności produkcyjnej,
h) poziomu działalności w instalacji nowej,
i) rozpoczęcia normalnej działalności w instalacji nowej albo zmienionej działalności w instalacji nowej, w których nastąpiło znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy,
j) rozpoczęcia zmienionej działalności w instalacji na skutek znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej, o którym mowa w art. 71 ust. 5 ustawy,
k) poziomu działalności w instalacji,
l) rozpoczęcia zmienionej działalności w instalacji;
2) wyjaśniające różnice wynikające z porównania danych i informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w § 5, z informacjami, o których mowa w § 1, dotyczące:
a) parametrów lub danych dotyczących emisji,
b) obliczeń;
3) do pozyskania w trakcie inspekcji, o której mowa w § 2 pkt 5.
§  4.  W przypadku gdy przeprowadzenie inspekcji, o której mowa w § 2 pkt 5, nie było konieczne, informację o tym wraz z uzasadnieniem zamieszcza się w protokole z weryfikacji.
§  5.  Weryfikator przeprowadza weryfikację pozyskanych danych i informacji, o których mowa w § 3, w oparciu o:
1) dane i informacje zawarte w zweryfikowanych raportach na temat wielkości emisji, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy;
2) dane i informacje zawarte w raporcie o metodyce zbierania danych, o którym mowa w art. 21 ust. 10 pkt 1, art. 68 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 71 ust. 4 pkt 1 ustawy;
3) informacje zawarte w zweryfikowanym wniosku o przydział uprawnień do emisji na okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w przypadku instalacji powstałej w wyniku podziału albo łączenia albo instalacji nowej, w których nastąpiło znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych.
§  6.  Informacje, o których mowa w § 1, ocenia się jako zweryfikowane pozytywnie, w przypadku gdy weryfikacja wykazała, że informacje te zostały przygotowane na podstawie metodyki opisanej w raporcie o metodyce zbierania danych oraz są poprawne, wiarygodne i dokładne albo zawierają niezgodności, które nie wpływają na poprawność, wiarygodność i dokładność informacji.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Niniejsze rozporządzenie wykonuje decyzję Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/278/UE) (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 299 z 17.11.2011, str. 9, Dz. Urz. UE L 241 z 07.09.2012, str. 52 i Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2014, str. 9).