Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.167.1626

Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:
1.
Osoby ubiegające się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadające świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego muszą odpowiadać wymaganiom zdrowotnym dla klasy 3, określonym w załączniku 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700).
2.
Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą następujących specjalności członków personelu lotniczego:
1)
pilot lotni;
2)
pilot paralotni;
3)
pilot motolotni;
4)
pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 495 kg;
5)
pilot-operator modelu latającego;
6)
skoczek spadochronowy.
Wymagania zdrowotne dla klasy 3 w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, o których mowa w § 1 ust. 1, uważa się za spełnione przez członków personelu lotniczego lub kandydatów na członków personelu lotniczego w przypadku niewystępowania u tych osób schorzeń lub ułomności ograniczających bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych, w szczególności:
1)
ujawnionych w wywiadzie lub rozpoznanych klinicznie chorób psychicznych, wrodzonych lub nabytych, nieprawidłowości układu nerwowego, w tym następstw urazów;
2)
wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości układu sercowo-naczyniowego;
3)
wrodzonych lub nabytych zaburzeń układu oddechowego;
4)
funkcjonalnych lub organicznych zaburzeń przewodu pokarmowego;
5)
otyłości;
6)
chorób krwi;
7)
funkcjonalnych lub organicznych chorób układu moczowego i jego przydatków;
8)
chorób przenoszonych drogą płciową;
9)
funkcjonalnych lub organicznych zaburzeń ginekologiczno-położniczych;
10)
chorób kości, stawów, ścięgien i mięśni, wrodzonych lub nabytych;
11)
nieprawidłowości wysokości ciała, długości kończyn górnych i dolnych oraz osłabienia siły mięśni, uniemożliwiających bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych;
12)
zaburzeń narządu wzroku i jego przydatków, chorób wrodzonych lub nabytych oraz następstw zabiegów chirurgicznych lub urazów oczu;
13)
zaburzeń w prawidłowym postrzeganiu i rozpoznawaniu barw;
14)
zaburzeń funkcji uszu, jamy nosowej, zatok obocznych nosa, gardła, jamy ustnej, zębów i krtani, wrodzonych lub nabytych chorób oraz następstw zabiegów chirurgicznych lub urazów;
15)
chorób skórnych;
16)
pierwotnej lub wtórnej choroby nowotworowej;
17)
chorób zakaźnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).