Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.296

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
Wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być spełnione przez zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593), stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego.
W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach wydanych na podstawie:
1)
art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
2)
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
odpadach palnych - rozumie się przez to odpady stałe, ciekłe i gazowe, inne niż odpady niepalne w rozumieniu art. 3 ust. 3a-3c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2)
strefie pożarowej PM - rozumie się przez to strefę pożarową o przeznaczeniu produkcyjnym lub magazynowym, o której mowa w § 209 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
3)
rozwiązaniu ograniczającym rozlewisko - rozumie się przez to wannę wychwytującą, nieckę lub inne szczelne rozwiązanie ograniczające rozlewisko, które w przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej może pomieścić i utrzymać w warunkach pożarowych określoną objętość magazynowanych ciekłych odpadów palnych;
4)
kontenerze magazynowym cieczy palnych - rozumie się przez to kontener lub szafę, wykonane z blachy stalowej, z izolacją lub bez, których konstrukcja wraz z zastosowanymi zabezpieczeniami zapewnia bezpieczne przechowywanie w nich cieczy palnych, ogranicza rozlewisko tych cieczy oraz rozprzestrzenianie się ognia.
1. 
Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną dalej "strefą pożarową z odpadami stałymi".
2. 
Miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych mogą być lokalizowane w ramach jednej strefy pożarowej z odpadami stałymi.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1)
łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg lub
2)
miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM, w której te odpady są wytwarzane.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, strefa pożarowa PM nie stanowi strefy pożarowej z odpadami stałymi.
1. 
W strefie pożarowej budynku innej niż strefa pożarowa PM mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeżeli są one związane z jego funkcją, oraz zostaną spełnione następujące wymagania:
1)
powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów nie przekracza 200 m2, a zgromadzone tam odpady nie przekraczają objętości 200 m3 lub masy 50 Mg;
2)
nie zostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, określona dla tego budynku;
3)
zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych;
4)
zostanie zachowana wymagana z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe odległość od miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów do sąsiednich obiektów budowlanych oraz granic działek;
5)
zostanie zachowana odległość co najmniej 5 m od drogi pożarowej;
6)
zostanie zachowana odległość od ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów palnych, w tym z izolacją wykonaną z takich materiałów, co najmniej:
a)
4 m - w przypadku ściany zewnętrznej nierozprzestrzeniającej ognia,
b)
8 m - w pozostałych przypadkach.
2. 
W strefie pożarowej PM w budynku mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeżeli zostaną spełnione następujące wymagania:
1)
nie zostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej PM w budynku oraz dopuszczalna w niej gęstość obciążenia ogniowego, a także dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej określona w § 8;
2)
zostanie zachowana wymagana z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe odległość od miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów do sąsiednich obiektów budowlanych oraz granic działek, jeżeli powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów nie przekracza 200 m2, a zgromadzone tam odpady nie przekraczają objętości 200 m3 lub masy 50 Mg;
3)
zostaną spełnione wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące magazynowania odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, jeżeli powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów przekracza 200 m2 lub zgromadzone tam odpady przekraczają objętość 200 m3 lub masę 50 Mg;
4)
zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych;
5)
zostanie zachowana odległość co najmniej 5 m od drogi pożarowej.
Strefę pożarową z odpadami stałymi w budynku lokalizuje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, jeżeli łączna objętość lub masa odpadów palnych magazynowanych w strefie pożarowej przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg.
1. 
Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, nie może przekraczać:
1)
2000 m2 - w przypadku stałych odpadów palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, lub stałych odpadów palnych zawierających w ponad 20% swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2)
4000 m2 - w przypadku stałych odpadów palnych innych niż określone w pkt 1.
2. 
Dopuszcza się powiększenie powierzchni, o których mowa w ust. 1:
1)
o 1000 m2 - w przypadku:
a)
zapewnienia drogi pożarowej z dwóch przeciwległych stron, wzdłuż największej rozpiętości strefy pożarowej, oraz
b)
zachowania szerokości strefy pożarowej mierzonej w kierunku prostopadłym do drogi pożarowej - nie większej niż 45 m;
2)
o 50% - w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej półstałym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym, jeżeli zostanie zapewniona woda do celów przeciwpożarowych, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3;
3)
o 100% - w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym.
3. 
Powiększenia, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu.
Granicę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe - oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.
Dla stref pożarowych z odpadami stałymi określa się dopuszczalne ilości magazynowanych stałych odpadów palnych, z uwzględnieniem projektowanej gęstości obciążenia ogniowego. Obliczenia w tym zakresie przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej obliczania gęstości obciążenia ogniowego i zawiera się w operacie przeciwpożarowym oraz w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli jest ona wymagana.
1. 
Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m2.
2. 
Dopuszcza się powiększenie powierzchni sekcji magazynowych:
1)
o 50% - w przypadku:
a)
zapewnienia drogi pożarowej wzdłuż miejsca załadunku sekcji magazynowej, a jeżeli rozpiętość sekcji mierzona w głąb od miejsca jej załadunku jest większa niż 10 m - wzdłuż miejsca załadunku sekcji magazynowej i przeciwległego jej boku, lub
b)
gdy gęstość obciążenia ogniowego w sekcji magazynowej nie przekracza 500 MJ/m2, lub
c)
zapewnienia ochrony sekcji magazynowej półstałym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym i zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3;
2)
o 100% - w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym.
3. 
Powiększenia, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu.
Rozpiętość sekcji magazynowej mierzona w głąb od miejsca jej załadunku nie może przekraczać:
1)
20 m - w przypadku zapewnienia dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków;
2)
10 m - w pozostałych przypadkach.
1. 
Sekcje magazynowe oddziela się między sobą ścianami separacyjnymi lub pasami wolnego terenu o szerokości co najmniej:
1)
2 m - w przypadku magazynowania odpadów w kontenerach stalowych o pojemności do 40 m3, ze ścianami pełnymi, wykonanymi z blachy o grubości co najmniej 2 mm, w których wysokość magazynowanych odpadów nie przekracza krawędzi ograniczającej przestrzeń ładunkową i górnych krawędzi ścian bocznych kontenera;
2)
5 m - w pozostałych przypadkach.
2. 
W przypadku magazynowania w sekcji magazynowej całych lub rozdrobnionych opon poza kontenerami stalowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do jej oddzielenia od innych sekcji magazynowych stosuje się wyłącznie pasy wolnego terenu.
3. 
W pasie wolnego terenu pomiędzy sekcjami magazynowymi niezawierającymi całych lub rozdrobnionych opon dopuszcza się magazynowanie odpadów niepalnych.
Granicę sekcji magazynowej inną niż ściana oznacza się trwale na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe - oznacza się tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.
1. 
W sekcji magazynowej całe lub rozdrobnione opony magazynuje się:
1)
w zabezpieczonych przed osunięciem stosach lub pryzmach o powierzchni nie większej niż 60 m2 lub
2)
w kontenerach stalowych spełniających wymagania, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.
2. 
Stosy lub pryzmy z całymi lub rozdrobnionymi oponami oddziela się między sobą pasami wolnej przestrzeni lub terenu o szerokości co najmniej 3 m.
1. 
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, wykonuje się z materiałów niepalnych. Ściany te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej:
1)
REI 120-M lub REI 240 - w przypadku stref pożarowych o gęstości obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m2;
2)
REI 240 - w pozostałych przypadkach.
2. 
Ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi wykonuje się z materiałów niepalnych. Ściany te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.
3. 
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, oraz ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi:
1)
posiadają wysokość większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowanych odpadów;
2)
są wysunięte co najmniej o 1 m poza obrys magazynowanych odpadów.
4. 
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddzielająca budynek od strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz zapewnia ochronę budynku przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w strefie pożarowej z odpadami stałymi, jak również zapewnia ochronę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w budynku.
5. 
Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa w ust. 4.
1. 
Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami nie przekracza:
1)
4 m - w przypadku odpadów:
a)
magazynowanych w stosach,
b)
z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon,
c)
wielomateriałowych zawierających w ponad 20% swojej masy materiały z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2)
6 m - w przypadkach innych niż określone w pkt 1.
2. 
Dopuszcza się powiększenie o 50% maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku stosu, sterty, pryzmy, hałdy, zwału lub innej formy ukształtowania zwartego skupiska magazynowanych odpadów, uformowanych w sposób zapewniający utrzymanie ich kształtu (stabilności), z zachowaniem kąta nachylenia płaszczyzn ograniczających ich boczne powierzchnie nieprzekraczającego:
1)
60° - w przypadku odpadów palnych sprasowanych w prostopadłościany lub zbelowanych;
2)
45° - w pozostałych przypadkach.
3. 
Ograniczenia maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych nie stosuje się w przypadku stref pożarowych chronionych przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe. W takim przypadku wysokość ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zapewnienia stabilności, o której mowa w ust. 2, oraz właściwego działania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych lub pianowych i jest uwzględniana w operacie przeciwpożarowym, a także w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli taka instrukcja jest wymagana.
1. 
Odpady palne w budynku magazynuje się w odległości od przekrycia dachu lub sufitu większej niż:
1)
1 m - w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;
2)
1,5 m - w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;
3)
2 m - w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m.
2. 
W budynku wyposażonym w stałe urządzenie gaśnicze wodne lub pianowe wysokość magazynowania ustala się z uwzględnieniem potrzeb w zakresie właściwego działania tych urządzeń.
1. 
Odległość strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, od sąsiedniego budynku lub sąsiedniej strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, zapewniająca zachowanie pasa wolnego terenu, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie może być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:
Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej z odpadami stałymi "Q" w MJ/m2Rodzaj budynku oraz dla budynku PM i strefy pożarowej z odpadami stałymi - maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej "Q" w MJ/m2
ZLINPM lub strefa pożarowa z odpadami stałymi
Q ≤ 10001000 < Q ≤ 4000Q > 4000
Q ≤ 10008881520
1000 < Q ≤ 40001515151520
Q > 40002020202020
2. 
Jeżeli w strefie pożarowej z odpadami stałymi magazynuje się odpady, wówczas przy określaniu odległości, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się dopuszczalne odległości sekcji magazynowych od sąsiednich budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami. Dopuszczalne odległości sekcji magazynowych od sąsiednich budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, są określone w załączniku do rozporządzenia.
3. 
Odległości sekcji magazynowych, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, jeżeli stałe odpady palne są magazynowane w kontenerach spełniających wymagania, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.
4. 
Strefę pożarową z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, sytuuje się w odległości:
1)
od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się ta strefa - nie mniejszej niż 4 m, oraz
2)
od sąsiedniej działki budowlanej - nie mniejszej niż połowa odległości tej strefy od sąsiedniego budynku usytuowanego na tej działce, określonej zgodnie z ust. 1-3, a jeżeli działka jest niezabudowana, przyjmując, że będzie na niej usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjąć gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej większą niż 1000 MJ/m2 i nie większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu należy przyjąć, że będzie na niej usytuowany budynek ZL.
5. 
Odległości, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się w przypadku zastosowania pomiędzy strefą pożarową z odpadami stałymi a granicą działki ściany oddzielenia przeciwpożarowego, która spełnia wymagania, o których mowa w § 16 ust. 1 i 3.
6. 
Strefę pożarową z odpadami stałymi znajdującą się poza budynkiem sytuuje się od granicy (konturu) lasu w odległości nie mniejszej niż dopuszczalna odległość tej strefy od strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, określonej zgodnie z ust. 1-3, jednak nie mniejszej niż 20 m.
1. 
Ciekłe odpady palne magazynuje się:
1)
na otwartej przestrzeni w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu przeznaczonym do magazynowania ciekłych odpadów palnych, zwanym dalej "miejscem magazynowania ciekłych odpadów palnych";
2)
w wydzielonym z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych, magazynie przeznaczonym wyłącznie do magazynowania ciekłych odpadów palnych, zwanym dalej "magazynem ciekłych odpadów palnych";
3)
w stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania cieczy palnych, zwanym dalej "zbiornikiem magazynowym ciekłych odpadów palnych".
2. 
Za miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych uznaje się również wiatę wykonaną w sposób zapewniający swobodną wymianę powietrza z otoczeniem, która z co najmniej trzech stron nie posiada pełnych przegród budowlanych.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli łączna objętość ciekłych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza:
1)
0,4 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2)
5 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
Dopuszcza się magazynowanie ciekłych odpadów palnych w budynku w ramach strefy pożarowej PM, w której odpady te są:
1)
przetwarzane;
2)
wytwarzane - w przypadku gdy ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych nie przekracza w tej strefie:
a)
2 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
b)
15 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
1. 
Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych oraz magazyn ciekłych odpadów palnych stanowią odrębne strefy pożarowe PM, oddzielone pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego.
2. 
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych wykonuje się z materiałów niepalnych. Elementy te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.
1. 
Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych nie może posiadać więcej niż 6 sekcji magazynowych, przy czym ilość magazynowanych odpadów nie może przekraczać w każdej z sekcji:
1)
5 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2)
30 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
2. 
W przypadku magazynowania wspólnego odpadów, o których mowa w ust. 1, w sekcji magazynowej, ilość przechowywanych odpadów nie może przekraczać 5 m3.
3. 
W przypadku gdy sekcję magazynową stanowi kontener magazynowy cieczy palnych, ilość magazynowanych w nim odpadów nie może przekraczać:
1)
30 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2)
50 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
4. 
W przypadku magazynowania wspólnego odpadów, o których mowa w ust. 3, ilość ciekłych odpadów palnych w kontenerze magazynowym cieczy palnych nie może przekraczać 30 m3.
5. 
Odległość pomiędzy sekcjami magazynowymi z ciekłymi odpadami palnymi nie może być mniejsza niż 5 m, a w przypadku gdy sekcję magazynową stanowi kontener magazynowy cieczy palnych - mniejsza niż 2 m.
1. 
W miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych odpady należy magazynować w:
1)
opakowaniach lub pojemnikach jednostkowych o pojemności nie większej niż 0,45 m3;
2)
zbiornikach przenośnych o pojemności od 0,45 m3 do 3 m3.
2. 
Maksymalna wysokość stosów z opakowaniami lub pojemnikami jednostkowymi oraz zbiornikami przenośnymi nie może przekraczać:
1)
3 m - w przypadku magazynowania ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C w niemetalowych: opakowaniach, pojemnikach jednostkowych lub zbiornikach przenośnych;
2)
5 m - w pozostałych przypadkach.
3. 
Niedopuszczalne jest magazynowanie ciekłych odpadów palnych:
1)
w stosach w więcej niż w dwóch warstwach, jeżeli pojemność jednostkowa zbiorników przenośnych z tworzyw sztucznych lub kompozytów przekracza 0,45 m3;
2)
w opakowaniach, pojemnikach lub zbiornikach przenośnych, nieprzeznaczonych do przechowywania cieczy palnych;
3)
na wysokości powyżej 5 m.
1. 
Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych sytuuje się w odległości mierzonej od krawędzi rozwiązania ograniczającego rozlewisko, wynoszącej co najmniej:
1)
30 m - od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej;
2)
15 m - od budynków innych niż określone w pkt 1;
3)
20 m - od granicy (konturu) lasu;
4)
10 m - od granicy sąsiedniej działki budowlanej;
5)
5 m - od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się to miejsce.
2. 
Odległość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zmniejszona o 50%, jeżeli rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiada od strony budynku rozpiętość nie większą niż 10 m.
3. 
Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, mogą być zmniejszone o 50%, jeżeli:
1)
ciekłe odpady palne w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych są magazynowane w kontenerach magazynowych cieczy palnych, posiadających obudowę oraz zamknięcia znajdujących się w niej otworów, wykonane w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60;
2)
rozwiązanie ograniczające rozlewisko w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych posiada pojemność netto nie mniejszą niż 110% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych i pomiędzy nim a sąsiednim budynkiem lub granicą działki zastosowano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, która zapewnia ochronę budynku przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar rozlewiska ciekłych odpadów palnych oraz zapewnia ochronę miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w budynku.
4. 
Zmniejszenia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie podlegają sumowaniu.
5. 
Odległość pomiędzy miejscami magazynowania ciekłych odpadów palnych nie może być mniejsza niż:
1)
5 m - w przypadku gdy sekcje magazynowe w tych miejscach stanowią kontenery przeznaczone do magazynowania cieczy palnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
2)
10 m - w przypadku gdy sekcje magazynowe w tych miejscach stanowią kontenery przeznaczone do magazynowania cieczy palnych;
3)
20 m - w pozostałych przypadkach.
1. 
W magazynie ciekłych odpadów palnych ilość magazynowanych odpadów w strefie pożarowej nie może przekraczać:
1)
50 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2)
200 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
2. 
Dopuszcza się zwiększenie o 200% ilości, o których mowa w ust. 1, jeżeli strefa pożarowa z odpadami ciekłymi jest chroniona przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów cieczy palnych znajdujących się w tej strefie.
Rozwiązania w zakresie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz rozwiązania dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej dla zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych określa się indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, z uwzględnieniem w szczególności: właściwości magazynowanych ciekłych odpadów palnych, przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych, możliwości powstania pożaru i jego rozprzestrzenienia się na sąsiednie obiekty i tereny przyległe, stwarzanych zagrożeń oraz możliwości prowadzenia działań gaśniczych.
1. 
Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych wyposaża się w rozwiązanie ograniczające rozlewisko.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych tworzy wyłącznie jeden kontener magazynowy cieczy palnych z rozwiązaniem ograniczającym rozlewisko, o którym mowa w § 30 ust. 4.
Do miejsca w budynku, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne, stosuje się wymaganie, o którym mowa w § 28 ust. 1.
1. 
Rozwiązanie ograniczające rozlewisko, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych, zapewnia możliwie małą powierzchnię rozlewiska.
2. 
Rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiada pojemność netto nie mniejszą niż:
1)
25% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych lub
2)
110% pojemności pojedynczego największego opakowania, pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenośnego

- w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

3. 
Jeżeli sekcje magazynowe w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych stanowią wyłącznie kontenery magazynowe cieczy palnych, dopuszcza się, aby rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiadało pojemność nie mniejszą niż 10% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych.
4. 
W kontenerze magazynowym cieczy palnych stosuje się rozwiązanie ograniczające rozlewisko o pojemności netto nie mniejszej niż:
1)
10% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych lub
2)
110% pojemności pojedynczego największego opakowania, pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenośnego

- w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

1. 
Górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko o powierzchni większej niż 2,5 m2, stosowanego w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych, jest wyższa od poziomu rozlanej cieczy o co najmniej:
1)
0,05 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska nie przekracza 20 m2;
2)
0,1 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 20 m2 i nie przekracza 100 m2;
3)
0,15 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 100 m2 i nie przekracza 200 m2;
4)
0,2 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 200 m2.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3, dopuszcza się, aby górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko, którego powierzchnia przekracza 100 m2, była wyższa od poziomu rozlanej cieczy o 0,1 m.
1. 
Rozwiązania ograniczające rozlewisko, o których mowa w § 30 ust. 1 i 2 oraz § 31, stosuje się odpowiednio dla naziemnego zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych lub grupy tych zbiorników.
2. 
Dla zbiornika naziemnego dwupłaszczowego wykonanego z materiałów niepalnych lub grupy takich zbiorników nie muszą być stosowane rozwiązania ograniczające rozlewisko.
Obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów palnych w postaci gazowej lub gazu skroplonego spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących magazynowania gazu płynnego w zbiornikach lub butlach, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
1. 
Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 2000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia alarmowe zapewniające automatyczne przekazanie informacji o pożarze do osób, które są odpowiedzialne za jego weryfikację oraz niezwłoczne zawiadomienie centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej.
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje się niezależnie od określonych w nich wartości gęstości obciążenia ogniowego i powierzchni strefy pożarowej, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 1000 m2 powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m2.
3. 
Strefy pożarowe z odpadami stałymi wyposażone w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe nie muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej, jeżeli nie jest on niezbędny do uruchamiania urządzeń przewidzianych do funkcjonowania podczas pożaru. Dopuszczenie to nie zwalnia ze stosowania urządzeń alarmowych, o których mowa w ust. 1.
1. 
Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 2000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 2000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie - w przypadku zapewnienia stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej straży pożarnej.
2. 
Urządzenia gaśnicze, o których mowa w ust. 1, stosuje się do ochrony lokalnej obszarów magazynowania stałych odpadów palnych, jeżeli w strefie pożarowej z odpadami stałymi gęstość obciążenia ogniowego przekracza 4000 MJ/m2 na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2 powierzchni magazynowania tych odpadów.
1. 
Magazyn ciekłych odpadów palnych wyposaża się w stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze pianowe.
2. 
Stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze pianowe nie muszą być stosowane w magazynach o powierzchni nie większej niż 200 m2, które posiadają co najmniej jedno okno lub inny otwór w ścianie zewnętrznej, umożliwiające skuteczne podanie piany gaśniczej.
1. 
Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 1000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w samoczynne urządzenia oddymiające.
2. 
Urządzenia oddymiające mogą być uruchamiane ręcznie, jeżeli strefa pożarowa z odpadami stałymi jest chroniona przez stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie - w przypadku zapewnienia stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej straży pożarnej.
1. 
Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m3, wyposaża się, niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:
1)
2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;
2)
2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda;
3)
2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m;
4)
urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D, jeżeli wystąpienie takich pożarów jest możliwe, określone indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.
2. 
W przypadku magazynowania wyłącznie odpadów palnych, których pożary zalicza się do grupy D, punkty ze sprzętem gaśniczym w miejscu magazynowania stałych odpadów palnych mogą być wyposażone tylko w urządzenia i środki, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
3. 
Miejsce, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne w ilości większej niż 0,4 m3 i nieprzekraczającej 5 m3, niewyposażone w punkt ze sprzętem gaśniczym, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający:
1)
1 gaśnicę przenośną o skuteczności gaśniczej co najmniej 183B na każde 2,5 m3 ciekłych odpadów palnych;
2)
1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m.
4. 
Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż 50 m.
5. 
Do punktu ze sprzętem gaśniczym zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
6. 
Punkty ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
7. 
Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do obiektów i terenów zakładów zabezpieczanych przez zakładową straż pożarną.
1. 
W obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów:
1)
stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jeżeli wynika to z tych przepisów oraz w przypadku gdy:
a)
powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2,
b)
objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3,
c)
występuje strefa zagrożenia wybuchem;
2)
przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru - w przypadku gdy:
a)
powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m2,
b)
objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:
10 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
60 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C,
c)
występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.
2. 
O terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia załącza się plan ćwiczeń.
3. 
W ćwiczeniach w zakresie postępowania na wypadek pożaru umożliwia się udział jednostek ochrony przeciwpożarowej.
1. 
Miejsca magazynowania odpadów palnych, które mogą ulegać samonagrzewaniu, zabezpiecza się w sposób określony w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.
2. 
Środki służące zapobieganiu pożarom wskutek samonagrzewania oraz sposób dokumentowania czynności z tym związanych określa się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a w przypadku gdy instrukcja ta nie jest wymagana - w instrukcji postępowania z odpadami, które mogą ulegać samonagrzewaniu.
1. 
Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, zapewnia się zgodnie z tabelą:
Lp.Gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej [MJ/m2]Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi [m2]
powyżej200500100020003000
do500100020003000
powyżejdowydajność wodociągu [dm3/s]
15001010102020
25002000102020301)301)
3200040002020303040
440002030304040
Objaśnienia:

1) Dla strefy pożarowej z odpadami stałymi, przeznaczonej do magazynowania wyłącznie:

1) pojazdów wycofanych z eksploatacji przy stacjach demontażu lub

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub

3) zużytych baterii i akumulatorów przy zakładach przetwarzania baterii i akumulatorów

- zapewnia się co najmniej 20 dm3/s.

2. 
Zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru nie jest wymagane dla strefy pożarowej z odpadami stałymi o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2, która znajduje się poza budynkiem, jeżeli strefa ta jest zlokalizowana poza granicami jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiącej zabudowy kolonijnej.
3. 
W przypadku gdy wydajność wodociągu stanowiącego źródło wody do celów przeciwpożarowych nie zapewnia ilości wody określonej w ust. 1, zapewnia się uzupełniający zapas wody w zbiornikach przeciwpożarowych, technologicznych lub naturalnych, przystosowanych do poboru wody przez pompy pożarnicze, w ilości równej iloczynowi brakującej wydajności wodociągu i czasu 4 godzin.
1. 
Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub naziemnego zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych zapewnia się, gdy:
1)
ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w miejscu ich magazynowania jest większa niż 5 m3;
2)
pojemność zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3.
2. 
Wymaganą ilość wody, o której mowa w ust. 1, określa się przyjmując intensywność podawania wodnego roztworu środka pianotwórczego - co najmniej 4 dm3/min na 1 m2 powierzchni przewidywanego pożaru w czasie co najmniej 2 godzin.
3. 
Wymagana ilość wody, o której mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż:
1)
10 dm3/s - w przypadku gdy źródło wody stanowi przeciwpożarowa sieć wodociągowa;
2)
50 m3 - w przypadku gdy źródło wody stanowi przeciwpożarowy zbiornik wodny;
3)
wynikająca z przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
1. 
Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych oraz do miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli:
1)
gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej przekracza 500 MJ/m2 i powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 lub
2)
gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2 powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m2, lub
3)
ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w strefie pożarowej jest większa niż 15 m3, lub
4)
występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem.
2. 
Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych nie stosuje się przepisów § 12 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. poz. 1030).
3. 
Sposób doprowadzenia drogi pożarowej do strefy pożarowej z odpadami stałymi lub miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych, znajdujących się poza budynkiem, określa się w uzgodnieniu z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, w trybie art. 42 ust. 4c i 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z uwzględnieniem:
1)
dostępu do celów przeciwpożarowych do każdej strefy pożarowej i sekcji magazynowej z odpadami, biorąc pod uwagę przeważający kierunek wiatru;
2)
zasięgów rzutu prądów gaśniczych;
3)
potrzeby i możliwości prowadzenia działań gaśniczych przy użyciu podnośników i drabin mechanicznych oraz innych pojazdów i sprzętu specjalistycznego;
4)
parametrów dróg pożarowych.
1. 
W odniesieniu do:
1)
magazynowania odpadów:
a)
komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych lub przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości,
b)
przez wytwórcę odpadów, o których mowa w art. 66 ust. 4 pkt 4 oraz w art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
c)
przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), który ma zawartą umowę, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
d)
w zamkniętych silosach lub zasobnikach wykonanych z materiałów niepalnych,
e)
palnych obejmujących wyłącznie materiały o cieple spalania nie większym niż 3 MJ/kg,
2)
wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia, które powstają w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw,
3)
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
4)
składowania odpadów na składowiskach odpadów,
5)
instalacji, w których w ramach ich zautomatyzowanego ciągu technologicznego są magazynowane i przetwarzane odpady przeznaczone do przetwarzania w tych instalacjach, w szczególności bunkrów, zasobników, silosów lub innych pojemników tych instalacji,
6)
odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. poz. 284)

- stosuje się wymagania wynikające z przepisów, o których mowa w § 3, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach rozwiązania techniczne i organizacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, odpowiednie do występującego w nich zagrożenia pożarowego i związanego z nim ryzyka, zapewniające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. 
Rozwiązania techniczne i organizacyjne, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawieranych w operacie przeciwpożarowym, jeżeli jego sporządzenie jest wymagane.
W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, dla których:
1)
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
a)
uzgodniono warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, na podstawie art. 42 ust. 4c i 4d pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, albo
b)
wszczęto i nie zakończono postępowania w sprawie uzgodnienia warunków, o których mowa w lit. a,
2)
sporządzono operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, i złożono wniosek o uzgodnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia

- dopuszcza się spełnienie wymagań wskazanych w § 5-37 oraz § 41-43 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2024 r., a wymagań wskazanych w § 38-40 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 września 2020 r.

W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części, przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych, w zakresie wymagań określonych w:
1)
§ 5, § 6, § 8-16, § 19 i § 34 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;
2)
§ 7, § 26, § 29 i § 33 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;
3)
§ 35 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;
4)
§ 36 i § 37 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;
5)
§ 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.;
6)
§ 20-25, § 28, § 32 i § 41-43 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r.
W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc, w obrębie których w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów, w zakresie wymagań określonych w:
1)
§ 5, § 6, § 8-16, § 19 i § 34 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;
2)
§ 7, § 26, § 29 i § 33 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;
3)
§ 35 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;
4)
§ 36 i § 37 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;
5)
§ 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.;
6)
§ 20-25, § 28, § 32 i § 41-43 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY USTALANIA ODLEGŁOŚCI SEKCJI MAGAZYNOWYCH OD BUDYNKÓW LUB SĄSIEDNICH STREF POŻAROWYCH Z ODPADAMI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA BUDYNKAMI

1.
Odległości sekcji magazynowych od budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami znajdujących się poza budynkami ustala się, stosując odpowiednio tabele 1-4.
2.
Wymaganą odległość ustala się na podstawie rozpiętości sekcji magazynowej L, mierzonej od strony analizowanego oddziaływania pożaru, oraz maksymalnej wysokości składowania odpadów H.
3.
W przypadku gdy kąt nachylenia płaszczyzny ograniczającej boczną powierzchnię sekcji magazynowej względem powierzchni terenu jest nie większy niż 60°, odległość określoną na podstawie odpowiedniej tabeli 1-4 mnoży się przez współczynnik redukcyjny:
1)
0,71 - jeżeli kąt nachylenia płaszczyzny jest nie większy niż 45°;
2)
0,87 - jeżeli kąt nachylenia płaszczyzny jest większy niż 45°.

Tabela 1.

Odległości sekcji magazynowych z odpadami z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz z odpadami niejednorodnymi zawierającymi te materiały w ponad 20% swojej masy, od sąsiednich stref pożarowych z odpadami, które znajdują się poza budynkami.

LWymagana odległość [m]LWymagana odległość [m]
[m]HHHHH[m]HHHHH
≤ 2 m≤ 3m≤ 4 m≤ 5 m≤ 6 m≤ 2 m≤ 3 m≤ 4 m≤ 5 m≤ 6 m
188888412229343943
2889910422229343944
389101213432229354044
4910121314442229354044
5912131516452230354045
61013141618462330364145
71113161719472330364146
81214171920482330364146
91215182021492330374246
101316182123502331374247
111317192224512331374247
121417202225522331374348
131418212326532331384348
141518212426542431384348
151519222527552432384449
161620232628562432384449
171620232629572432394449
181621242730582432394550
191721252831592432394550
201722252831602432394550
211722262932612433394551
221822263033622433404651
231823273033632433404651
241823273134642433404652
251924283135652433404752
261924283235662533414752
271924293336672533414753
281925293336682534414753
292025303437692534414853
302025303438702534414854
312026303538712534414854
322026313539722534424854
332126313539732534424854
342127323640742534424955
352127323640752534424955
362127323741762535424955
372128333741772535434955
382128333842782535435056
392228333842792535435056
402228343843802535435056

Tabela 2.

Odległości sekcji magazynowych z odpadami z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz z odpadami niejednorodnymi zawierającymi te materiały w ponad 20% swojej masy, od budynków sąsiednich.

LWymagana odległość [m]LWymagana odległość [m]
[m]HHHHH[m]HHHHH
≤ 2 m≤ 3m≤ 4 m≤ 5 m≤ 6 m≤ 2 m≤ 3 m≤ 4 m≤ 5 m≤ 6 m
188888411925303438
288889421925303438
38891011431925303539
489111213441925303539
5810121314451925313539
6911131416461926313540
71012141517471926313640
81013151618481926313640
91113161719491926323641
101114161820501926323741
111215171921511926323741
121215182022522026323742
131316182123532027323742
141316192123542027333842
151317202224552027333842
161417202325562027333843
171418212326572027333843
181418212426582027333943
191519222527592027333944
201519222528602027343944
211519232628612028343944
221520232629622028343944
231620242729632028344045
241620242730642028344045
251621242831652028344045
261621252831662028354045
271721252932672028354046
281722262932682028354146
291722262933692028354146
301722263033702028354146
311722273034712029354147
321723273134722129354147
331823273134732129364247
341823283135742129364247
351823283235752129364247
361824283236762129364248
371824293336772129364248
381824293337782129364248
391824293337792129364348
401824293437802129364348

Tabela 3.

Odległości sekcji magazynowych z odpadami innymi niż odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz odpady niejednorodne zawierające te materiały w ponad 20% swojej masy, od sąsiednich stref pożarowych z odpadami, które znajdują się poza budynkami.

LWymagana odległość [m]LWymagana odległość [m]
[m]HHHHH[m]HHHHH
≤ 2 m≤ 3m≤ 4 m≤ 5 m≤ 6 m≤ 2 m≤ 3 m≤ 4 m≤ 5 m≤ 6 m
188888411217212528
288888421217212528
388889431217212528
4888910441217212528
58891011451317222528
689101112461317222529
789111213471318222629
8810111314481318222629
9810121315491318222629
10911121415501318222629
11911131516511318222630
12911131517521318222630
13912141617531318222630
141012141618541318232730
151013151718551318232730
161013151719561318232731
171013161819571318232731
181013161820581318232731
191114161820591318232731
201114171921601318232731
211114171921611318232731
221114172022621318232831
231115172022631318232832
241115182022641318232832
251115182123651318232832
261115182123661318232832
271215182124671318242832
281216192124681318242832
291216192224691319242832
301216192225701319242832
311216192225711319242833
321216202325721319242833
331216202325731319242933
341216202326741319242933
351216202326751319242933
361217202326761319242933
371217202427771319242933
381217212427781319242933
391217212427791319242933
401217212427801319242934

Tabela 4.

Odległości sekcji magazynowych z odpadami innymi niż odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz odpady niejednorodne zawierające te materiały w ponad 20% swojej masy, od budynków sąsiednich.

LWymagana odległość [m]LWymagana odległość [ml
[m]HHHHH[m]HHHHH
≤ 2 m≤ 3m≤ 4 m≤ 5 m≤ 6 m≤ 2 m≤ 3 m≤ 4 m≤ 5 m≤ 6 m
188888411014182124
288888421014182124
388888431014182124
488889441014182124
5888910451014182124
68891011461014182225
78891011471015182225
889101112481015182225
989101213491015182225
1089111214501015192225
11810111314511015192225
12810121315521015192225
13810121415531015192225
14811131416541015192226
15811131516551015192226
16911131517561015192326
17911141517571015192326
18912141617581015192326
19912141618591015192326
20912141618601015192326
21912151719611015192326
22912151719621015192327
23913151719631015192327
24913151820641015192327
251013161820651015192327
261013161820661015192327
271013161821671015192327
281013161921681015192327
291013161921691015192327
301013161921701015192427
311014171922711015202427
321014171922721015202427
331014172022731015202427
341014172022741015202427
351014172022751015202428
361014172023761015202428
371014172023771015202428
381014172023781015202428
391014182123791015202428
401014182124801015202428
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).