§ 4. - Wymagania techniczne i eksploatacyjne oraz warunki wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.70.340

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1993 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

______

*) Załączniki nr 2-24 do rozporządzenia stanowią odrębne wydawnictwa i są do nabycia w Instytucie Łączności: 04-984 Warszawa ul. Szachowa 1, tel. 12 84 70, telefaks 129007.