§ 3. - Wymagania techniczne i eksploatacyjne oraz warunki wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.70.340

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1993 r.
§  3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz warunków ich współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego (Dz. U. Nr 31, poz. 130).