Wymagania techniczne i eksploatacyjne oraz warunki wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.70.340

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 16 lipca 1993 r.
w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 9 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci telekomunikacyjnej wymagania techniczne i eksploatacyjne oraz warunki wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, określone w załącznikach nr 2-24 do rozporządzenia*).
Zakres wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków współpracy zawarty w poszczególnych załącznikach, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz warunków ich współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego (Dz. U. Nr 31, poz. 130).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

______

*) Załączniki nr 2-24 do rozporządzenia stanowią odrębne wydawnictwa i są do nabycia w Instytucie Łączności: 04-984 Warszawa ul. Szachowa 1, tel. 12 84 70, telefaks 129007.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW NR 2-24 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Krajowy plan transmisji KPT-92 dla sieci telefonicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wymagania dla numeracji punktów sygnalizacyjnych w sieci PSTN/ISDN (PNK-92-S7).

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla cyfrowych systemów komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń i sieci pakietowych oraz zasady ich współpracy między sobą i współpracy z innymi sieciami telekomunikacyjnymi.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla synchronizacji central cyfrowych w polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Zasady współpracy central w krajowej sieci telegraficznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla elektronicznej centrali telefonicznej abonenckiej i zasady współpracy tych central z centralami sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla siłowni do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii światłowodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli światłowodowych w przewodzie odgromowym linii wysokiego napięcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla światłowodowej przełącznicy kabli jednomodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny teletransmisyjnych plezjochronicznych systemów cyfrowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej o strukturze komórkowej, zakładanej i eksploatowanej w paśmie częstotliwości 450 MHz, oraz warunki jej współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla aparatów telekopiowych przeznaczonych do pracy w komutowanej sieci telefonicznej użytku publicznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  17

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla transmisyjnych systemów abonenckich do realizacji kanałów telefonicznych (typ A).

ZAŁĄCZNIK Nr  18

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla elektronicznych aparatów telefonicznych CB ogólnego przeznaczenia, pracujących z analogowym łączem telefonicznym.

ZAŁĄCZNIK Nr  19

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla zespołu telefonu bezsznurowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  20

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla ogólnodostępnych aparatów telefonicznych wykorzystujących kartę abonamentową.

ZAŁĄCZNIK Nr  21

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla satelitarnych urządzeń odbioru zbiorowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  22

Wymagania techniczne dla urządzeń składowych telewizji kablowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  23

Wymagania techniczne dla systemów antenowych instalacji zbiorowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  24

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla systemu SDH.