Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.109.709

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 września 1997 r.
w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych wymagania techniczne i eksploatacyjne w brzmieniu określonym w załącznikach nr 2-50 do rozporządzenia*).
Szczegółowy wykaz załączników, o których mowa w § 1, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 70, poz. 340).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

*) Załączniki nr 2-50 do rozporządzenia stanowią odrębne wydawnictwa i są do nabycia w Instytucie Łączności: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1, tel. 8128470, teleks 813630, telefaks 129007.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW NR 2-50 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

Załącznik nr 2*)

Ogólne wymagania techniczne dla systemów radiowego dostępu abonenckiego dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

Załącznik nr 3**

Wymagania techniczne dotyczące krajowego planu transmisji dla sieci telefonicznej (KPT-92).

Załącznik nr 4

Wymagania dla numeracji punktów sygnalizacyjnych w sieci PSTN/ISDN (PNK-92-S7).

Załącznik nr 5**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla cyfrowych systemów komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

Załącznik nr 6**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń i sieci pakietowych oraz zasady ich współpracy między sobą i współpracy z innymi sieciami telekomunikacyjnymi.

Część 1 - Zasady tworzenia sieci danych z komutacją pakietów i współpracy operatorów tych sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Część 2 - Metody dostępu do sieci pakietowej użytku publicznego - WTE na interfejsy między DTE i DCE.

Załącznik nr 6a**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń i sieci pakietowych oraz zasady ich współpracy między sobą i współpracy z innymi sieciami telekomunikacyjnymi.

Część 3 - WTE na współpracę sieci danych z komutacją pakietów.

Część 4 - Metodyka badań homologacyjnych urządzeń dla sieci danych z komutacją pakietów.

Załącznik nr 7

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla synchronizacji central cyfrowych w polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

Załącznik nr 8

Wymagania techniczne dotyczące zasad współpracy w krajowej sieci telegraficznej.

Załącznik nr 9**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telefonicznych central abonenckich i zasady współpracy z centralami sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

Załącznik nr 10*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla cyfrowych przełącznic automatycznych z komutacją kanałów 64 kbit/s i portami 2 Mbit/s (DXC-1/0).

Załącznik nr 11**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli optotelekomunikacyjnych liniowych.

Załącznik nr 12

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli światłowodowych w przewodzie odgromowym linii wysokiego napięcia.

Załącznik nr 13

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla światłowodowej przełącznicy kabli jednomodowych.

Załącznik nr 14**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny teletransmisyjnych plezjochronicznych systemów cyfrowych.

Załącznik nr 15**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej o strukturze komórkowej, zakładanej i eksploatowanej w paśmie częstotliwości 450 MHz, oraz warunki jej współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.

Część 2 - System NMT-450i.

Załącznik nr 15a**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej o strukturze komórkowej, zakładanej i eksploatowanej w paśmie częstotliwości 450 MHz, oraz warunki jej współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.

Część 3 - Stacja ruchoma.

Część 4 - Stacja bazowa.

Załącznik nr 16

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla aparatów telekopiowych przeznaczonych do pracy w komutowanej sieci telefonicznej użytku publicznego.

Załącznik nr 17**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla transmisyjnych systemów abonenckich do realizacji kanałów telefonicznych (typ A).

Załącznik nr 18**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla aparatów telefonicznych CB ogólnego przeznaczenia, pracujących z analogowym łączem telefonicznym.

Załącznik nr 19**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla zespołu telefonu bezsznurowego systemu CT1.

Załącznik nr 20**

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla ogólnodostępnych aparatów telefonicznych wykorzystujących kartę abonamentową.

Załącznik nr 21*)

Wymagania techniczne dotyczące elementów składowych telewizji kablowej.

Załącznik nr 22*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne na osłony złączy dla kabli miedzianych i światłowodowych.

Załącznik nr 23*)

Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne.

Załącznik nr 24**)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla systemu SDH.

Załącznik nr 25*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla linii i urządzeń ISDN do realizacji kanałów 2B+D.

Załącznik nr 26*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń radiokomunikacji ruchomej o modulacji kąta przeznaczonych do transmisji sygnałów mowy.

Załącznik nr 27*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla nadajników telewizyjnych oraz metodyka badań.

Załącznik nr 28*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla przemienników telewizyjnych oraz metodyka badań.

Załącznik nr 29*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla naziemnych stacji satelitarnych służby stałej.

Załącznik nr 30*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci przywoławczych.

Część 1 - Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla ogólnopolskiej sieci przywoławczej użytku publicznego z wykorzystaniem nadajników radiofonicznych UKF pracujących w paśmie częstotliwości 66-74 MHz.

Część 2 - Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla wewnętrznych systemów przywoławczych o małym zasięgu działania.

Część 3 - Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lokalnych sieci przywoławczych.

Załącznik nr 31*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla optotelekomunikacyjnych kabli stacyjnych.

Załącznik nr 32*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla zabezpieczenia linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed przepięciami i przetężeniami powstającymi w torach telekomunikacyjnych przewodowych.

Załącznik nr 33*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne oraz zalecane metody pomiarów urządzeń do transmisji danych w sieciach radiokomunikacyjnych.

Załącznik nr 34*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla radiowych urządzeń do zdalnego sterowania.

Załącznik nr 35*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla nadajników radiofonicznych.

Część 1 - Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla nadajników radiofonicznych z modulacją częstotliwościową.

Część 2 - Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla nadajników radiofonicznych z modulacją amplitudową.

Załącznik nr 36*)

Wymagania techniczne dla urządzeń cyfrowych linii radiowych.

Załącznik nr 37*)

Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telefonii ruchomej GSM 900 o strukturze komórkowej oraz warunki ich współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.

Załącznik nr 38*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla terminali ISDN.

Załącznik nr 39*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla bezprzewodowego systemu łączności ruchomej opartego na standardzie CT2.

Załącznik nr 40*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telekomunikacyjnych kabli miejscowych.

Załącznik nr 41*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla systemu bilingowego analogowych central miejscowych.

Załącznik nr 42*)

Wymagania dotyczące systemów obsługi wiadomości (MHS).

Część 1 - Wymagania techniczne i eksploatacyjne na system obsługi wiadomości MHS.

Część 2 - Wymagania na procedury obsługi wiadomości międzyosobowych w systemach MHS.

Część 3 - Wymagania na procedury obsługi wiadomości elektronicznej wymiany danych (EDI) w systemach MHS.

Załącznik nr 43*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń zgłoszeniowo-rejestrujących.

Załącznik nr 44*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne na krajowy system łączności alarmowej i bezpieczeństwa GMDSS w zakresie obszarów morza A1 i A2.

Załącznik nr 45*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne na urządzenia cyfrowego selektywnego wywołania w radiokomunikacji ruchomej morskiej.

Załącznik Nr 46*)

Wymagania dotyczące automatycznego systemu łączności radiotelefonicznej ze statkami w paśmie VHF w ruchomej służbie morskiej.

Część 1 - Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla zautomatyzowanego systemu łączności radiotelefonicznej ze statkami w paśmie VHF w ruchomej służbie morskiej.

Część 2 - Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń wchodzących w skład wyposażenia automatycznego systemu łączności komercyjnej ze statkami morskimi w paśmie VHS dla kierunku statek-ląd.

Załącznik nr 47*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla systemu radiowej transmisji danych RDS.

Załącznik nr 48*)

Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń systemu DCS 1800.

Załącznik nr 49*)

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń systemu DECT.

Załącznik nr 50*)

Wymagania techniczne dla cyfrowych kodeków telewizyjnych.

______

*) Nowy załącznik.

**) Załącznik zmieniony w stosunku do załącznika o takim samym tytule, umieszczonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3.

1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 października 1997 r. (Dz.U.97.134.887) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 października 1997 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 11 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komórkowej NMT-450 (Dz.U.01.114.1218) z dniem 25 października 2001 r.