Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1661

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji

Na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk dla samolotów określają:
1)
lit. A załącznika Va do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.),
2)
rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1, z późn. zm.)

- z uwzględnieniem § 3.

1. 
Jeżeli ogrodzenie lotniska dla samolotów ma również pełnić funkcję przeszkody fizycznej, o której mowa w pkt 1.1.1.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.), to powinno ono spełniać następujące wymagania techniczne:
1)
być wykonane z metalowych paneli drucianych, paneli siatkowych lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej, o grubości drutu nie mniejszej niż 2,5 mm, której minimalna wysokość powinna być nie mniejsza niż 1,8 m, nie wliczając w to umieszczonej nad nim zwyżki wykonanej z minimum trzech rzędów drutu kolczastego lub drutu ostrzowego, zamocowanego na stelażach w kształcie litery "V", lub uformowanego w walec wykonany z minimum jednego drutu kolczastego lub drutu ostrzowego; elementy ogrodzenia mogą być również wykonane z tworzywa, którego odporność na przecinanie, zginanie, rozrywanie i łamanie jest co najmniej taka sama jak ich metalowych odpowiedników;
2)
całkowita wysokość ogrodzenia liczona od powierzchni gruntu powinna wynosić w każdym jego punkcie minimum 2,44 m, włącznie ze zwyżkami z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego;
3)
odległość pomiędzy górną krawędzią metalowego panelu drucianego, panelu siatkowego lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej oraz dolną krawędzią zwyżki z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego powinna wynosić maksymalnie 200 mm;
4)
dolna krawędź metalowego panelu drucianego, panelu siatkowego lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej powinna być trwale zamocowana w podłożu, poprzez jej zabetonowanie lub inne trwałe osadzenie w gruncie, lub osadzona w podmurówce;
5)
całkowita wysokość i konstrukcja bram wjazdowych i furt osobowych będących integralną częścią ogrodzenia powinna spełniać wymagania określone w pkt 1-3;
6)
przebieg ogrodzenia, w celu zapewnienia jego optymalnego monitorowania i maksymalnego ograniczenia obszarów niemożliwych do obserwowania podczas patrolowania ogrodzenia, powinien być wytyczony w miarę możliwości po liniach prostych;
7)
wokół ogrodzenia, w celu zapewnienia możliwości jego skutecznego obserwowania i patrolowania, powinna być zapewniona całkowicie wolna przestrzeń o szerokości minimum 3 m po jego obu stronach;
8)
wokół ogrodzenia powinny być umieszczone w odstępach nie większych niż 100 m prostokątne tablice informacyjne, o wymiarach 300 mm na 600 mm, koloru białego z czerwoną obwolutą, wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, zawierające napis o treści: "TEREN LOTNISKA - WSTĘP SUROWO WZBRONIONY!"; grubość liter, wysokość i odstępy pomiędzy wierszami powinny wynosić odpowiednio: 8 mm, 60 mm i 40 mm; nie naruszając powyższych postanowień, dopuszcza się zamieszczenie na tych tablicach angielskiego tłumaczenia wyżej wymienionego tekstu o treści: "AERODROME AREA - ACCESS STRICTLY FORBIDDEN", z możliwością odpowiedniego powiększenia wielkości tablicy informacyjnej;
9)
wokół ogrodzenia, po jego wewnętrznej stronie, powinna być poprowadzona droga patrolowa, pozwalająca na systematyczne dokonywanie jego oglądu z pojazdu samochodowego.
2. 
W przypadku gdy ukształtowanie terenu lub obiekty budowlane nie pozwalają na zastosowanie ogrodzenia odpowiadającego wymaganiom określonym w ust. 1, zarządzający lotniskiem w programie ochrony lotniska określa sposób zabezpieczenia lotniska.
1. 
Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk dla śmigłowców określają normy i zalecane metody postępowania określone w Załączniku 14 "Lotniska" tom II "Lotniska dla śmigłowców" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.), ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 33) (w brzmieniu z dnia 12 czerwca 2018 r.) w:
1)
rozdziale 1 "Wymagania ogólne", z wyłączeniem pkt 1.2.1;
2)
rozdziale 2 "Dane lotniska dla śmigłowców", z wyłączeniem pkt 2.1.2;
3)
rozdziale 3 "Charakterystyki fizyczne";
4)
rozdziale 5 "Pomoce wzrokowe", z wyłączeniem pkt 5.3.12 i 5.3.13;
5)
dodatku 1 "Wymagania dotyczące jakości danych lotniczych";
6)
dodatku 2 "Międzynarodowe normy i zalecane metody postępowania dla przyrządowych lotnisk dla śmigłowców z podejściem nieprecyzyjnym i/lub precyzyjnym oraz odlotami według wskazań przyrządów", z wyłączeniem pkt 4.
2. 
Kompetencje i obowiązki "właściwej władzy", o których mowa w przepisach Załącznika 14 "Lotniska" tom II "Lotniska dla śmigłowców" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., wskazanych w ust. 1, pełni Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz. U. poz. 1020).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).