Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1210

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

Rozdział  4

Wymagania dla lotniska dla śmigłowców

§  31.  Dla lotniska dla śmigłowców wymagania techniczne i eksploatacyjne, z zastrzeżeniem § 32-36, określają normy i zalecane metody postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom II w:
1) rozdziale 1 "Wymagania ogólne", z wyłączeniem pkt 1.2.1 i 1.2.2;
2) rozdziale 2 "Dane lotniska dla śmigłowców", z wyłączeniem pkt 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 i 2.4.3;
3) rozdziale 3 "Charakterystyki fizyczne", z wyłączeniem pkt 3.3.12 i 3.4.14;
4) rozdziale 5 "Pomoce wzrokowe", z wyłączeniem pkt 5.3.12 i 5.3.13;
5) dodatku 1 "Wymagania dotyczące jakości danych lotniczych";
6) dodatku 2 "Międzynarodowe normy i zalecane metody postępowania dla przyrządowych lotnisk dla śmigłowców z podejściem nieprecyzyjnym i/lub precyzyjnym oraz odlotami według wskazań przyrządów", z wyłączeniem pkt 4.
§  32. 
1.  Parametry techniczne lotniska dla śmigłowców uwzględniają parametry śmigłowców o największych wymiarach i największym ciężarze, dla których lotnisko to jest przeznaczone.
2.  Nawierzchnie na lotnisku dla śmigłowców uwzględniają obciążenia pochodzące od eksploatowanych śmigłowców i są odporne na podmuchy z wirników śmigłowca.
§  33.  Schemat długości deklarowanych na lotnisku dla śmigłowców określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  34.  W przypadku lotniska wyniesionego dla śmigłowców, gdy strefa podejścia końcowego i startu (FATO) pokrywa się ze strefą przyziemienia i wznoszenia (TLOF), parametry strefy podejścia końcowego i startu (FATO) przyjmuje się jak dla strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF).
§  35.  Na powierzchni strefy podejścia końcowego i startu (FATO) na lotnisku dla śmigłowców nie mogą występować uszkodzenia i zanieczyszczenia, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu operacji lotniczych.
§  36.  Lotnisko dla śmigłowców zabezpiecza się przed dostępem nieuprawnionych osób i pojazdów oraz przed wtargnięciem na nie zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla statków powietrznych.