Wymagania techniczne dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1316

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego 2

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów:
a)
dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,
b)
jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych;
2)
rodzaje badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej "UDT"
3)
dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań;
4)
wysokość opłaty za:
a)
wydanie przez Prezesa UDT opinii, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zwanej dalej "ustawą",
b)
przeprowadzenie przez UDT badań technicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
sieć - sieć w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730);
2)
instalacja - instalację w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
3)
sieć zasilająca - sieć lub instalację w budynku, sieć trakcyjną tramwajową lub trolejbusową lub instalację zawierającą inne źródło energii elektrycznej, do której podłączona jest bezpośrednio stacja ładowania lub punkt ładowania stanowiący element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
4)
interfejs użytkownika - urządzenie służące do komunikacji między użytkownikiem pojazdu a punktem ładowania pozwalające użytkownikowi pojazdu na otrzymywanie informacji dotyczących ładowania oraz na dostarczenie informacji lub sygnału wejściowego do elektronicznego systemu sterowania punktem ładowania;
5)
tryb ładowania - sposób ładowania pojazdu z rozróżnieniem na rodzaj prądu elektrycznego, znamionowe parametry ładowania oraz poziom zabezpieczeń i system kontroli ładowania;
6)
eksploatujący - operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, podmiot eksploatujący stację ładowania inną niż ogólnodostępna oraz podmiot eksploatujący punkt ładowania stanowiący element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
7)
pojazd - pojazd elektryczny lub pojazd hybrydowy.

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji

§  3. 
1. 
Wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu oraz instrukcji eksploatacji, opracowanej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, zwanej dalej "instrukcją eksploatacji", stosuje się do:
1)
eksploatacji stacji ładowania oraz punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, zwanych dalej "urządzeniami";
2)
niewprowadzającej zmian parametrów technicznych lub konstrukcyjnych naprawy polegającej na przywróceniu urządzenia do stanu pierwotnego, z wyłączeniem prac polegających jedynie na wymianie części lub podzespołów urządzenia na części lub podzespoły o takich samych parametrach i charakterystykach lub spełniające wymagania producenta.
2. 
Wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu stosuje się do niestanowiącej wytworzenia nowego urządzenia modernizacji polegającej na zmianie konstrukcji urządzenia, zastosowanych materiałów lub parametrów technicznych urządzenia, w stosunku do pierwotnie ustalonych.
3. 
Urządzenia mogą być eksploatowane tylko, gdy są sprawne oraz posiadają aktualne protokoły pomiarów elektrycznych określonych w § 13 ust. 3, a elementy zabezpieczające te urządzenia są sprawne i nie zostały wyłączone z działania.
§  4. 
Na urządzeniach powinna być umieszczona, w sposób trwały, tabliczka znamionowa producenta lub eksploatującego zawierająca co najmniej następujące informacje:
1)
nazwę producenta;
2)
typ urządzenia;
3)
numer seryjny;
4)
napięcia znamionowe;
5)
częstotliwość znamionową;
6)
prądy znamionowe.
§  5. 
Urządzenia wyposaża się co najmniej w następujące zabezpieczenia realizujące ochronę przeciwporażeniową:
1)
wyłącznik główny, odcinający zasilanie wszystkich obwodów urządzenia;
2)
wyłącznik różnicowoprądowy, w przypadku zasilania z sieci prądu przemiennego;
3)
zabezpieczenie nadmiarowoprądowe.
§  6. 
W urządzeniach stosuje się zasadę selektywności zabezpieczeń.
§  7. 
W przypadku awarii urządzenia lub w przypadku przekroczenia określonych w instrukcji eksploatacji terminów wykonania pomiarów elektrycznych, o których mowa w § 13 ust. 3, eksploatujący wyłącza urządzenie z eksploatacji oraz:
1)
odłącza urządzenie od sieci zasilającej;
2)
oznacza urządzenie w sposób jednoznacznie wskazujący na wyłączenie urządzenia z eksploatacji;
3)
odłącza zainstalowane w urządzeniu źródła energii elektrycznej, o ile występują.
§  8. 
1. 
Urządzenia chroni się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez zapewnienie:
1)
usytuowania urządzenia w sposób pozwalający uniknąć jego uszkodzenia w wyniku najechania pojazdem lub
2)
dodatkowych środków ochrony mechanicznej, takich jak odboje, słupki lub bariery.
2. 
Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 nie może utrudniać dostępu do punktu ładowania osobom niepełnosprawnym.
§  9. 
Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w przypadku, gdy jest usytuowane poza strefą zagrożenia wybuchem.
§  10. 
Korzystanie w trakcie eksploatacji urządzenia z przedłużaczy przewodu ładowania jest niedopuszczalne.
§  11. 
1. 
Stację ładowania wyposaża się w instrukcję ładowania umieszczoną w widocznym miejscu. Wymaganie uznaje się za spełnione w przypadku wyposażenia stacji ładowania w interfejs użytkownika z wyświetlaczem zawierający instrukcję ładowania.
2. 
Sposób umieszczenia instrukcji lub interfejsu, o których mowa w ust. 1, uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.
§  12. 
1. 
W celu umożliwienia zgłoszenia awarii lub nieprawidłowej pracy urządzenia, na stacji ładowania umieszcza się, w widocznym miejscu, numer telefonu eksploatującego.
2. 
Informację o występujących zagrożeniach związanych z pracą urządzenia, w szczególności o ryzyku porażenia prądem elektrycznym, umieszcza się w widocznym miejscu na obudowie urządzenia, w formie oznaczenia graficznego.
§  13. 
1. 
Urządzenie może być eksploatowane pod warunkiem zapewnienia przez eksploatującego:
1)
konserwacji,
2)
przeglądów serwisowych,
3)
wykonywania pomiarów elektrycznych

- zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji eksploatacji.

2. 
Przegląd serwisowy obejmuje sprawdzenie, czy urządzenie i wszystkie elementy jego wyposażenia znajdują się w stanie pozwalającym na ich użycie.
3. 
Pomiary elektryczne urządzenia obejmują co najmniej:
1)
pomiary ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz - w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych - przewodów czynnych;
2)
pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego;
3)
pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane;
4)
sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;
5)
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
§  14. 
1. 
Przeglądy serwisowe, konserwacje, naprawy i modernizacje wykonują osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym wydanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2. 
Wszelkie prace w ramach przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw wykonuje się zgodnie z instrukcją eksploatacji i dokumentuje się w sposób potwierdzający ich przebieg.
3. 
Wszelkie prace w ramach modernizacji dokumentuje się w sposób potwierdzający ich przebieg.

Szczegółowe wymagania techniczne dla gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych dla ogólnodostępnych stacji ładowania

§  15. 
Punkty ładowania o normalnej mocy na prąd przemienny wyposaża się co najmniej w gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe typu 2 określone w normie PN-EN 62196-2. Gniazda wyjściowe, o których mowa w zdaniu pierwszym, można wyposażać w pokrywy mechaniczne.
§  16. 
1. 
Punkty ładowania o dużej mocy na prąd przemienny wyposaża się co najmniej w złącza pojazdowe typu 2 określone w normie PN-EN 62196-2.
2. 
Punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały wyposaża się co najmniej w złącza uniwersalnego systemu ładowania "Combo 2" określone w normie PN-EN 62196-3.

Rodzaje, terminy oraz sposób przeprowadzania badań

§  17. 
Urządzenia podlegają następującym badaniom technicznym:
1)
badanie techniczne wstępne - przeprowadzane w przypadku określonym w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy;
2)
badanie techniczne eksploatacyjne - przeprowadzane w przypadku określonym w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy.
§  18. 
1. 
Badania, o których mowa w § 17, polegają na:
1)
sprawdzeniu kompletności dokumentacji dołączonej do wniosku o przeprowadzenie badania;
2)
weryfikacji, na podstawie przedłożonej dokumentacji, spełniania przez urządzenie wymagań technicznych określonych w ustawie, niniejszym rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji;
3)
oględzinach urządzenia;
4)
wyrywkowych pomiarach, próbach funkcjonalnych lub próbach obciążeniowych, przeprowadzanych w przypadku, gdy o potrzebie ich przeprowadzenia zdecyduje inspektor UDT przeprowadzający dane badanie.
2. 
Oględziny urządzenia są wykonywane w celu potwierdzenia, że urządzenie:
1)
spełnia wymagania techniczne określone w ustawie, niniejszym rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji;
2)
nie ma widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.
§  19. 
1. 
Urządzenie przedstawione do badania, o którym mowa w § 17, powinno być całkowicie zmontowane i przygotowane do eksploatacji.
2. 
Badania, o których mowa w § 17, inspektor UDT wykonuje w obecności eksploatującego lub osoby przez niego upoważnionej.
3. 
UDT wykonuje badania, o których mowa w § 17, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o ich przeprowadzenie.
4. 
Z przeprowadzonych badań, o których mowa w § 17, sporządza się protokół.

Dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań

§  20. 
Do wniosku o przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 17 pkt 1, eksploatujący dołącza:
1)
opis techniczny urządzenia;
2)
deklarację zgodności, o której mowa w art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);
3)
instrukcję eksploatacji w języku polskim;
4)
poświadczenie prawidłowości montażu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;
5)
protokoły pomiarów elektrycznych, o których mowa w § 13 ust. 3, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wraz z kopią świadectwa kwalifikacyjnego tej osoby poświadczoną przez nią za zgodność z oryginałem;
6)
rysunek wraz z opisem:
a)
miejsca usytuowania urządzenia, w szczególności względem obszarów ruchu drogowego, ruchu pieszego, stanowisk postojowych do ładowania pojazdów, stref zagrożenia wybuchem,
b)
zastosowanych zabezpieczeń urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w rozumieniu § 8 i sposobu odprowadzania wód opadowych, jeżeli warunki otoczenia urządzenia tego wymagają;
7)
schemat zasilania urządzenia, w szczególności ze wskazaniem wyposażenia punktu ładowania umożliwiającego połączenie pojazdu z punktem ładowania i pobór energii elektrycznej przez ten pojazd (osprzęt zasilający), wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
8)
kopię protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub przyłącza elektroenergetycznego;
9)
opinię o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wystawioną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
§  21. 
Opis techniczny, o którym mowa w § 20 pkt 1, zawiera:
1)
informację, czy urządzenie jest stacją ładowania, ogólnodostępną stacją ładowania czy punktem ładowania stanowiącym element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
2)
dane techniczne urządzenia obejmujące:
a)
typ,
b)
numer fabryczny,
c)
liczbę punktów ładowania w stacji ładowania lub infrastrukturze ładowania drogowego transportu publicznego;
3)
parametry elektryczne wejściowe obejmujące:
a)
moc przyłączeniową,
b)
napięcie znamionowe sieci zasilającej,
c)
układ sieci zasilającej, jeśli dotyczy;
4)
parametry elektryczne wyjściowe obejmujące:
a)
zakresy i rodzaje napięć wyjściowych dla poszczególnych punktów ładowania,
b)
maksymalne prądy ładowania dla poszczególnych punktów ładowania;
5)
stopień ochrony IP urządzenia;
6)
wymiary urządzenia;
7)
wysokość zainstalowania interfejsu użytkownika nad poziomem gruntu, w przypadku gdy został zainstalowany;
8)
typ złącza dla poszczególnych punktów ładowania;
9)
zakres temperatur otoczenia, w których może pracować urządzenie;
10)
długość i szerokość geograficzną położenia urządzenia wyrażoną zgodnie z systemem WGS84.
§  22. 
1. 
Instrukcja eksploatacji obejmuje instrukcję obsługi oraz instrukcję serwisową urządzenia.
2. 
Instrukcja obsługi urządzenia zawiera:
1)
opis urządzenia, w tym określenie dostępnych trybów ładowania;
2)
opis urządzeń sygnalizujących stan i dostępność urządzenia;
3)
opis czynności związanych z uruchomieniem, pracą i zatrzymaniem urządzenia, w tym z zatrzymaniem awaryjnym;
4)
instrukcję ładowania;
5)
opis sposobu postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zakłóceń w pracy urządzenia oraz postępowania w razie pożaru;
6)
opis warunków bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz ostrzeżenia o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania;
7)
określenie sposobu spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących:
a)
bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)
ochrony środowiska,
c)
ochrony przeciwpożarowej.
3. 
Instrukcja serwisowa urządzenia zawiera co najmniej:
1)
opis sposobu serwisowania urządzenia, w tym instrukcje wykonywania napraw oraz wymiany podzespołów i elementów, oraz opis czynności związanych z usuwaniem usterek;
2)
opis sposobu kontroli stanu urządzenia, w tym elementów zabezpieczających;
3)
opis sposobu wykonywania pomiarów elektrycznych zawierający wymagania dotyczące terminów i zakresów sprawdzeń;
4)
opis sposobu wykonywania testów funkcjonalnych sprawdzających działanie elementów zabezpieczających, zawierający wymagania dotyczące terminów, zakresów i warunków przeprowadzenia oraz kryteriów akceptacji testów;
5)
schemat elektryczny niezbędny do serwisowania i naprawy urządzenia oraz sprawdzania prawidłowości jego działania;
6)
terminy wykonywania przeglądów serwisowych.
§  23. 
Do wniosku o przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 17 pkt 2, eksploatujący dołącza:
1)
opis dokonanej naprawy lub modernizacji urządzenia;
2)
dokumentację potwierdzającą zmiany wprowadzone w wyniku naprawy lub modernizacji urządzenia;
3)
protokoły pomiarów elektrycznych, o których mowa w § 13 ust. 3, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wraz z kopią świadectwa kwalifikacyjnego tej osoby poświadczoną przez nią za zgodność z oryginałem.

Opłaty

§  24. 
Wysokość opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 oraz art. 16 ust. 5 ustawy, jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730), obowiązującego w dniu złożenia wniosku, i wynosi:
1)
20% tego wynagrodzenia za przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 17 pkt 1;
2)
4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę badania, o którym mowa w § 17 pkt 2, jednakże nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;
3)
4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę opracowania opinii, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, jednakże nie więcej niż 100% tego wynagrodzenia.

Przepis końcowy

§  25. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Poświadczenie prawidłowości montażu

Poświadczam, że stacja ładowania / punkt ładowania stanowiący element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego*) o numerze fabrycznym:

....................................................................................................................................................................................

zlokalizowana(y) w ......................................................................................................... został(a) zamontowana(y)

zgodnie z instrukcją producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela nr .........................................................

Nazwa i adres siedziby podmiotu wykonującego montaż urządzenia:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia poświadczenia:

....................................................................................................................................................................................

.............................................................. ....................................................

miejscowość, data podpis

*) Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 11 marca 2019 r. pod numerem 2019/111/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).