Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.289.1699

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wymagania techniczne dla:
1) dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne kierowane do ogłoszenia w dziennikach urzędowych;
2) dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej;
3) środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych używanych do udostępniania dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) adres względny - adres określający położenie dokumentu elektronicznego względem katalogu głównego zawierającego akt podlegający ogłoszeniu w postaci zbioru dokumentów elektronicznych;
2) metadane - zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących ten dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie nim;
3) wzór aktu - wzór dokumentu elektronicznego przekazywany do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych w rozumieniu art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1)), zawierający:
a) określenie struktury aktu prawnego zdefiniowanej w formacie XSD (schemacie XML),
b) ustalenie sposobu wizualizacji aktu prawnego, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zdefiniowane w szablonie wizualizacji określonym w formacie XSL,
c) metadane opisujące wzór aktu zapisany w formacie XML.
§  3.
1. Dokumenty elektroniczne zawierające akty normatywne i inne akty prawne, podlegające ogłoszeniu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zwane dalej "aktami podlegającymi ogłoszeniu", sporządza się w formacie XML.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, są zgodne z wzorami aktów ogłoszonymi w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz na stronie internetowej, o której mowa w § 7 ust. 4.
3. Wzory aktów podlegających ogłoszeniu ustala Prezes Rady Ministrów.
4. Informacja o ogłoszeniu nowego wzoru aktu w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5. Organ upoważniony do wydania aktu podlegającego ogłoszeniu wprowadza do stosowania wzory aktów nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
§  4.
1. Struktura aktu prawnego zdefiniowana w schemacie XML jest zgodna ze strukturą aktów podlegających ogłoszeniu określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
2. W skład schematu XML wchodzą w szczególności znaczniki XML zawierające mechanizmy do przedstawienia:
1) budowy aktu podlegającego ogłoszeniu, w szczególności podziału na jednostki redakcyjne i ich systematyzacji;
2) zawartości tekstowej poszczególnych jednostek systematyzacyjnych i ich nazw, o ile są tytułowane;
3) włączonych w treść aktu podlegającego ogłoszeniu elementów zewnętrznych przechowywanych w osobnych dokumentach elektronicznych, w szczególności obrazów, znaków graficznych, map, wykresów, zwanych dalej "elementami zewnętrznymi".
3. Mechanizmy do przedstawienia elementów zewnętrznych przyjmują postać adresów względnych wobec katalogu zawierającego akty podlegające ogłoszeniu.
4. Elementy zewnętrzne są włączone do aktu podlegającego ogłoszeniu w postaci umożliwiającej osiągnięcie jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości.
§  5.
1. Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być przekazany do ogłoszenia w postaci:
1) pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej "minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych";
2) pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postać:
a) umożliwia konwersję do pliku PDF,
b) umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu;
3) pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.
2. W uzasadnionych przypadkach załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przekazane w innym formacie arkusza, który został uprzednio uzgodniony z organem wydającym dziennik urzędowy.
3. Mechanizmy do przedstawienia załączników, o których mowa w ust. 1, przyjmują postać adresów względnych wobec katalogu zawierającego akty podlegające ogłaszaniu.
4. Dopuszczalna wielkość załącznika wynosi 20 MB.
5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazywanie większych załączników o wielkości uprzednio uzgodnionej z organem wydającym dziennik urzędowy.
6. Załączniki posiadają nagłówek zgodny ze standardem wizualizacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  6.
1. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 3, wraz z załącznikami oraz elementami zewnętrznymi opatrywane są przez upoważniony do wydania aktu podlegającego ogłoszeniu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
2. Bezpieczny podpis elektroniczny dokumentów elektronicznych, o których mowa w § 3, wraz z załącznikami oraz elementami zewnętrznymi sporządza się zgodnie ze specyfikacją techniczną formatu podpisu określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7.
1. Strona główna dziennika urzędowego zawiera wyłącznie informacje związane z aktami podlegającymi ogłoszeniu, w szczególności:
1) nazwę dziennika urzędowego;
2) godło Rzeczypospolitej Polskiej;
3) nazwę organu wydającego dziennik urzędowy;
4) odnośniki do poszczególnych pozycji;
5) odnośniki do narzędzi służących do wyszukiwania ogłoszonych aktów podlegających ogłoszeniu;
6) informację o dostępie i sposobie zabezpieczania.
2. Organ wydający dziennik urzędowy umieszcza na stronie głównej dziennika urzędowego:
1) odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu;
2) odnośniki do aplikacji służących do weryfikacji podpisów, o których mowa w pkt 1;
3) inne informacje, odnośnie do których obowiązek zamieszczenia wynika z odrębnych przepisów.
3. Organ wydający dziennik urzędowy umieszcza odnośnik do strony głównej dziennika urzędowego na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.3)).
4. Rządowe Centrum Legislacji umieszcza na stronie internetowej www.dziennikiurzedowe.gov.pl odnośniki do stron głównych dzienników urzędowych, o których mowa w ust. 3.
§  8.
1. Akty podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formacie PDF albo w formacie XML, o którym mowa w § 3, w sposób umożliwiający wizualizację treści w postaci pliku PDF.
2. Autentyczność i integralność dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę oraz innych aktów podlegających ogłoszeniu jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym organu lub osoby upoważnionej przez organ wydający dziennik urzędowy.
§  9. Do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę oraz innych aktów podlegających ogłoszeniu są używane:
1) środki komunikacji elektronicznej spełniające wymagania określone w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych;
2) informatyczne nośniki danych spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).
§  10. Do czasu stosowania wzoru aktu, o którym mowa w § 3 ust. 2:
1) czynność ogłaszania aktów podlegających ogłoszeniu, o której mowa w § 8 ust. 1, realizowana jest wyłącznie przy użyciu formatu PDF;
2) stosuje się wymagania dotyczące sporządzania aktów podlegających ogłoszeniu w postaci dokumentów elektronicznych określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  11. Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się wymagania dotyczące formatów danych oraz środków komunikacji elektronicznej określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.4)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 75, poz. 451, Nr 113, poz. 722 i Nr 232, poz. 1568), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676), tj. z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 STANDARD WIZUALIZACJI NAGŁÓWKA ZAŁĄCZNIKÓW

§  1. Załącznik wizualizuje się w postaci stron w formacie A4 (210 mm x 297 mm).
§  2. Marginesy na każdej stronie wizualizowanego załącznika mają następujące wymiary:
1) wewnętrzny - 18 mm;
2) zewnętrzny - 18 mm;
3) górny - 17,5 mm;
4) dolny - 17,5 mm.
§  3. W lewym górnym rogu każdej strony zamieszcza się nazwę dziennika urzędowego, a ponadto w tej samej linii:
1) na środku strony zamieszcza się numer strony między znakami półpauzy;
2) w prawym górnym rogu zamieszcza się numer pozycji aktu poprzedzony skrótem "Poz.".
§  4. Informacje wymienione w § 3 pisane są czcionką Times New Roman lub czcionką o podobnym kroju, o rozmiarze 9 pkt.
§  5. Poniżej informacji wymienionych w § 3, w odległości 22 mm od góry strony, umieszcza się linię o długości 174 mm i grubości 1 pkt.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATU PODPISU

§  1.
1. Format podpisu jest zgodny ze specyfikacją TS 101 903 v 1.3.2 lub nowszym.
2. Format spełnia wymagania wymienione w poniższej tabeli:
DotyczyStosowanie1)Opis wymagania
ds:Signature IDW
ds:SignedInfoW
ds:CanonizationMethodWAlgorytmy powinny być ograniczone do jednego z wymienionych:

- Exclusive XML Canonicalization 1.0: http://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/

- Canonical XML 1.0 http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315

-Canonical XML 1.1 http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11

ds:SignatureMethodWAlgorytmy powinny być zgodne z wymaganiami zdefiniowanymi w przepisach w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego albo zgodne z odpowiednimi zaleceniami specyfikacji technicznej TS 102 176-1
ds:Reference URIWJedno wskazanie na element SignedProperties, jedno wskazanie z wartością pustą "" (podpisywany dokument), dla każdego dodatkowo podpisywanego pliku wartość ścieżki względnej (relative)
ds:TransformsWDla referencji z wartością pustą "" atrybut algorithm z wartością "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#env eloped-signature" i pustą zawartością, dla pozostałych referencji dopuszcza się następujące wartości dla atrybutu algorithm:

- http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#en veloped-signature

- http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#ba se64

- http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116

- http://www.w3.org/2002/06/xmldsig- filter2

- http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116

- http://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/

- http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315

- http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11

ds:DigestMethodWAlgorytmy powinny być zgodne z wymaganiami zdefiniowanymi w przepisach w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego albo zgodne z odpowiednimi zaleceniami specyfikacji technicznej TS 102 176-1
ds:DigestValueWWartość skrótu dla referencji
/ds:Reference
/ds:SignedInfo
ds:SignatureValueW
ds:KeyInfoWMusi zawierać certyfikat X.509 (podpisana właściwość "SigningCertificate" musi zawierać wartość skrótu certyfikatu podpisującego)
ds:Object
QualifyingPropertiesW
SignedPropertiesW
SignedSignaturePropertiesW
SigningTimeWCzas podpisania dokumentu w UTC (xsd:DateTime)
SigningCertificateWMusi zawierać wartość skrótu certyfikatu podpisującego zawartego w ds:KeyInfo. Nie może zawierać atrybutu URI
SignaturePolicyIdentifierOElement opcjonalny
SignatureProductionPlaceO
SignerRoleO
/SignedSignatureProperties
SignedDataObjectPropertiesW
DataObjectFormatOJeśli pole jest wykorzystane, musi być użyty potomny element MimeType
CommitmentTypeIndicationW
CommitmentTypeIdWWęzeł zawiera wartość: http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfA pproval
AllSignedDataObjectsWWęzeł określa, że zobowiązanie dotyczy wszystkich podpisanych danych
/CommitmentTypeIndication
AllDataObjectTimeStampO
IndividualDataObjectTimeStampO
/SignedDataObjectProperties
/SignedProperties
UnsignedPropertiesO
UnsignedSignatureProperties
CounterSignatureO
/UnsignedSignatureProperties
/UnsignedProperties
/QualifyingProperties
/ds:Object
/ds:Signature
Topologia podpisu
Format podpisuWXAdES-BES lub XAdES-EPES
Wersja podpisuWEnveloped signature

1) Stosowanie wymagania: W - wymagane, O - opcjonalne.

§  2.
1. W przypadku gdy akt podlegający ogłoszeniu obejmuje więcej niż jeden plik, dopuszcza się przekazanie go w formie skompresowanego archiwum.
2. Akt, o którym mowa w ust. 1, spełnia następujące wymagania:
1) algorytmem pakowania jest ZIP;
2) plik zawierający treść aktu podlegającego ogłoszeniu ma nazwę "akt.xml";
3) pliki aktu podlegającego ogłoszeniu znajdują się w katalogu głównym skompresowanego archiwum;
4) pliki znajdujące się w archiwum są podpisane zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w § 1.
3. Pliku archiwum nie podpisuje się oddzielnym podpisem elektronicznym.
4. Podpis włączony w plik aktu podlegającego ogłoszeniu obejmuje wszystkie elementy aktu podlegającego ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA AKTÓW PODLEGAJĄCYCH OGŁOSZENIU W POSTACI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

§  1. Akty podlegające ogłoszeniu są zapisywane jako teksty strukturalne w postaci uniwersalnego formatu tekstowego do zapisu danych w formie elektronicznej XML 1.0, określonego standardem W3C (World Wide Web Consortium).
§  2. Tekst strukturalny aktu podlegającego ogłoszeniu zawiera:
1) strukturę aktu prawnego:
a) część,
b) księgę,
c) tytuł,
d) dział,
e) rozdział,
f) oddział,
g) artykuł,
h) paragraf,
i) ustęp,
j) punkt,
k) literę,
l) tiret;
2) tekst poszczególnych części aktu podlegającego ogłoszeniu;
3) tytuły poszczególnych części aktu podlegającego ogłoszeniu;
4) przypisy wraz z odnośnikami;
5) uwagi do treści umieszczanych bezpośrednio w tekście lub na marginesie;
6) włączone w treść elementy zewnętrzne (obrazy, tabele itp. przechowywane w osobnych dokumentach);
7) załączniki do aktów podlegających ogłoszeniu;
8) odesłania do innych aktów podlegających ogłoszeniu;
9) oznaczenia definicji pojęć słownikowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMATÓW DANYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§  1.
1. Systemy teleinformatyczne w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne wyposaża się w składniki sprzętowe lub oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej.
2. W przypadku gdy w danej sprawie brak jest przepisów, norm lub standardów, o których mowa w ust. 1, stosuje się standardy uznane na poziomie międzynarodowym, w szczególności opracowane przez:
1) Internet Engineering Task Force (IETF) i publikowane w postaci Request For Comments (RFC),
2) World Wide Web Consortium (W3C) i publikowane w postaci W3C Recommendation (REC).

- adekwatnie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań oraz bieżącego stanu technologii informatycznych.

§  2. W odniesieniu do wskazanych w rozporządzeniu dokumentów, dla których wymagane jest zachowanie zgodności formatu danych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych, stosuje się formaty danych wskazane w poniższej tabeli.
Lp.Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standarduOryginalna pełna nazwa standarduOpis standarduOrganizacja określająca format, normę lub standardOznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu
AW celu przekazywania oraz publikacji dokumentów stosuje się:
1Do danych zawierających dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne co najmniej jeden z następujących formatów danych:
1.1.txtDokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txtISO/IECISO/IEC 10646
1.2.rtfRich Text Format SpecificationDokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtfMicrosoft Corp.Wewnętrzny standard Microsoft Corp.
1.3.pdfPortable Document FormatDokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdfISO/IECISO/IEC 32000-1
1.4.xpsXML Paper SpecificationDokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .xpsMicrosoft Corp., Ecma InternationalECMA-388
1.5.odtOpen Document Format for Office ApplicationDokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .odtISO/IECISO/IEC 26300
1.6.odsOpen Document Format for Office ApplicationDokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego jako pliki typu .odsISO/IECISO/IEC 26300
1.7.odpOpen Document Format for Office ApplicationDokumenty w postaci prezentacji multimedialnych jako pliki typu .odpISO/IECISO/IEC 26300
1.8.docMicrosoft Office WordDokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .docMicrosoft Corp.Wewnętrzny standard Microsoft Corp.
1.9.xlsMicrosoft Office ExcelDokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnegoMicrosoft Corp.Wewnętrzny standard Microsoft Corp.
1.10Open XMLOffice Open XML File FormatsOtwarty standard ISO dokumentów elektronicznych

w tym:

.docx

.xlsx

ISO/IECISO/IEC 29500-1

ISO/IEC 29500-2

ISO/IEC 29500-3

ISO/IEC 29500-4

1.11.csvComma Separated ValuesWartości rozdzielone przecinkiemIETFRFC 4180
2Do danych zawierających informację graficzną co najmniej jeden z następujących formatów danych:
2.1.jpg (.jpeg)Digital compression and coding of continuous-tone still imagesPlik typu .jpg (Joint Photographic Experts Group) ISO/IECISO/IEC 10918-1

ISO/IEC 10918-2

ISO/IEC 10918-3

ISO/IEC 10918-4

2.2.tif (.tiff)Tagged Image File FormatPlik typu .tifISOISO 12234-2,

ISO 12639

2.3.geotiffGeographic Tagged Image File FormatPlik typu .geotiffNASA Jet Propulsion LaboratoryGeoTIFF Revision 1.0
2.4.pngPortable Network GraphicsPlik typu .pngISO/IECISO/IEC 15948
2.5.svgScalable Vector Graphics (SVG) 1.1 SpecificationPlik grafiki wektorowejW3C-
3Do tworzenia stron WWW co najmniej jeden z następujących formatów danych:
3.1.htmlHypertext Markup LanguageStandard języka znaczników formatujących strony WWW HTML 4.01ISO/IECISO/IEC 154451)
3.2.xhtmlExtensible Hypertext Markup LanguageStandard języka znaczników formatujących strony WWWW3C-
3.3.htmlXHTML Basic 1.1 - Second EditionStandard języka znaczników formatujących strony WWW wykorzystywany w zakresie prezentacji informacji w komputerach kieszonkowych (PDA) XHTML basicW3C-
3.4.cssCascading Style SheetsKaskadowy Arkusz StyluW3C-
BDo określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
1Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych:
1.1.xmlExtensible Markup LanguageStandard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w formie elektronicznejW3C-
1.2.xsdExtensible Markup LanguageStandard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XMLW3C-
1.3.gmlGeography Markup LanguageJęzyk Znaczników GeograficznychOGC-
1.4.rngRegular Language for XML Next GenerationJęzyk schematów do języka XMLISO/IECISO/IEC 19757-2
2Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:
2.1.xslExtensible Stylesheet LanguageRozszerzalny Język Arkuszy StylówW3C-
2.2.xsltExtensible Stylesheet Language TransformationPrzekształcenia Rozszerzalnego Języka Arkuszy StylówW3C-

1) Dopuszcza się stosowanie standardu W3C.

Objaśnienia skrótów nazw organizacji z kol. 5:

IETF - Internet Engineering Task Force

ISO - International Standardization Organization

OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards

OGC - Open Geospatial Consortium Inc.

W3C - World Wide Web Consortium

ETSI - European Telecommunications Standards