Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.252 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 25 października 2005 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
2) zakres szkolenia podstawowego i uzupełniającego do wykonywania zawodu strażaka;
3) zakres szkoleń specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, zwanej dalej "ustawą";
4) podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz formę i elementy składowe programów szkoleń oraz tryb ustalania programów tych szkoleń;
5) tryb wydawania oraz wzory zaświadczeń i świadectw, stwierdzających ukończenie szkoleń oraz okres ważności zaświadczeń.
§  2. Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.
1. Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej obejmuje w szczególności:
1) organizacyjno-prawne podstawy pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
2) bezpieczeństwo i higienę pracy;
3) podstawy psychologii;
4) ratownictwo medyczne;
5) fizykochemię spalania i środki gaśnicze;
6) bezpieczeństwo budynków;
7) wyposażenie techniczne;
8) taktykę działań gaśniczych i ratowniczych.
2. Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej obejmuje w szczególności:
1) podstawy pedagogiki i psychologii;
2) podstawy profilaktyki pożarowej;
3) podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony ludności;
4) bezpieczeństwo budynków, obiektów budowlanych i terenów;
5) wyposażenie techniczne;
6) taktykę działań gaśniczych i ratowniczych;
7) podstawy informatyki.
3. Szkoły Państwowej Straży Pożarnej prowadzą szkolenia podstawowe i uzupełniające, zwane dalej "szkoleniami zawodowymi", natomiast ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej prowadzą szkolenia podstawowe.
4. Świadectwo ukończenia szkoleń zawodowych wydają podmioty prowadzące szkolenia, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia.
5. Wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4.
1. Szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy, obejmuje w szczególności:
1) organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki osoby fizycznej i osoby prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu w zakresie ich zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym i innym miejscowym zagrożeniem;
2) zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów;
3) wymagania przeciwpożarowe w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
4) rozpoznawanie i ocenę zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
5) określenie sił i środków niezbędnych do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
6) tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
2. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, obejmuje w szczególności:
1) organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;
2) zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;
3) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
4) przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów;
5) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
6) zasady ewakuacji ludzi i mienia;
7) zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
§  5.
1. Szkolenia, o których mowa w § 4 ust. 1, prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
2. Szkolenia, o których mowa w § 4 ust. 2, prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy.
3. Zaświadczenia stwierdzające ukończenie szkoleń, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, są wydawane przez podmioty prowadzące szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia.
4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 3, zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia wystawienia.
5. Wzór zaświadczenia stwierdzającego ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
6. Wzór zaświadczenia stwierdzającego ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  6. Szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz w § 4 ust. 2, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych prowadzi Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
§  7.
1. Programy szkoleń zawodowych, szkoleń specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zwanych dalej "szkoleniami", stanowią zbiór usystematyzowanych zgodnie z zasadami dydaktyki:
1) celowych układów umiejętności;
2) treści szkoleń;
3) wytycznych dotyczących realizacji procesu nauczania;
4) zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych uczestnika szkolenia.
2. Programy szkoleń zawierają:
1) plany nauczania;
2) szczegółowe bloki tematyczne obejmujące:
a) cele kształcenia określające wiedzę i umiejętności, które słuchacz powinien opanować,
b) materiał nauczania w formie haseł tematycznych, powiązanych z celami kształcenia,
c) wskazania metodyczne odnoszące się do realizacji programu,
d) propozycje sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych słuchacza;
3) zasady przeprowadzania egzaminów końcowych.
3. Programy szkoleń ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem:
1) informacji o stanie wiedzy i doświadczeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
2) specyfiki jednostki ochrony przeciwpożarowej;
3) dla szkolenia podstawowego - treści zawartych w programie nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej;
4) dla szkolenia uzupełniającego - treści zawartych w programie nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej.
§  8. Dokumenty stwierdzające ukończenie szkolenia dla wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydane przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują ważność do dnia 23 czerwca 2010 r.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).
______

1) Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych innych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 159, poz. 1050), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 100, poz. 835).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY W JEDNOSTKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Lp.StanowiskoWykształcenie ogólneKwalifikacje zawodoweStaż pracy

w ochronie przeciwpożarowej

1Kierownik i zastępca kierownika jednostki ochrony przeciwpożarowej (komendant, szef służby ratowniczej)*)wyższeinżynier pożarnictwa3
inżynier**)
2Specjalista*)wyższeinżynier pożarnictwa-
inżynier**)
3Inspektor*)średnietechnik pożarnictwa2
4Dowódca kompaniiwyższeinżynier pożarnictwa2
inżynier**)
5Dowódca plutonuwyższeinżynier pożarnictwa-
inżynier**)
6Dowódca sekcjiśrednietechnik pożarnictwa-
7Dowódca zastępuśredniestrażak3
8Dyżurny punktu alarmowegośrednietechnik pożarnictwa1
strażak2
9Kierowca-operator sprzętu pożarniczego*)średniestrażak-
10Ratownikśredniestrażak3
11Młodszy ratownikśredniestrażak***)1
12Stażystaśrednie--
*) Lub osoba zajmująca analogiczne stanowisko ustalone w regulaminie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

**) Wymagany tytuł zawodowy inżyniera w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu strażaka - szkolenie podstawowe i uzupełniające strażaka lub równorzędne.

***) Wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu strażaka - szkolenie podstawowe strażaka lub równorzędne.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ŚWIADECTWO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

(pieczęć podłużna podmiotu prowadzącego szkolenie)

ZAŚWIADCZENIE

.......................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko)

urodzon...... dnia .............................................. .................... r.

w .................................................................. woj. ........................................................................

ukończył.... szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej

zorganizowane według programu ................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w okresie od dnia .................................. ............... r. do dnia ................................... ............... r.

przez .............................................................................................................................................

(nazwa organizatora szkolenia)

.......................................................................................................................................................

Zaświadczenie wydano na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 252).

Okres ważności zaświadczenia wynosi 5 lat od dnia wystawienia.

..................................................., dnia ............................... ..................... r.

(miejscowość)

Nr ....................................................... ..............................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

przez podmiot prowadzący szkolenie)

Lp.Zajęcia edukacyjneWymiar godzin

zajęć edukacyjnych

..............................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

przez podmiot prowadzący szkolenie)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

(pieczęć podłużna podmiotu prowadzącego szkolenie)

ZAŚWIADCZENIE

.......................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko)

urodzon...... dnia .............................................. .................... r.

w .................................................................. woj. ........................................................................

ukończył.... szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

zorganizowane według programu ................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w okresie od dnia .................................. ............... r. do dnia ................................... ............... r.

przez .............................................................................................................................................

(nazwa organizatora szkolenia)

.......................................................................................................................................................

Zaświadczenie wydano na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 252).

Okres ważności zaświadczenia wynosi 5 lat od dnia wystawienia.

..................................................., dnia ............................... ..................... r.

(miejscowość)

Nr ....................................................... ..............................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

przez podmiot prowadzący szkolenie)

Lp.Zajęcia edukacyjneWymiar godzin

zajęć edukacyjnych

..............................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

przez podmiot prowadzący szkolenie)