Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1947

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych

Na podstawie art. 41e ust. 5 pkt 2-5 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317, 1338 i 1563) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pomiarów hydrograficznych, w tym sposób ustalania okresu praktyki, o której mowa w art. 41e ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zwanej dalej "ustawą";
2) ramowe programy szkoleń dla hydrografów morskich;
3) tryb uzyskiwania i wzory dyplomów hydrografa morskiego kategorii A i kategorii B;
4) tryb weryfikacji oraz uznawania instytucji, organizacji i ośrodków szkolenia prowadzących szkolenia hydrografów kategorii A lub B, zwanych dalej "instytucją, organizacją i ośrodkiem szkolenia", oraz warunki cofnięcia uznania tych podmiotów i ubiegania się o ponowne uznanie.
§  2.  Wykonywanie pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi, kartografii morskiej, projektowania posadawiania oraz kontroli budowli hydrotechnicznych, planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska wymaga posiadania przez:
1) hydrografa morskiego kategorii A - wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które pozwalają na samodzielne:
a) planowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie kompleksowych prac hydrograficznych,
b) realizowanie kontroli jakości prac hydrograficznych,
c) autoryzowanie wykonanych prac hydrograficznych,
d) wykonywanie innych zadań zabezpieczenia hydrograficznego działalności ludzkiej na morzu;
2) hydrografa morskiego kategorii B - wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które pozwalają na samodzielne:
a) przygotowanie sprzętu niezbędnego do pomiarów prowadzonych w ramach prac hydrograficznych,
b) wykonywanie pomiarów, z wykorzystaniem różnorodnych systemów i urządzeń pomiarowych, z uwzględnieniem błędów i ograniczeń stosowanych urządzeń,
c) dokonywanie bieżącej kontroli pomiarów oraz wstępne opracowanie ich wyników.
§  3. 
1.  Do ustalenia wymaganego okresu praktyki dla hydrografa morskiego kategorii:
1) A - przyjmuje się 450 dni, przy czym za jeden dzień praktyki uznaje się wykonywanie prac związanych z pomiarami hydrograficznymi w wymiarze 8 godzin;
2) B - przyjmuje się 225 dni, przy czym za jeden dzień praktyki uznaje się wykonywanie prac związanych z pomiarami hydrograficznymi w wymiarze 8 godzin.
2.  Do okresu praktyki wlicza się prace związane z pomiarami hydrograficznymi:
1) po odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 41e ust. 4 pkt 2 ustawy;
2) wykonywane pod nadzorem hydrografa morskiego, który posiada dyplom hydrografa morskiego kategorii A, potwierdzone jego podpisem i podpisem dowódcy/kierownika jednostki, w której była odbywana praktyka.
§  4. 
1.  Ramowe programy szkoleń dla hydrografów morskich określają minimalny zakres tematyki i zagadnień, które są uwzględniane przez instytucje, organizacje i ośrodki szkolenia, odpowiednio do wymagań kwalifikacyjnych dla hydrografów morskich kategorii A lub B.
2.  Ramowy program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii:
1) A - jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) B - jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Dyplom hydrografa morskiego wydaje się na wniosek o wydanie dyplomu hydrografa morskiego kategorii A albo B złożony do Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, zwanego dalej "Szefem BHMW".
2.  Wniosek o wydanie dyplomu hydrografa morskiego zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL albo numer paszportu albo dowodu osobistego;
3) adres do korespondencji;
4) numer telefonu;
5) adres poczty elektronicznej;
6) podpis wnioskodawcy.
3.  Do wniosku o wydanie dyplomu hydrografa morskiego dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia, o którym mowa w art. 41e ust. 4 pkt 1 ustawy;
2) dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia, o którym mowa w art. 41e ust. 4 pkt 2 ustawy;
3) dokumenty potwierdzające odbycie praktyki, o której mowa w art. 41e ust. 4 pkt 3 ustawy;
4) dwie fotografie.
4.  Szef BHMW, w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku, wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej do uzupełnienia braków formalnych albo wydaje dyplom hydrografa morskiego.
5.  Dyplom hydrografa morskiego jest wydawany wnioskodawcy w siedzibie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej po pisemnym potwierdzeniu faktu odbioru.
6.  Wzór dyplomu hydrografa morskiego kategorii:
1) A - jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) B - jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Weryfikacja instytucji, organizacji i ośrodków szkolenia odbywa się przez rozpatrzenie wniosku o akceptację programu szkolenia, złożonego przez instytucję, organizację albo ośrodek szkolenia.
2.  Szef BHMW rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego wpływu oraz informuje instytucję, organizację albo ośrodek szkolenia o uznaniu albo odmowie uznania.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:
1) nazwę i cel szkolenia, w tym:
a) ogólną strukturę programu, obejmującą: charakterystykę poszczególnych grup przedmiotów (modułów szkoleniowych), wraz z częściami szkolenia praktycznego, seminariów, ćwiczeń terenowych oraz egzaminów, czas trwania poszczególnych modułów i przedmiotów, całkowitą liczbę godzin wykładów, laboratoriów oraz kierowanych i niekierowanych ćwiczeń praktycznych, przewidywanych dla każdego studenta (uczestnika),
b) szczegółowe karty przedmiotów dla wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie, zawierające: cele kształcenia w każdym przedmiocie, szczegółowy wykaz tematów (wykładów, ćwiczeń i laboratoriów), z podaniem liczby godzin i zamierzonych efektów kształcenia oraz ze wskazaniem odniesienia do określonego elementu szkoleniowego według klasyfikacji podanej dla ramowych programów szkolenia, o których mowa w § 4;
2) czas trwania szkolenia - okres wyrażony w tygodniach i semestrach;
3) miejsce planowanych zajęć (teoretycznych i praktycznych);
4) oczekiwane wielkości poszczególnych grup szkoleniowych;
5) dane o kadrze dydaktycznej, planowanej do prowadzenia zajęć, z podaniem kwalifikacji naukowych, doświadczenia hydrograficznego i dorobku publikacyjnego każdego wykładowcy (instruktora);
6) wyposażenie dydaktyczne do ćwiczeń praktycznych i laboratoriów - listę i charakterystykę wyposażenia technicznego, w tym pakietów specjalistycznego oprogramowania hydrograficznego, które są przewidziane do realizacji zajęć danego szkolenia, a także wykaz literatury oraz innych środków (mapy, planszety, środki audiowizualne), które mają być wykorzystywane w czasie szkolenia;
7) oferowane dodatkowe moduły szkoleniowe;
8) zasady oceniania i egzaminowania.
4.  Po zakończeniu szkolenia dla hydrografów morskich instytucja, organizacja lub ośrodek szkolenia przedstawia Szefowi BHMW sprawozdanie, które zawiera informacje o tym szkoleniu i osiągniętych rezultatach, wraz z listą absolwentów.
5.  Zmiany programów szkolenia dla hydrografów morskich wymagają akceptacji Szefa BHMW.
6.  Szef BHMW może cofnąć uznanie instytucji, organizacji lub ośrodkowi szkolenia, jeżeli w trakcie trwania szkolenia nastąpi zmiana informacji, o których mowa w ust. 3, bez wcześniejszego uzgodnienia tych zmian z Szefem BHMW.
7.  Szef BHMW może cofnąć uznanie instytucji, organizacji lub ośrodkowi szkolenia z powodu negatywnych wyników przeprowadzonej weryfikacji szkolenia.
8.  W przypadku odmowy uznania albo cofnięcia uznania instytucji, organizacji lub ośrodkowi szkolenia, do ubiegania się o ponowne uznanie przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA HYDROGRAFÓW MORSKICH KATEGORII A

1. Przedmioty ogólne:

a) matematyka, statystyka i teoria obserwacji (B1) * :

- geometria i algebra liniowa (B1.1),

- rachunek różniczkowy i równania różniczkowe (B1.2),

- rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (B1.3),

b) informatyka i techniki komunikacji (B2):

- systemy komputerowe (B2.1),

- oprogramowanie biurowe (B2.2),

- elementy programowania (B2.3),

- usługi sieciowe i Internet (B2.4),

- bazy danych (B2.5),

c) fizyka (B3):

- kinematyka (B3.1),

- grawimetria (B3.2),

- magnetyzm (B3.3),

- teoria fal (B3.4),

- fale elektromagnetyczne (B3.5),

- optyka geometryczna (B3.6),

- lasery (B3.7),

- przetworniki i pomiar czasu (B3.8),

d) nautyka (B4):

- środki i systemy oznakowania nawigacyjnego (B4.1),

- Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) (B4.2),

- nawigacyjne mapy morskie (B4.3),

- publikacje nautyczne (B4.4),

- kompasy (B4.5),

- procedury bezpieczeństwa na morzu (B4.6),

- zasady bezpieczeństwa pracy i dobrej praktyki morskiej (B4.7),

- liny i kable (B4.8),

- holowane i opuszczane przyrządy pomiarowe (B4.9),

- kotwiczenie (B4.10),

- cumowanie (B4.11),

e) meteorologia (B5):

- podstawy meteorologii i obserwacji meteorologicznych (B5.1),

- wiatr i fale morskie (B5.2),

- prognozowanie pogody (B5.3).

2. Przedmioty podstawowe:

a) podstawy obliczeń kartograficznych i geodezyjnych (F1):

- geodezja fizyczna (F1.1),

- systemy współrzędnych (F1.2),

- pomiary lądowe (F1.3),

- niwelacja (F1.4),

- odwzorowania kartograficzne (F1.5),

- trygonometria, teoria obserwacji i metoda najmniejszych kwadratów (F1.6),

b) oceanografia (F2):

- masy wodne i ich cyrkulacja (F2.1),

c) geologia i geofizyka (F3):

- geologia (F3.1),

- geofizyka morza (F3.2).

3. Przedmioty specjalistyczne:

a) pozycjonowanie (H1):

- systemy odniesienia statków i przyrządów pomiarowych (H1.1),

- Światowe Systemy Nawigacji Satelitarnej (GNSS - Global Navigation Satellite Systems) (H1.2),

- systemy inercjalne (H1.3),

- systemy nawigacji podwodnej (H1.4),

- pozycjonowanie na profilu (H1.5),

b) hydroakustyczne urządzenia pomiarowe (H2):

- podstawy hydroakustyki (H2.1),

- systemy jednowiązkowe (H2.2),

- systemy sonarowe (H2.3),

- systemy wielowiązkowe (H2.4),

- rozpraszanie wsteczne wiązki hydroakustycznej (Backscatter) (H2.5),

c) systemy laserowe oraz teledetekcja w hydrografii H3:

- systemy laserowe (LiDAR - Light Detection And Ranging) (H3.1),

- teledetekcja (H3.2),

d) prowadzenie pomiarów hydrograficznych (H4):

- planowanie prac hydrograficznych (H4.1),

- prowadzenie prac hydrograficznych (H4.2),

- charakteryzowanie dna (H4.3),

e) poziom wody i pływy (H5):

- poziom wody na wodach pływowych i bezpływowych (H5.1),

- pomiary poziomu wody (H5.2),

- modelowanie pływów (H5.3),

- modele odstępów elipsoidalnych oraz pionowe układy odniesień przestrzennych (H5.4),

- prądy morskie (H5.5),

f) zbieranie i opracowywanie danych hydrograficznych (H6):

- pozyskiwanie i kontrolowanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym (H6.1),

- filtrowanie i estymowanie danych batymetrycznych (H6.2),

g) zarządzanie danymi hydrograficznymi (H7):

- organizacja i prezentacja danych (H7.1),

- źródła i rozpowszechnianie morskich danych przestrzennych (H7.2),

- integracja i wizualizacja danych przestrzennych oraz gotowe produkty (H7.3),

h) prawne aspekty prac hydrograficznych (H8):

- wiarygodność produktów (H8.1),

- morskie strefy (H8.2).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA HYDROGRAFÓW MORSKICH KATEGORII B

1. Przedmioty ogólne:

a) matematyka i statystyka oraz teoria błędów (B1) * :

- algebra liniowa (B1.1),

- rachunek różniczkowy (B1.2),

- trygonometria (B1.3),

- statystyka (B1.4),

- teoria błędów (B1.5),

- metoda najmniejszych kwadratów (B1.6),

- interpolacja (B1.7),

b) technologie informatyczne i komunikacyjne (B2):

- systemy komputerowe (B2.1),

- oprogramowanie biurowe (B2.2),

- elementy programowania (B2.3),

- usługi sieciowe i Internet (B2.4),

- bazy danych (B2.5),

c) fizyka (B3):

- mechanika (B3.1),

- grawimetria (B3.2),

- teoria fal (B3.3),

d) nauka o Ziemi (B4):

- geografia i geologia (B4.1),

- osady denne (B4.2),

e) nautyka (B5):

- konwencjonalne środki oznakowania nawigacyjnego (B5.1),

- Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) (B5.2),

- nawigacyjne mapy morskie (B5.3),

- publikacje nautyczne (B5.4),

- kompasy (B5.5),

- procedury bezpieczeństwa na morzu (B5.6),

- zasady bezpieczeństwa pracy i dobrej praktyki morskiej (B5.7),

- liny i kable (B5.8),

- obsługa przyrządów pomiarowych holowanych i opuszczanych za burtę (B5.9),

- kotwiczenie (B4.10),

- cumowanie (B4.11),

f) meteorologia (B6):

- podstawy obserwacji meteorologicznych (B6.1),

- wiatr (B5.2),

- prognozowanie pogody (B5.3).

2. Przedmioty specjalistyczne:

a) hydroakustyka (E1):

- teoria akustyki (E1.1),

- echosondy jednowiązkowe i sonary boczne (E1.2),

- systemy wielowiązkowe (E1.3),

b) teledetekcja (E2):

- systemy laserowe (LiDAR - Light Detection And Ranging) (E2.1),

- teledetekcja (E2.2),

c) poziom morza i pływy (E3):

- zasady określania poziomu morza (E3.1),

- pomiary poziomu morza (E3.2),

- poprawki na poziom morza (E3.3),

- prądy morskie (E3.4),

d) pozycjonowanie (E4):

- geodezja (E4.1),

- podstawy kartografii (E4.2),

- określanie pozycji, metody i techniki (E4.3),

- określanie wysokości (E4.4),

- hydroakustyczne systemy określania pozycji (E4.5),

- nawigacja inercjalna (E4.6),

- niepewność pozycjonowania (E4.7),

e) wykonywanie prac hydrograficznych (E5):

- planowanie prac hydrograficznych (E5.1),

- prowadzenie prac hydrograficznych (E5.2),

- hydrograficzna dokumentacja pomiarowa (E5.3),

- prawne aspekty prowadzenia prac hydrograficznych (E5.4),

f) zarządzanie danymi hydrograficznymi (E6):

- pozyskiwanie i kontrolowanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym (E6.1),

- opracowywanie i analiza danych (E6.2),

- organizacja i prezentacja danych (E6.3),

g) nauka o środowisku (E7):

- oceanografia (E7.1),

- geologia i geofizyka morza (E7.2),

- wpływ środowiska na pomiary hydrograficzne (E7.3).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR DYPLOMU HYDROGRAFA MORSKIEGO KATEGORII A

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR DYPLOMU HYDROGRAFA MORSKIEGO KATEGORII B

* Oznaczenia literowe przyjęte według dokumentu Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO - International Hydrographic Organization) S-5 A - Standards of Competence for Category "A" Hydrographic Surveyors.
* Oznaczenia literowe przyjęte według dokumentu Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO - International Hydrographic Organization) S-5 B - Standards of Competence for Category "B" Hydrographic Surveyors.