Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1890

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wymagania jakościowe dla paliw stałych określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Dopuszcza się odchylenie wartości parametrów jakościowych paliw stałych, które nie może być większe niż:
1) 3% wartości - dla zawartości popiołu;
2) 0,3% wartości - dla zawartości siarki całkowitej;
3) 1 MJ/kg - dla wartości opałowej;
4) 3% wartości - dla zawartości wilgoci całkowitej;
5) 3 - dla zdolności spiekania RI;
6) 5% wartości - dla zawartości podziarna;
7) 2% wartości - dla zawartości nadziarna;
8) 2% wartości - dla zawartości części lotnych.
§  3.  Oceny spełnienia wymagań jakościowych przez paliwo stałe dokonuje akredytowane laboratorium wykonujące badania, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń określonych w § 2.
§  4.  Wymagania jakościowe dla węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I, miał II, miał III) określone w tabeli nr 6 załącznika do rozporządzenia stosuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PALIW STAŁYCH

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).