Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1747

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2019 r.
§  4. 
1.  Wody odpowiadają wymaganiom, jeżeli w wyniku pobierania próbek wody w miejscu jej ujmowania, w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
1) w 95% próbek nie zostały przekroczone właściwe dla danej kategorii jakości wody wartości dopuszczalne wskaźników jakości wody oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia gwiazdką (*), a w 90% próbek - wartości dopuszczalne pozostałych wskaźników jakości wody;
2) w odniesieniu do pozostałych 5% albo 10% próbek, w których wartości dopuszczalne wskaźników jakości wody określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zostały przekroczone:
a) otrzymane wartości wskaźników, z wyjątkiem temperatury, stężenia jonów wodoru (pH), tlenu rozpuszczonego, bakterii grupy coli, escherichia coli i enterokokoków, nie odbiegają więcej niż o 50% od wartości dopuszczalnych wskaźników jakości wody określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
b) nie wynika zagrożenie dla zdrowia człowieka,
c) w kolejnych próbkach wody, pobranych w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników jakości wody określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Przy obliczaniu wartości procentów próbek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie uwzględnia się przekroczeń wartości granicznych wskaźników jakości wody, jeżeli są one skutkiem powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo wyjątkowych warunków pogodowych, takich jak intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu albo wysokie temperatury powietrza.
3.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku pobierania próbek wody z częstotliwością, o której mowa w § 3 ust. 4, 5 i 7.