Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1747

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zwane dalej "wodami";
2) częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganiom.
2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wód:
1) pochodzących z ujęć ze źródeł samoczynnego, naturalnego i skoncentrowanego wypływu wód podziemnych na powierzchnię terenu;
2) pochodzących z ujęć wód infiltracyjnych powstałych w wyniku infiltracji wód atmosferycznych i powierzchniowych w ośrodek skalny;
3) zasilających złoża wód podziemnych, stanowiące zbiorowisko wód podziemnych, których eksploatacja może przynosić korzyści gospodarcze.
§  2. 
1.  Ustala się trzy kategorie jakości wód:
1) kategoria Al - wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji;
2) kategoria A2 - wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji przez chlorowanie końcowe;
3) kategoria A3 - wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego lub metod biologicznych, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji przez ozonowanie lub chlorowanie końcowe.
2.  Wymagania, jakim powinny odpowiadać kategorie jakości wód A1-A3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Próbki wody powinny odzwierciedlać jej jakość przed uzdatnieniem.
2.  Częstotliwość pobierania próbek wody dla wskaźników jakości wody określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest uzależniona od kategorii jakości tej wody oraz liczby osób korzystających z wody dostarczanej przez wodociąg.
3.  Minimalną roczną częstotliwość pobierania próbek wody dla każdego wskaźnika jej jakości określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.  Częstotliwość pobierania próbek wody określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia może ulec zwiększeniu w przypadku zaistnienia zagrożenia jakości wody.
5.  Częstotliwość pobierania próbek wody określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia może ulec zmniejszeniu, w przypadku gdy analiza próbek wody wykaże, że wartości wskaźników jakości wody są lepsze niż wartości graniczne tych wskaźników określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
6.  Poboru próbek wody, w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie przeprowadza się, jeżeli woda jest niezanieczyszczona i nie ma ryzyka pogorszenia jej jakości oraz jeżeli wartości wskaźników jakości wody są lepsze niż wartości graniczne tych wskaźników określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla kategorii jakości wody A1.
7.  W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, pobór próbek wody odbywa się nie rzadziej niż raz na 6 lat.
§  4. 
1.  Wody odpowiadają wymaganiom, jeżeli w wyniku pobierania próbek wody w miejscu jej ujmowania, w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
1) w 95% próbek nie zostały przekroczone właściwe dla danej kategorii jakości wody wartości dopuszczalne wskaźników jakości wody oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia gwiazdką (*), a w 90% próbek - wartości dopuszczalne pozostałych wskaźników jakości wody;
2) w odniesieniu do pozostałych 5% albo 10% próbek, w których wartości dopuszczalne wskaźników jakości wody określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zostały przekroczone:
a) otrzymane wartości wskaźników, z wyjątkiem temperatury, stężenia jonów wodoru (pH), tlenu rozpuszczonego, bakterii grupy coli, escherichia coli i enterokokoków, nie odbiegają więcej niż o 50% od wartości dopuszczalnych wskaźników jakości wody określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
b) nie wynika zagrożenie dla zdrowia człowieka,
c) w kolejnych próbkach wody, pobranych w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników jakości wody określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Przy obliczaniu wartości procentów próbek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie uwzględnia się przekroczeń wartości granicznych wskaźników jakości wody, jeżeli są one skutkiem powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo wyjątkowych warunków pogodowych, takich jak intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu albo wysokie temperatury powietrza.
3.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku pobierania próbek wody z częstotliwością, o której mowa w § 3 ust. 4, 5 i 7.
§  5.  Analizę próbek wody przeprowadza się, stosując metodyki referencyjne analiz zgodne z charakterystyką wykonania analizy, oparte na określeniu niepewności pomiaru, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  6.  Pobieranie, utrwalanie, transport i przechowywanie próbek wody do analizy odbywa się zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy. Aktualny poziom wiedzy jest opisany w szczególności w Polskich Normach, o których mowa w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.
§  7.  Do dnia 31 grudnia 2019 r. analizę próbek wody można przeprowadzić, stosując metodyki referencyjne analiz zgodne z charakterystyką wykonania analizy, oparte na określeniu poprawności, precyzji i granicy wykrywalności, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ KATEGORII JAKOŚCI WÓD A1-A3

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MINIMALNA ROCZNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DLA KAŻDEGO WSKAŹNIKA JEJ JAKOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

METODY REFERENCYJNE ANALIZ ZGODNE Z CHARAKTERYSTYKĄ WYKONANIA ANALIZY, OPARTE NA OKREŚLENIU NIEPEWNOŚCI POMIARU

ZAŁĄCZNIK Nr  4

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ ZGODNE Z CHARAKTERYSTYKĄ WYKONANIA ANALIZY, OPARTE NA OKREŚLENIU POPRAWNOŚCI , PRECYZJI I GRANICY WYKRYWALNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 R.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. poz. 1728), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r. zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495).