§ 2. - Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju. - Dz.U.2000.44.520 - OpenLEX

§ 2. - Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.44.520

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2007 r.
§  2.
1.
Zastępcą kierownika zakładu powinna być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku i co najmniej pięcioletni staż pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Zastępcą kierownika zakładu do spraw lecznictwa powinien być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny i co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Zastępcą kierownika do spraw lecznictwa w zakładzie udzielającym wyłącznie świadczeń z zakresu chorób jamy ustnej i twarzoczaszki powinien być lekarz stomatolog mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny i co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.