§ 13. - Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju. - Dz.U.2000.44.520 - OpenLEX

§ 13. - Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.44.520

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2007 r.
§  13.
1.
Osoba zajmująca stanowisko kierownicze w zakładzie w dniu wejścia w życie rozporządzenia i nie spełniająca wymagań w zakresie kwalifikacji może pozostać na dotychczasowym stanowisku.
2. 2
Osoba, o której mowa w ust. 1, obowiązana jest uzupełnić wymagane kwalifikacje w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 2003 r. (Dz.U.03.99.918) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2003 r.