§ 9. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. - Dz.U.2022.1230 t.j. - OpenLEX

§ 9. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 grudnia 2015 r.