§ 7. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. - Dz.U.2022.1230 t.j. - OpenLEX

§ 7. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
§  7. 
1. 
Zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o:
1)
ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w § 4;
2)
spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny, o której mowa w § 3 ust. 1;
3)
podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
2. 
Komunikat zamieszcza się:
1)
na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz
2)
na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.
3. 
Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.