§ 2. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej... - Dz.U.2019.2470 - OpenLEX

§ 2. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2470

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2019 r.
§  2. 
1. 
Stanowisko dyrektora szkoły artystycznej może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)
posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)
posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
3)
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)
nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5)
spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
2. 
Stanowisko wicedyrektora szkoły artystycznej, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)
posiada co najmniej czteroletni staż pracy;
2)
spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.