§ 2. - Wymagania, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.198.1460

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.