Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1877 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego 2

Na podstawie art. 146h 3  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz źródeł spalania paliw, o których mowa w art. 146c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanych dalej "źródłami", wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów eksploatacyjnych;
2) maksymalne emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) lub pyłu dla źródeł, zwane dalej "maksymalnymi emisjami substancji" - roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;
3) łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł - roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;
4) warunki uznawania za dotrzymane maksymalnych emisji substancji;
5) działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji.
§  2.  Wykaz źródeł wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów eksploatacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Maksymalne emisje substancji - roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r. oraz działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania tych maksymalnych emisji substancji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4.  Łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł - roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r. określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Dotrzymywanie maksymalnych emisji substancji sprawdza się za okres roku w latach 2016-2019 i za okres pierwszego półrocza 2020 r., zwanych dalej "okresami rozliczeniowymi".
§  6. 
1.  Maksymalną emisję substancji w okresie rozliczeniowym uznaje się za dotrzymaną, jeżeli emisja substancji ze źródła w tym okresie nie przekracza wielkości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Maksymalną emisję substancji w okresie rozliczeniowym uznaje się za dotrzymaną mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli łączna emisja tej substancji ze wszystkich źródeł w tym okresie nie przekracza wielkości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3.  Maksymalną emisję substancji w okresie rozliczeniowym uznaje się za dotrzymaną mimo niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku źródła wchodzącego w skład źródeł:
1) należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), lub
2) eksploatowanych przez tego samego prowadzącego instalację, lub
3) eksploatowanych na terenie tego samego zakładu

- jeżeli w terminie 6 miesięcy po upływie tego okresu prowadzący instalację przekaże organowi właściwemu do wydania pozwolenia informację o wielkości emisji substancji potwierdzającą, że suma emisji substancji obliczona dla tych źródeł nie przekracza odpowiedniej sumy maksymalnych emisji tej substancji określonych dla tych źródeł w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§  7.  Informacja o wielkościach łącznych emisji substancji ze wszystkich źródeł w okresie rozliczeniowym jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska - w terminie 5 miesięcy po upływie danego okresu rozliczeniowego.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI - ROCZNE DLA LAT 2016-2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R. ORAZ DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄCY INSTALACJĘ MA ZREALIZOWAĆ W CELU NIEPRZEKRACZANIA TYCH MAKSYMALNYCH EMISJI SUBSTANCJI

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

ŁĄCZNE MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ - ROCZNE DLA LAT 2016-2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U.2018.96).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17).
3 Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1999) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 146h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 146h tej ustawy i mogą być zmieniane.