Wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1072

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej 2

Na podstawie art. 66 ust. 1g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Blokada alkoholowa powinna spełniać wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne zgodne z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej. Aktualny poziom wiedzy inżynierskiej jest opisany w następujących normach przenoszących zharmonizowane normy europejskie:
1)
Polskiej Normie PN-EN 50436-1: Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców;
2)
Polskiej Normie PN-EN 50436-2: Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej 3

(nazwa producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela wykonującego kalibrację)
Właściciel pojazdu(imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu)Numer dokumentu
Data kalibracji
Producent

urządzenia

...................................................

...................................................

...................................................

Typ urządzenia
Numer seryjny urządzenia
(adres właściciela pojazdu)
Data ważności kalibracji od dnia wystawienia
...................................................

...................................................

...................................................

Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu
Przyrząd spełnia wymagania/nie spełnia wymagań 4  § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz. U. poz. 1072)
....................................

(miejscowość, data)

..............................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko osoby wykonującej kalibrację)

.................................................

(podpis)

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 11 marca 2016 r., pod numerem 2016/123/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Dokument powinien być sporządzony na papierze z zabezpieczeniem w postaci kolorowej grafiki lub znaku wodnego, odpowiadającym znakowi producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.
4 Niepotrzebne skreślić.