Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1596

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276 i 1544) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagania dotyczące sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej "ustawą", oraz inne paliwa;
2) miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy;
3) miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej na potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, który wygrał aukcję, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, lub uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy.
§  2.  Pomiary ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, oraz inne paliwa są wykonywane:
1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338 i 1480), w zakresie pomiarów;
2) w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w § 3, § 4 i § 6, po wykonaniu badań biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego oraz udokumentowaniu tych badań w laboratorium badawczym:
a) spełniającym wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025 określającej wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych lub wzorcujących, w szczególności kompetencji technicznej i biegłości tych laboratoriów w zakresie wykonywania pomiarów i badań oraz jej dokumentowania,
b) posiadającym akredytację jednostki certyfikującej, uzyskaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
§  3.  W przypadku wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w procesie spalania w instalacji odnawialnego źródła energii biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego wspólnie z innymi paliwami, w celu obliczenia ilości tej energii elektrycznej, wykonuje się pomiary ilości (masy):
1) biomasy w postaci stałej i paliwa stałego innego niż biomasa, obejmujące pomiary masy każdego z tych paliw dostarczonych do procesu spalania;
2) biomasy w postaci ciekłej, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego oraz paliwa ciekłego lub gazowego innego niż biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy, obejmujące pomiary masy każdego z tych paliw dostarczonych do procesu spalania, wykonywane metodą bezpośrednią, polegającą na pomiarze masy za pomocą przepływomierzy masowych lub metodą pośrednią polegającą na pomiarze objętości z korekcją temperatury, a w przypadku paliw gazowych, także pomiaru ciśnienia tych paliw.
§  4.  W przypadku stosowania w instalacji odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła paliwa będącego mieszanką biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego oraz innych paliw, przygotowanego poza instalacją odnawialnego źródła energii zużywającą to paliwo, w celu obliczenia ilości energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w tej instalacji, dokonuje się:
1) pomiarów ilości (masy) tego paliwa dostarczonego do procesu spalania w tej instalacji odnawialnego źródła energii;
2) oznaczenia ciepła spalania i obliczenia wartości opałowej tego paliwa oraz próbek paliw wchodzących w jego skład;
3) obliczenia udziału energii chemicznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w energii chemicznej tego paliwa oraz jego rejestracji w sposób określony w § 11.
§  5. 
1.  W przypadkach, o których mowa w § 3 i § 4, pomiarów wymienionych tam wielkości dokonuje się co 24 godziny, na podstawie uśrednionej próby, z próbek pobieranych nie rzadziej niż co:
1) 8 godzin - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej niższej niż 50 MW;
2) 4 godziny - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej w zakresie od 50 MW do 250 MW włącznie;
3) 2 godziny - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej wyższej niż 250 MW.
2.  Dokonując pomiarów, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się, że w przypadku:
1) okresowego zasilania pośredniego zbiornika paliwa, uniemożliwiającego pobranie próbki w czasie określonym w ust. 1, próbkę pobiera się w trakcie ciągłej pracy układu zasilania zbiornika, nie rzadziej niż co 2 godziny;
2) zmiany rodzaju dostarczanego paliwa, próbki pobiera się w ciągu godziny od zmiany paliwa, nie później niż przed kolejną zmianą rodzaju dostarczanego paliwa, niezależnie od ostatnio pobranych próbek w czasie określonym w pkt 1 lub w ust. 1, przed zmianą rodzaju paliwa;
3) dostawy biomasy kierowanej bezpośrednio do pośredniego zbiornika paliwa lub do spalania, uniemożliwiającej pobranie próbek w czasie określonym w pkt 1 lub w ust. 1, uśrednioną próbę do oznaczenia ciepła spalania i obliczenia wartości opałowej biomasy przygotowuje się z próbek pobieranych w okresie doby z każdej dostawy biomasy.
§  6.  W przypadku wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w układzie hybrydowym, pomiarów dokonuje się oddzielnie dla energii dostarczonej do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła wytworzonej:
1) z odnawialnych źródeł energii,
2) ze źródeł innych niż odnawialne

- o ile nie są wykonywane pomiary, o których mowa w § 3-5.

§  7.  Obliczenia ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, oraz inne paliwa, dokonuje się poprzez zsumowanie wartości uzyskanych w wyniku pomiarów wykonanych zgodnie z § 2, z uwzględnieniem obliczeń wykonanych w sposób określony w § 8-10.
§  8.  Ilość energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii w układzie hybrydowym oblicza się, przyjmując proporcjonalny udział ilościowy energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w ilości energii wytworzonej we wszystkich źródłach zasilających instalację odnawialnego źródła energii, według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

EOZEh - ilość energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii w układzie hybrydowym w [MWh lub GJ],

E - ilość energii elektrycznej wytworzonej w układzie hybrydowym i pomierzonej w miejscu, o którym mowa w § 12 lub § 13, lub ilość ciepła wytworzonego w układzie hybrydowym w [MWh lub GJ],

EPOi - ilość energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych z odnawialnych źródeł energii i wykorzystywanych w układzie hybrydowym w [MWh lub GJ],

EPKj - ilość energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych ze źródeł energii innych niż odnawialne i wykorzystywanych w układzie hybrydowym w [MWh lub GJ],

n - liczbę odnawialnych źródeł energii wytwarzających nośniki energii wykorzystywane w układzie hybrydowym,

m - liczbę źródeł energii wytwarzających nośniki energii wykorzystywane w układzie hybrydowym, innych niż odnawialne źródła energii.

§  9.  W instalacji odnawialnego źródła energii, w której są spalane biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy wspólnie z innymi paliwami, energię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii stanowią energia elektryczna lub ciepło w ilości odpowiadającej udziałowi energii chemicznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w energii chemicznej paliwa zużywanego do wytwarzania energii, obliczonej na podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw, z zastrzeżeniem § 8, według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

EOZE - ilość energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych z odnawialnych źródeł energii w [MWh lub GJ],

E - ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, w której są spalane biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy wspólnie z innymi paliwami, i pomierzonej w miejscu, o którym mowa w § 12 lub § 13, lub ilość ciepła wytworzonego w instalacji odnawialnego źródła energii, w której są spalane biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy wspólnie z innymi paliwami, w [MWh lub GJ],

MBi - masę biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego spalonych w instalacji odnawialnego źródła energii w [Mg],

MKj - masę paliwa innego niż biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalonego w instalacji odnawialnego źródła energii w [Mg],

WBi - wartość opałową biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego spalonych w instalacji odnawialnego źródła energii w [MJ/Mg],

WKj - wartość opałową paliwa innego niż biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalonego w instalacji odnawialnego źródła energii w [MJ/Mg],

n - liczbę rodzajów biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego spalonych w instalacji odnawialnego źródła energii,

m - liczbę rodzajów paliw innych niż biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalonych w instalacji odnawialnego źródła energii.

§  10. 
1.  Ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii będącej elektrownią wodną z członem pompowym oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

EOZEW - ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii będącej elektrownią wodną z członem pompowym w [MWh],

ECW - całkowitą ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii będącej elektrownią wodną z członem pompowym i pomierzonej w miejscu, o którym mowa w § 12 lub § 13, w [MWh],

Vp - objętość wody przepompowanej, określaną na podstawie pomiaru strumienia objętości wody przepompowanej w [m3],

Vc - objętość całkowitą wody pobranej przez turbiny elektrowni wodnej, określaną na podstawie pomiaru strumienia objętości wody pobranej przez te turbiny w [m3].

2.  W przypadku braku możliwości dokonania pomiarów w związku z kalibrowaniem lub serwisowaniem urządzeń służących do pomiaru strumienia objętości wody, dopuszcza się określenie objętości wody przepompowanej i wody pobranej przez turbiny dla celów obliczania ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii będącej elektrownią wodną z członem pompowym przy wykorzystaniu metod pośrednich opartych o charakterystyki energetyczne hydrozespołów. Okres ten nie może przekroczyć 336 godzin w roku.
3.  Przez kalibrowanie i serwisowanie urządzeń, o których mowa w ust. 2, rozumie się czynności wykonywane w sposób określony w instrukcji obsługi tych urządzeń.
§  11. 
1.  Dane dotyczące ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, oraz inne paliwa, rejestruje się w książce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi lub z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych.
2.  Przez dane, o których mowa w ust. 1, rozumie się również wyniki pomiarów i obliczeń, o których mowa w § 3-5.
3.  Rejestrację danych w książce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi prowadzi się w następujący sposób:
1) każdą pozycję rejestrowanych danych, po dokonaniu wpisów, podkreśla się poziomą linią;
2) poprawki wprowadza się w sposób umożliwiający odczytanie poprawionego lub skreślonego zapisu; poprawki potwierdza się podpisem osoby rejestrującej.
4.  Rejestrację danych z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych prowadzi się w sposób:
1) chronologiczny;
2) umożliwiający:
a) wgląd do treści dokonywanych zapisów oraz ochronę przechowywanych danych przed usunięciem lub zniekształceniem,
b) sporządzanie wydruków za każdy dzień.
§  12.  Pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy, dokonuje się w sposób i w miejscach określonych w art. 45 ust. 6 i 7 ustawy.
§  13.  Pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii na potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, który wygrał aukcję, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, lub przez wytwórcę, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy, dokonuje się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu wprowadzenia tej energii do sieci elektroenergetycznej.
§  14.  Pomiary, obliczenia i rejestrację danych wykonane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. poz. 1229, z 2013 r. poz. 1362 oraz z 2014 r. poz. 671 i 1912) w okresie od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za wykonane zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2 Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. poz. 1229, z 2013 r. poz. 1362 oraz z 2014 r. poz. 671 i 1912), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2018 r. zgodnie z art. 206 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276 i 1544).