Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1828

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się niektórych organizmów szkodliwych 2

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 oraz art. 20 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki przemieszczania, przechowywania oraz wytwarzania produktów roślinnych z niektórych owoców pochodzących z państw trzecich, zapobiegające rozprzestrzenianiu się organizmów Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa., Xanthomonas citri pv. citri oraz Xanthomonas citri pv. aurantifolii;
2) owoce pochodzące z państw trzecich, z których wytwarzanie produktów roślinnych mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;
3) owoce pochodzące z państw trzecich, do których mogą być stosowane odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227, z 2016 r. poz. 642, z 2017 r. poz. 2503 oraz z 2018 r. poz. 1860).
§  2.  Owocami, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, są owoce roślin Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. i Swinglea Merr. oraz ich hybrydy pochodzące z państw trzecich, zwane dalej "owocami cytrusowymi".
§  3. 
1.  Owoce cytrusowe mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 część A dział I pkt 16.2 lit. e oraz pkt 16.4 lit. e:
1) podmiot zamierzający przemieszczać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoce cytrusowe przekazał, przed ich wprowadzeniem na terytorium Unii Europejskiej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa, zwanemu dalej "wojewódzkim inspektorem", właściwemu ze względu na punkt wwozu, przez który będą wprowadzane owoce cytrusowe, a jeżeli owoce te będą wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej przez punkt wwozu znajdujący się na terytorium innego państwa członkowskiego - wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu dla miejsca wytwarzania produktów roślinnych z tych owoców, zgłoszenie zawierające:
a) informację o ilości wprowadzanych owoców cytrusowych,
b) numery opakowań, w których będą wprowadzane owoce cytrusowe,
c) planowaną datę wprowadzenia owoców cytrusowych,
d) punkt wwozu, przez który mają zostać wprowadzone owoce cytrusowe,
e) nazwę i adres zakładu przetwórczego, do którego dostarczone będą owoce cytrusowe;
2) zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, zostało przekazane co najmniej 24 godziny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców cytrusowych.
2.  Podmiot zamierzający przemieszczać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoce cytrusowe niezwłocznie informuje wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na punkt wwozu, przez który będą wprowadzane te owoce, a jeżeli owoce te będą wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej przez punkt wwozu znajdujący się na terytorium innego państwa członkowskiego - wojewódzkiego inspektora właściwego dla miejsca wytwarzania produktów roślinnych z tych owoców, o zmianach danych podlegających zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3.  Owoce cytrusowe mogą być przemieszczone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli służba ochrony roślin tego państwa wyrazi zgodę na ich przemieszczenie.
4.  Wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoce cytrusowe są niezwłocznie przemieszczane bezpośrednio do zakładu, w którym są wytwarzane produkty roślinne z tych owoców, lub magazynu, o którym mowa w § 5 ust. 1, pod nadzorem właściwego wojewódzkiego inspektora.
§  4. 
1.  Odpady i resztki powstałe w wyniku wytwarzania produktów roślinnych z owoców cytrusowych wykorzystuje się lub unieszkodliwia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod nadzorem właściwego wojewódzkiego inspektora w sposób, który zapewni, że organizmy Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa., Xanthomonas citri pv. citri oraz Xanthomonas citri pv. aurantifolii nie rozprzestrzenią się.
2.  W zakładzie wytwarzającym produkty roślinne z owoców cytrusowych prowadzi się i udostępnia, na żądanie właściwego wojewódzkiego inspektora, dokumentację zawierającą:
1) numery i wyróżniające oznaczenia opakowań jednostkowych, w których były przewożone owoce cytrusowe;
2) informację o ilości owoców cytrusowych, z których wytwarza się produkty roślinne;
3) informację o ilości wykorzystanych lub unieszkodliwionych odpadów i resztek powstałych w wyniku wytwarzania produktów roślinnych z owoców cytrusowych;
4) informację o sposobie wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów i resztek powstałych w wyniku wytwarzania produktów roślinnych z owoców cytrusowych.
3.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, jest przechowywana i udostępniana przez co najmniej 3 lata od dnia dostarczenia owoców cytrusowych do zakładu wytwarzającego produkty roślinne z tych owoców.
§  5. 
1.  Jeżeli z owoców cytrusowych wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być bezpośrednio po ich wprowadzeniu na to terytorium wytworzone produkty roślinne, owoce te przechowuje się w magazynie podmiotu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.
2.  W magazynie, o którym mowa w ust. 1:
1) prowadzi się dokumentację pozwalającą na ustalenie pochodzenia każdej partii owoców cytrusowych;
2) przechowuje się owoce cytrusowe w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się organizmów Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Ku., Xanthomonas citri pv. citri oraz Xanthomonas citri pv. aurantifolii.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie wykonuje decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/2374 z dnia 15 grudnia 2017 r. określającą warunki przemieszczania, przechowywania i przetwarzania niektórych owoców i ich hybryd, pochodzących z państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzaniu do Unii niektórych organizmów szkodliwych (Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 60).