Rozdział 2 - Wymagania dla zabawek - Wymagania dla zabawek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1816 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2022 r.

Rozdział  2

Wymagania dla zabawek

§  4. 
1. 
Wymagania dla zabawek określa § 5 ust. 1 i 2 oraz pkt 1-6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Zabawki wprowadzane do obrotu muszą spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem klasyfikacji substancji i mieszanin.
3. 
Klasyfikację substancji i mieszanin, o których mowa w ust. 2, określa dodatek B do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2009/48/WE".
§  5. 
1. 
Zabawki, a także zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci lub osób trzecich podczas przewidywanego okresu ich użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, z uwzględnieniem zachowania się dzieci.
2. 
Podczas projektowania i produkowania zabawek uwzględnia się zdolności dzieci, a tam, gdzie jest to uzasadnione, również ich opiekunów, w szczególności w przypadku zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy lub z innych określonych grup wiekowych.
3. 
Ostrzeżenia na etykietach umieszczanych zgodnie z ust. 7, 8 i 10 oraz w instrukcjach użytkowania załączonych do zabawek zwracają uwagę dzieci lub ich opiekunów na zagrożenia i ryzyko urazu, związane z ich użytkowaniem, oraz na sposoby uniknięcia takiego zagrożenia i ryzyka.
4. 
Ostrzeżenia, o których mowa w ust. 3, określają, w celu bezpiecznego użytkowania, stosowne ograniczenia użycia zabawki, o których mowa w pkt 7.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli ma to zastosowanie.
5. 
W odniesieniu do kategorii zabawek wyszczególnionych w pkt 7.2.1-7.11 załącznika nr 1 do rozporządzenia używa się ostrzeżeń, o których mowa w tym załączniku.
6. 
Na zabawce, na przymocowanej etykiecie lub na opakowaniu i, jeżeli to konieczne, w instrukcji użytkowania dołączonej do zabawki, umieszcza się ostrzeżenia, w sposób widoczny, łatwo czytelny, zrozumiały oraz dokładny. W przypadku małych zabawek sprzedawanych bez opakowania odpowiednie ostrzeżenia umieszcza się na przymocowanych etykietach.
7. 
Treść ostrzeżenia poprzedza się słowem odpowiednio: "Ostrzeżenie" lub "Ostrzeżenia".
8. 
Wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeżeń, o których mowa w ust. 3, określa pkt 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
9. 
Na zabawkach nie mogą być umieszczone ostrzeżenia, o których mowa w pkt 7.2.1-7.11 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli są one sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie ich funkcji, rozmiarów i charakterystyki.
10. 
Ostrzeżenia, od których zależy decyzja o zakupie zabawki, takie jak określające minimalny i maksymalny wiek dziecka, a także pozostałe mające zastosowanie ostrzeżenia umieszcza się na opakowaniu lub w inny wyraźnie widoczny dla konsumenta przed zakupem sposób, również w przypadku zakupu przez Internet.