Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1822

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie wymagań dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697, 1515 i 1544) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagania, jakie powinien spełniać:
a) System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
b) System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

- zwane dalej "systemami monitorowania";

2) minimalną funkcjonalność systemów monitorowania.
§  2.  System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie minimalnej funkcjonalności zapewnia następujące usługi:
1) wyszukiwania usługodawcy udzielającego określonych świadczeń opieki zdrowotnej według co najmniej jednego z kryteriów:
a) miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
b) rodzaju udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
c) nazwy świadczenia opieki zdrowotnej lub kodu i nazwy charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.),
d) średniego czasu oczekiwania na udzielenie określonego świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669);
2) porównywania średniego czasu oczekiwania na udzielenie określonego świadczenia opieki zdrowotnej między usługodawcami;
3) automatycznego przenoszenia użytkownika do systemu teleinformatycznego wybranego usługodawcy prowadzącego listę oczekujących na udzielenie określonego świadczenia opieki zdrowotnej;
4) generowania i udostępniania usługobiorcom analiz i raportów dotyczących danych w nim zawartych, w tym co najmniej raportów i danych dotyczących wyników wyszukiwania, o których mowa w pkt 1.
§  3.  System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych w zakresie minimalnej funkcjonalności zapewnia następujące usługi:
1) gromadzenia informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych,
2) przetwarzania informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych w zakresie wspomagania procesu systemu kształcenia,
3) przetwarzania zbiorczych informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych w celu określenia potrzeb szkoleniowych,
4) gromadzenia i przetwarzania zbiorczych informacji dotyczących kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych

- w zakresie, o którym mowa w art. 30 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

§  4.  Dokumenty elektroniczne umieszczane w systemach monitorowania opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
§  5.  Systemy monitorowania są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 999), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832, 1579 i 2020, z 2017 r. poz. 599 i 1524 oraz z 2018 r. poz. 697).