Wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 2

Na podstawie art. 12 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania dla sprzętu elektrycznego;
2)
procedurę oceny zgodności;
3)
zakres dokumentacji technicznej sprzętu elektrycznego;
4)
sposób oznakowania sprzętu elektrycznego;
5)
elementy deklaracji zgodności.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej;
2)
sprzętu elektrycznego o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;
3)
elektrycznych części dźwigów osobowych i towarowych;
4)
liczników energii elektrycznej;
5)
wtyczek i gniazd do użytku domowego;
6)
urządzeń sterujących do ogrodzeń pod napięciem;
7)
specjalistycznego sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku na statkach, na statkach powietrznych oraz na kolei, spełniającego wymagania bezpieczeństwa ustalone przez organizacje międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
8)
zakłóceń radioelektrycznych;
9)
specjalnie skonstruowanych zestawów do przeprowadzania badań, przeznaczonych wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sprzęcie elektrycznym, należy przez to rozumieć sprzęt elektryczny przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50 V do 1000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1500 V prądu stałego.
Sprzęt elektryczny może być udostępniany na rynku tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zasad bezpieczeństwa nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych i mieniu, jeżeli jest właściwie zainstalowany, utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
Na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w dołączonym dokumencie.
1.
Sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wytworzony w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem, że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym.
2.
Sprzęt elektryczny, wraz z jego częściami składowymi, musi być wykonany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie.
1.
W celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające:
1)
ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością;
2)
niepowstawanie temperatury, łuków lub promieniowania, mogących spowodować niebezpieczeństwo;
3)
ochronę ludzi, zwierząt domowych i mienia przed niebezpieczeństwem o charakterze nieelektrycznym, spowodowanym przez ten sprzęt;
4)
odpowiednią do dających się przewidzieć warunków izolację.
2.
W celu ochrony przed zagrożeniami mogącymi powstać na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne, aby ten sprzęt:
1)
spełniał przewidywane wymagania mechaniczne w taki sposób, aby ludzie, zwierzęta domowe oraz mienie nie byli narażeni na niebezpieczeństwo;
2)
był odporny na wpływy niemechaniczne w dających się przewidzieć warunkach otoczenia w taki sposób, aby ludzie, zwierzęta domowe oraz mienie nie byli narażeni na niebezpieczeństwo;
3)
nie narażał ludzi, zwierząt domowych oraz mienia na niebezpieczeństwo związane z możliwymi do przewidzenia warunkami przeciążenia.
1.
W przypadku gdy zastosowanie domniemania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, jest niemożliwe ze względu na brak norm zharmonizowanych, uznaje się, że sprzęt elektryczny spełnia wymagania określone w § 5-7, jeżeli jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), dotyczącymi tego sprzętu, opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.
W przypadku braku przepisów Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, o których mowa w ust. 1, uznaje się, że sprzęt elektryczny spełnia wymagania określone w § 5-7, jeżeli jest zgodny z normami krajowymi dotyczącymi tego sprzętu, opracowanymi w celu wykazania zgodności z wymaganiami określonymi w § 5-7.
3.
Sprzęt elektryczny wyprodukowany zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa norm obowiązujących w państwie członkowskim produkcji uważa się za zgodny z wymaganiami określonymi w ust. 2, jeżeli zapewni to poziom bezpieczeństwa równy temu, jaki obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ocena zgodności sprzętu elektrycznego z wymaganiami jest dokonywana na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji (moduł A) określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Zakres dokumentacji technicznej określa pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
1.
Na sprzęcie elektrycznym lub na jego tabliczce znamionowej umieszcza się oznakowanie CE.
2.
Oznakowanie CE musi być widoczne, czytelne i trwałe.
3.
W przypadku braku możliwości umieszczenia oznakowania CE na sprzęcie elektrycznym lub na jego tabliczce znamionowej oznakowanie CE umieszcza się na jego opakowaniu oraz na dołączonych do niego dokumentach.
4.
Sprzęt elektryczny wprowadzany do obrotu musi być opatrzony numerem typu, partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą jego identyfikację, a w przypadku gdy rozmiar lub charakter sprzętu elektrycznego to uniemożliwiają, informacje te muszą być umieszczone na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do sprzętu elektrycznego.
5.
Sprzęt elektryczny wprowadzany do obrotu musi być opatrzony nazwiskiem lub nazwą producenta lub importera, zarejestrowaną nazwą handlową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i adresem pocztowym wskazującym pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub importerem, a w przypadku gdy nie jest to możliwe na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do sprzętu elektrycznego.
Elementy deklaracji zgodności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Sprzęt elektryczny wprowadzony do obrotu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów może być nadal udostępniany na rynku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI

Wewnętrzna kontrola produkcji (moduł A)

1. Wewnętrzna kontrola produkcji to procedura oceny zgodności, w której producent wywiązuje się z zobowiązań przedstawionych w pkt 2, 3 i 4 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że dany sprzęt elektryczny spełnia wymagania rozporządzenia mające do niego zastosowanie.

2. Dokumentacja techniczna

Producent sporządza dokumentację techniczną. Dokumentacja umożliwia ocenę zgodności sprzętu elektrycznego z odnośnymi wymaganiami oraz obejmuje odpowiednią analizę i ocenę ryzyka. Dokumentacja techniczna określa wymagania mające zastosowanie i obejmuje, w stopniu odpowiednim dla takiej oceny, projekt, produkcję i działanie sprzętu elektrycznego. W stosownych przypadkach dokumentacja techniczna zawiera przynajmniej następujące elementy:

a) opis ogólny sprzętu elektrycznego;

b) projekt koncepcyjny i rysunki techniczne oraz schematy części składowych, podzespołów, obwodów itp.;

c) opisy i wyjaśnienia, niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz działania sprzętu elektrycznego;

d) wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w całości lub częściowo, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub norm międzynarodowych lub krajowych, o których mowa w § 8 rozporządzenia, a także, w przypadku gdy te normy zharmonizowane lub normy międzynarodowe lub krajowe nie zostały zastosowane, opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia celów związanych z bezpieczeństwem określonych w rozporządzeniu, w tym wykaz innych zastosowanych odpowiednich specyfikacji technicznych; w przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych lub norm międzynarodowych lub krajowych, o których mowa w § 8 rozporządzenia, w dokumentacji technicznej określa się, które części zostały zastosowane;

e) wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.;

f) sprawozdania z badań.

3. Produkcja

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność wytworzonego sprzętu elektrycznego z dokumentacją techniczną, o której mowa w pkt 2, i z wymaganiami rozporządzenia mającymi zastosowanie.

4. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności

4.1. Producent umieszcza na każdym egzemplarzu sprzętu elektrycznego spełniającego mające zastosowanie wymagania rozporządzenia oznakowanie CE.

4.2. Producent sporządza pisemną deklarację zgodności dla modelu wyrobu i przechowuje ją wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji krajowych organów nadzoru rynku przez okres 10 lat po wprowadzeniu sprzętu elektrycznego do obrotu. Deklaracja zgodności identyfikuje sprzęt elektryczny, dla którego została sporządzona.

Kopię deklaracji zgodności udostępnia się na żądanie właściwym organom nadzoru rynku.

5. Upoważniony przedstawiciel

Zobowiązania producenta określone w pkt 4 mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ELEMENTY DEKLARACJI ZGODNOŚCI (NR XXXX) 4

1. Model wyrobu/wyrób (numer wyrobu, typu, partii lub serii):

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja wyrobu umożliwiająca odtworzenie jego historii; może zawierać obraz barwny wystarczająco wyraźny, kiedy konieczne jest zidentyfikowanie sprzętu elektrycznego):

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

7. Informacje dodatkowe:

Podpisano w imieniu:

(miejsce i data wydania):

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis):

1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 357).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 1089), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzorze rynku (Dz. U. poz. 542).
4 Producent może, ale nie musi nadawać numeru deklaracji zgodności.