§ 4. - Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.193.1617

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 2002 r.
§  4.
W pojazdach asenizacyjnych zbiornik nie może być napełniany nieczystościami zawierającymi:
1)
odpady stałe: piasek, żwir, popiół, szkło, wytłoczyny, ścinki skór, włókna nawet rozdrobnione, tekstylia;
2)
odpady płynne niemieszające się z wodą: żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, mieszaniny cementowe;
3)
substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85°C: benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen;
4)
substancje żrące i toksyczne: kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarkowodór i cyjanowodór.