§ 2. - Wymagania dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium... - Dz.U.2011.9.47 - OpenLEX

§ 2. - Wymagania dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.9.47

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
macerat - roztwór wodno-alkoholowy uzyskany przez ekstrakcję surowców roślinnych alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego, stanowiący półprodukt do sporządzania napojów spirytusowych;
2)
mors - sok surowy z owoców lub rozcieńczony sok z owoców uprzednio zagęszczony i utrwalony alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 16 % objętości i nie większej niż 20 % objętości, stanowiący półprodukt do wyrobu napojów spirytusowych.