Wymagania dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.811

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów 2

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania dotyczące:
a)
dźwigów stale obsługujących budynki i budowle,
b)
elementów bezpieczeństwa do dźwigów, o których mowa w lit. a;
2)
procedury oceny zgodności;
3)
zakres dokumentacji technicznej dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, o których mowa w § 1 pkt 1;
4)
sposób oznakowania dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, o których mowa w § 1 pkt 1;
5)
elementy deklaracji zgodności.
§  2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
urządzeń podnoszących, których prędkość nie przekracza 0,15 m/s;
2)
dźwigów budowlanych;
3)
urządzeń transportu linowego, w tym kolei linowych;
4)
dźwigów specjalnie zaprojektowanych i wykonanych do celów obronności i bezpieczeństwa państwa;
5)
urządzeń podnoszących, z których można prowadzić prace;
6)
górniczych urządzeń wyciągowych;
7)
urządzeń podnoszących przeznaczonych do podnoszenia artystów podczas występów artystycznych;
8)
urządzeń podnoszących stanowiących wyposażenie środków transportu;
9)
urządzeń podnoszących połączonych z maszynami i używanych wyłącznie jako urządzenia umożliwiające dostęp do miejsc pracy, w tym punktów konserwacyjnych i kontrolnych maszyny;
10)
kolei zębatych;
11)
schodów i chodników ruchomych.
§  3.
W zakresie, w jakim wymagania dotyczące zagrożeń związanych z dźwigami lub elementami bezpieczeństwa do dźwigów są ujęte w szczegółowych przepisach prawa UE, wprowadzonych do prawa krajowego, przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się.
§  4.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
dźwig - urządzenie podnoszące obsługujące określone poziomy, wyposażone w podstawę ładunkową poruszającą się wzdłuż sztywnych prowadnic, lub poruszającą się po ustalonym torze, nawet jeżeli nie porusza się wzdłuż sztywnych prowadnic, nachylonych do poziomu pod kątem większym niż 15°, przeznaczone do transportu osób lub osób i towarów lub wyłącznie towarów, jeżeli podstawa ładunkowa jest dostępna, to znaczy, jeżeli osoba może wejść na nią bez trudności, i jest wyposażona w urządzenia sterujące umieszczone wewnątrz podstawy ładunkowej lub w zasięgu osoby będącej wewnątrz podstawy ładunkowej;
2)
element bezpieczeństwa do dźwigów - element, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
3)
wzorzec dźwigu - dźwig reprezentatywny, którego dokumentacja techniczna ukazuje sposób, w jaki będą spełniane wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, określone w rozporządzeniu, w dźwigach, które odpowiadają wzorcowi dźwigu określonemu przez parametry obiektywne i które zawierają identyczne elementy bezpieczeństwa do dźwigów;
4)
podstawa ładunkowa - część dźwigu, w której zajmują miejsca osoby lub są umieszczane towary w celu ich podnoszenia lub opuszczania;
5)
upoważniony przedstawiciel - upoważniony przedstawiciel producenta lub instalatora;
6)
oznakowanie CE - oznakowanie, poprzez które instalator lub producent wskazuje, że dźwig lub element bezpieczeństwa do dźwigów spełnia mające zastosowanie wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym umieszczanie tego oznakowania.
§  5.
1.
Dźwigi mogą być wprowadzone do obrotu i oddawane do użytku tylko wtedy, gdy są zgodne z rozporządzeniem, jeśli będą właściwie zainstalowane i konserwowane oraz używane zgodnie z przeznaczeniem.
2.
Elementy bezpieczeństwa do dźwigów mogą być udostępniane na rynku i oddawane do użytku tylko wtedy, gdy są zgodne z rozporządzeniem, jeśli będą właściwie zamontowane i konserwowane oraz używane zgodnie z przeznaczeniem.
§  6.
W odniesieniu do dźwigów i odpowiednio do elementów bezpieczeństwa do dźwigów musi być wykonana dokumentacja techniczna, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7.
1.
Podmiot odpowiedzialny za prowadzone prace w budynku lub w budowlach oraz podmiot instalujący dźwig informują się wzajemnie w zakresie niezbędnym do właściwego działania i bezpiecznego użytkowania dźwigu oraz podejmują w tym celu odpowiednie działania.
2.
W szybie dźwigowym nie mogą się znajdować jakiekolwiek rury, przewody elektryczne lub osprzęt inne niż niezbędne do działania i bezpieczeństwa dźwigu.
§  8.
1.
Dopuszcza się możliwość prezentacji dźwigów lub elementów bezpieczeństwa do dźwigów niezgodnych z niniejszym rozporządzeniem na targach handlowych, wystawach lub pokazach, pod warunkiem że widoczne oznaczenia jasno wskazują, że nie są one zgodne i nie będą wprowadzone do obrotu ani udostępniane na rynku do chwili ich doprowadzenia do zgodności.
2.
Podczas prezentacji dźwigów lub elementów bezpieczeństwa do dźwigów, o której mowa w ust. 1, podejmowane są odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób.

Sposób oznakowania dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

§  9.
1.
Dźwigi i elementy bezpieczeństwa do dźwigów podlegają oznakowaniu CE.
2.
Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały w każdej kabinie dźwigu oraz na każdym elemencie bezpieczeństwa do dźwigów.
3.
W przypadku gdy nie jest możliwe umieszczenie oznakowania CE na elemencie bezpieczeństwa do dźwigów, umieszcza się je na etykiecie trwale przymocowanej do tego elementu.
4.
Za oznakowaniem CE na elemencie bezpieczeństwa do dźwigu podaje się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej zaangażowanej na etapie kontroli produkcji lub w ocenie pokonstrukcyjnej, którejkolwiek z procedur oceny zgodności określonych w § 26.
5.
Za oznakowaniem CE na dźwigu podaje się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej zaangażowanej na etapie kontroli produkcji lub w ocenie pokonstrukcyjnej którejkolwiek z procedur oceny zgodności określonych w § 27.
§  10.
1.
Dźwigi i elementy bezpieczeństwa do dźwigów podlegają opatrzeniu nazwą typu, numerem partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą ich identyfikację.
2.
W przypadku gdy nie jest możliwe umieszczenie na elemencie bezpieczeństwa do dźwigów nazwy typu, numeru partii lub serii lub innej informacji umożliwiającej ich identyfikację, umieszcza się je na etykiecie, o której mowa w § 9 ust. 3.
§  11.
1.
Dźwigi podlegają opatrzeniu nazwiskiem lub nazwą instalatora, zarejestrowaną nazwą handlową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i adresem pocztowym wskazującym pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z instalatorem.
2.
Na elementach bezpieczeństwa do dźwigów należy podać nazwisko lub nazwę producenta lub importera, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy wskazujący pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub importerem, a w przypadku gdy nie jest to możliwe na etykiecie, o której mowa w § 9 ust. 3.

Wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące dźwigów oraz elementów bezpieczeństwa do dźwigów

§  12.
1.
Wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa mają zastosowanie tylko wtedy gdy istnieje odpowiadające im ryzyko w odniesieniu do dźwigu lub elementu bezpieczeństwa do dźwigów, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem określonym przez instalatora lub producenta.
2.
W przypadku gdy ze względu na istniejący stan techniki spełnienie celów, jakie stawiają wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa nie jest możliwe, dźwig lub elementy bezpieczeństwa do dźwigów projektuje się i wykonuje w sposób zapewniający w najwyższym możliwym stopniu zbliżenie do spełnienia tych celów.
3.
Producent i instalator przeprowadzają ocenę ryzyka, identyfikując wszystkie czynniki ryzyka, którym mogą podlegać ich wyroby. Wyroby te projektuje się i wykonuje z uwzględnieniem dokonanej oceny.
§  13.
1.
Podstawą ładunkową w każdym dźwigu musi być kabina.
2.
Kabina dźwigu musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zapewniała przestrzeń oraz wytrzymałość odpowiadającą maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób i udźwigowi nominalnemu, ustalonym przez instalatora.
3.
W przypadku dźwigu przeznaczonego do transportu osób kabina, o ile pozwalają na to wymiary dźwigu, musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby jej konstrukcja nie uniemożliwiała i nie utrudniała dostępu i użytkowania osobom niepełnosprawnym oraz pozwalała na odpowiednie jej przystosowanie w celu umożliwienia tym osobom korzystania z niej.
§  14.
1.
Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabiny, jej połączenia i elementy mocujące muszą być tak dobrane i zaprojektowane, aby zapewnić odpowiedni ogólny poziom bezpieczeństwa i zminimalizować ryzyko spadku kabiny, uwzględniając warunki użytkowania, użyte materiały i warunki produkcji.
2.
W przypadku zawieszenia kabiny za pomocą lin lub łańcuchów stosuje się co najmniej dwie niezależne liny lub dwa niezależne łańcuchy, przy czym każdą linę lub każdy łańcuch wyposaża się we własny układ zamocowania.
3.
Lin i łańcuchów, o których mowa w ust. 2, nie łączy się ani nie splata, z wyjątkiem przypadków gdy jest to konieczne w celu zamocowania lub uformowania pętli.
§  15.
Dźwigi muszą być zaprojektowane, wykonane i zainstalowane w taki sposób, aby w przypadku przekroczenia udźwigu nominalnego ich normalne uruchomienie było niemożliwe.
§  16.
1.
Dźwigi wyposaża się w ograniczniki prędkości.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy konstrukcja układu napędowego uniemożliwia osiągnięcie nadmiernej prędkości.
3.
Dźwigi szybkobieżne wyposaża się w urządzenia do nadzorowania i ograniczania prędkości.
§  17.
Dźwigi z napędem ciernym muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający stabilność lin nośnych na kole ciernym i kołach linowych.
§  18.
1.
Dźwigi osobowe wyposaża się w indywidualne zespoły napędowe.
2.
Wymagania te nie mają zastosowania do dźwigów, w których przeciwwaga zastąpiona jest drugą kabiną.
3.
Instalator musi zapewnić, aby dostęp do zespołu napędowego i urządzeń towarzyszących, z wyjątkiem przypadków konserwacji i awarii, nie był możliwy.
§  19.
1.
Elementy sterownicze dźwigów przeznaczonych do korzystania przez osoby niepełnosprawne będące bez opieki muszą być w odpowiedni sposób zaprojektowane i umiejscowione.
2.
Funkcje elementów sterowniczych dźwigów muszą być oznaczone w sposób zrozumiały.
3.
Obwody sterowania wezwaniami w grupie dźwigów mogą być wspólne lub połączone wzajemnie.
4.
Wyposażenie elektryczne dźwigów musi być tak zamontowane i połączone, aby:
1)
uniemożliwić pomylenie z obwodami, które nie mają bezpośredniego połączenia z dźwigiem;
2)
zasilanie energią mogło być odłączane pod obciążeniem dźwigu;
3)
ruch dźwigu był zależny od elektrycznych urządzeń zabezpieczających, znajdujących się w odrębnym elektrycznym obwodzie bezpieczeństwa;
4)
uszkodzenie instalacji elektrycznej nie powodowało sytuacji niebezpiecznych.
§  20.
1.
Dźwig musi być tak zaprojektowany i wykonany, aby przestrzeń, w której porusza się kabina, była zabezpieczona przed dostępem, z wyjątkiem wykonywania prac konserwatorskich oraz w sytuacjach kryzysowych; przed wejściem osoby do tej przestrzeni normalna praca dźwigu musi być uniemożliwiona.
2.
Dźwig musi być zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zapobiegać ryzyku zgniecenia osób, gdy kabina znajduje się w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten uważa się za osiągnięty, jeżeli poza obrębem położeń krańcowych zostanie zapewniona wolna przestrzeń lub schron.
3.
W szczególnych przypadkach można zastosować inne odpowiednie środki pozwalające na uniknięcie ryzyka określonego w ust. 2. Stosowanie tych środków ma na celu umożliwienie wydania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, wstępnej akceptacji, zwłaszcza dla budynków istniejących, w których zastosowanie rozwiązania wymienionego w ust. 2 nie jest możliwe.
4.
Wejścia i wyjścia z kabiny na przystankach wyposaża się w drzwi przystankowe o odpowiedniej odporności mechanicznej, stosownie do przewidywanych warunków użytkowania dźwigu, przy czym:
1)
urządzenie ryglujące drzwi podczas normalnej pracy dźwigu musi zapobiegać:
a)
celowemu lub przypadkowemu uruchomieniu kabiny, jeżeli nie wszystkie drzwi przystankowe są zamknięte i zaryglowane,
b)
otwarciu drzwi przystankowych podczas ruchu kabiny, jak również otwarciu drzwi przystankowych gdy kabina znajduje się poza określoną strefą przystankową;
2)
w określonych strefach są dozwolone ruchy korekcji dojazdu przy otwartych drzwiach, pod warunkiem kontrolowania prędkości dźwigu podczas dojazdu.
§  21.
1.
W celu zapobiegania powstawaniu ryzyka dla osób znajdujących się w kabinie, kabinę dźwigową całkowicie obudowuje się ścianami o pełnej wysokości, podłogą i sufitem, z wyjątkiem otworów wentylacyjnych, oraz drzwiami o pełnej wysokości.
2.
Drzwi kabinowe projektuje się i instaluje w taki sposób, aby kabina nie mogła poruszać się, gdy drzwi nie są zamknięte, oraz aby zatrzymywała się, jeżeli drzwi zostaną otwarte, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 pkt 2.
3.
Drzwi kabinowe muszą pozostawać zamknięte i być zaryglowane podczas postoju kabiny, między przystankami, jeżeli występuje ryzyko wypadnięcia pomiędzy kabinę a szyb lub gdy dźwig nie ma szybu.
4.
Dźwig wyposaża się w urządzenia, które, w przypadku odłączenia zasilania lub uszkodzenia którejś z części składowych, zapobiegają swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu ruchowi kabiny.
5.
Urządzenie zapobiegające swobodnemu spadkowi musi być niezależne od elementów zawieszenia kabiny. Urządzenie to musi być w stanie zatrzymać kabinę obciążoną udźwigiem nominalnym przy maksymalnej prędkości przewidzianej przez instalatora, przy czym zatrzymanie nie może wywoływać opóźnienia szkodliwego dla przebywających w kabinie, bez względu na warunki obciążenia.
6.
Pomiędzy dnem szybu a spodem kabiny muszą być zainstalowane zderzaki; w tym przypadku wolną przestrzeń, o której mowa w § 20 ust. 2, mierzy się przy całkowicie ściśniętych zderzakach.
7.
Wymagania, o których mowa w ust. 6, nie mają zastosowania do dźwigów, których kabina nie może się znaleźć w wolnej przestrzeni, o której mowa w § 20 ust. 2, ze względu na konstrukcję układu napędowego.
8.
Dźwigi muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ich uruchomienie było niemożliwe, jeżeli urządzenie, o którym mowa w ust. 4, nie jest gotowe do działania.
§  22.
1.
Drzwi przystankowe i kabinowe napędzane mechanicznie, działające osobno lub łącznie, muszą być wyposażone w urządzenie zapobiegające ryzyku zgniecenia podczas ich ruchu.
2.
Drzwi przystankowe, w przypadku gdy są uwzględnione w ochronie przeciwpożarowej budynku, włącznie z tymi, które mają części szklane, muszą być ognioodporne w kategoriach zachowania postaci i swoich własności w odniesieniu do izolacji (ognioszczelność) oraz przewodzenia ciepła (promieniowanie termiczne).
3.
Przeciwwagi muszą być tak zainstalowane, aby uniknąć ryzyka ich kolizji z kabiną lub spadku na kabinę.
4.
Dźwigi muszą być wyposażone w środki umożliwiające uwolnienie oraz ewakuację osób uwięzionych w kabinie.
5.
Kabiny muszą być wyposażone w środki dwustronnej łączności umożliwiające stały kontakt ze służbami ratowniczymi.
6.
Dźwigi projektuje się i wykonuje w taki sposób, aby w przypadku wzrostu temperatury zespołu napędowego ponad wartość maksymalną, ustaloną przez instalatora, nie realizowały nowych poleceń i mogły zakończyć rozpoczętą jazdę.
7.
Kabinę:
1)
projektuje się i wykonuje w sposób zapewniający osobom w niej przebywającym wystarczającą wentylację, nawet w przypadku przedłużającego się postoju;
2)
odpowiednio oświetla się podczas jej użytkowania, także przy otwartych drzwiach, oraz wyposaża się w oświetlenie awaryjne.
8.
Środki łączności, o których mowa w ust. 5, i oświetlenie awaryjne kabiny, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, projektuje się i wykonuje w sposób zapewniający ich funkcjonowanie bez podstawowego zasilania. Czas ich działania musi być wystarczająco długi, aby możliwe było podjęcie czynności ratowniczych.
9.
W dźwigach, z których można korzystać w przypadku pożaru, obwody sterowania projektuje się i wykonuje w taki sposób, aby można było uniemożliwić zatrzymywanie się dźwigu na określonych poziomach oraz przekazać pierwszeństwo sterowania dźwigiem ekipom ratowniczym.
§  23.
1.
W każdej kabinie umieszcza się na widocznym miejscu tabliczkę, zawierającą informację o udźwigu nominalnym wyrażonym w kilogramach i maksymalnej liczbie przewożonych pasażerów, oraz informacje wymagane dla maszyn, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228 oraz z 2011 r. poz. 701).
2.
W przypadku dźwigu zaprojektowanego w sposób umożliwiający osobom uwięzionym w kabinie wydostanie się z niej bez pomocy z zewnątrz, w kabinie dźwigu, w widocznym miejscu, zamieszcza się odpowiednie instrukcje sformułowane w sposób zrozumiały.
§  24.
1.
Do elementów bezpieczeństwa do dźwigów dołącza się instrukcje, tak aby na ich podstawie skutecznie i bezpiecznie przeprowadzać montaż, połączenia, regulację i konserwację elementów bezpieczeństwa do dźwigów.
2.
Do dźwigu dołącza się instrukcje, które muszą zawierać co najmniej:
1)
instrukcje zawierające rysunki i schematy niezbędne do prawidłowego użytkowania dźwigu, dotyczącą konserwacji, kontroli, napraw, przeglądów okresowych dźwigu oraz działań ewakuacyjnych;
2)
książkę dźwigu, w której odnotowuje się naprawy oraz w stosownych przypadkach przeglądy okresowe.
§  25.
1.
Dźwigi, oprócz wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, muszą spełniać wymagania określone w § 10-12 rozporządzenia, o którym mowa w § 23 ust. 1.
2.
W przypadku wystąpienia ryzyk nieobjętych wymaganiami, o których mowa w § 12-24, do dźwigów mają zastosowanie odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 23 ust. 1.

Procedury oceny zgodności dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

§  26.
Elementy bezpieczeństwa do dźwigów poddaje się jednej z poniższych procedur oceny zgodności:
1)
wzorzec elementu bezpieczeństwa do dźwigów poddaje się badaniu typu UE dla elementów do dźwigów - (moduł B), zgodnie z ust. 1, oraz zapewnia się zgodność elementu bezpieczeństwa do dźwigów z typem poprzez losowe sprawdzenie elementu bezpieczeństwa do dźwigów w oparciu o kontrolę wyrywkową zgodności z typem dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów - (moduł C2), zgodnie z ust. 7,
2)
wzorzec elementu bezpieczeństwa do dźwigów poddaje się badaniu typu UE dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów - (moduł B), zgodnie z ust. 1, oraz element bezpieczeństwa do dźwigów poddaje się ocenie zgodności z typem w oparciu o zapewnianie jakości produktu dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów - (moduł E), zgodnie z ust. 4,
3)
zapewnia się zgodność elementu bezpieczeństwa do dźwigów w oparciu o pełne zapewnienie jakości dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów - (moduł H), zgodnie z ust. 5

- o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§  27.
1.
Dźwigi poddaje się jednej z poniższych procedur oceny zgodności:
1)
jeśli zostały one zaprojektowane i wyprodukowane według wzorca dźwigu, który przeszedł badanie typu UE dźwigów - (moduł B), zgodnie z ust. 2:
a)
kontrola końcowa dla dźwigów, zgodnie z ust. 3,
b)
zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu dla dźwigów - (moduł E), zgodnie z ust. 8,
c)
zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji dla dźwigów - (moduł D), zgodnie z ust. 10,
2)
jeśli zostały one zaprojektowane i wyprodukowane w ramach systemu pełnego zapewnienia jakości, zgodnie w ust. 9:
a)
kontrola końcowa dla dźwigów, zgodnie z ust. 3,
b)
zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu dla dźwigów - (moduł E), zgodnie z ust. 8,
c)
zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji dla dźwigów - (moduł D), zgodnie z ust. 10,
d)
zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową dźwigów - (moduł G), zgodnie z ust. 6,
e)
zgodność w oparciu o pełne zapewnienie jakości z badaniem projektu dla dźwigów - (moduł H1), zgodnie z ust. 9

- o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, gdy podmiot odpowiedzialny za projekt i produkcję dźwigu oraz podmiot odpowiedzialny za instalację i testy dźwigu nie są tymi samymi, ten pierwszy dostarcza temu drugiemu wszystkie konieczne dokumenty i informacje, aby umożliwić mu zapewnienie właściwej i bezpiecznej instalacji i testów dźwigu.
3.
Wszystkie dopuszczalne różnice między wzorcem dźwigu a dźwigami stanowiącymi partię dźwigów pochodzących od wzorca dźwigu określa się, za pomocą wartości maksymalnych i minimalnych, w dokumentacji technicznej.
4.
W celu spełnienia wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozdziale 3 dopuszcza się wykazanie podobieństwa rodziny urządzeń poprzez obliczenia lub na podstawie rysunków projektowych.
§  28.
1.
W przypadku wykazania zgodności elementu bezpieczeństwa do dźwigów z mającymi zastosowanie wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzenia odpowiedniej procedury oceny zgodności wymienionej w § 27, do elementu bezpieczeństwa do dźwigów dołączana jest deklaracja zgodności określona w pkt. 1 załącznika Nr 3 do rozporządzenia.
2.
W przypadku wykazania zgodności dźwigu z mającymi zastosowanie wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzenia odpowiedniej procedury oceny zgodności wymienionej w § 28, do dźwigu dołączana jest deklaracja zgodności określona w pkt 2 załącznika Nr 3 do rozporządzenia.

Elementy deklaracji zgodności

§  29.
Deklaracja zgodności, określona w art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, musi zawierać:
1)
informacje wskazane w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
elementy określone w odpowiednich modułach opisanych w ust. 3-10 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Przepisy końcowe

§  30.
1.
Do dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów wprowadzonych do obrotu przed dniem wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Certyfikaty i decyzje wydane przez jednostki notyfikowane na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2198 oraz z 2008 r. poz. 1270), zachowują ważność.
§  31.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DO DŹWIGÓW

wskazanych w § 1 pkt 1 lit. a niniejszego rozporządzenia

1. Urządzenia ryglujące drzwi przystankowe.

2. Urządzenia zapobiegające spadkowi, o których mowa w § 21 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, które uniemożliwiają swobodny spadek kabiny lub jej niekontrolowany ruch.

3. Ograniczniki prędkości.

4. Zderzaki:

1) zderzaki z akumulacją energii:

a) z charakterystyką nieliniową lub

b) z tłumieniem ruchu powrotnego;

2) zderzaki rozpraszające energię.

5. Urządzenia zabezpieczające w siłownikach hydraulicznych układów napędowych, jeżeli spełniają rolę urządzeń zapobiegających spadkowi.

6. Elektryczne urządzenia zabezpieczające w postaci obwodów bezpieczeństwa, zawierających elementy elektroniczne.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI

1. Badanie typu UE dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów - (moduł B)

1) Badanie typu UE dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów to ta część procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana bada projekt techniczny elementu bezpieczeństwa do dźwigów oraz weryfikuje i poświadcza spełnienie przez element bezpieczeństwa do dźwigów mających zastosowanie wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu, a także umożliwienie spełnienia tych wymagań przez dźwig, do którego część ta jest właściwie zamontowana.

2) Producent lub jego upoważniony przedstawiciel składa wniosek o przeprowadzenie badania typu UE w jednej, wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej.

Wniosek zawiera:

a) nazwę i adres producenta, a także - jeśli wniosek jest składany; przez upoważnionego przedstawiciela - jego nazwę i adres,

b) miejsce produkcji elementu bezpieczeństwa do dźwigów,

c) pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej,

d) dokumentację techniczną,

e) reprezentatywny egzemplarz elementu bezpieczeństwa do dźwigów lub szczegóły dotyczące miejsca, gdzie może on być zbadany. Jednostka notyfikowana może zażądać dostarczenia kolejnych egzemplarzy, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia programu testów,

f) dowody potwierdzające adekwatność technicznego rozwiązania projektowego; w dowodach tych wymienia się wszelkie dokumenty, w tym inne odpowiednie specyfikacje techniczne, które zastosowano, w szczególności w przypadku gdy nie zastosowano w całości odpowiednich norm zharmonizowanych; dowody potwierdzające obejmują, w stosownych przypadkach, wyniki testów przeprowadzonych zgodnie z innymi odpowiednimi specyfikacjami technicznymi przez odpowiednie laboratorium producenta lub przez inne laboratorium badawcze w jego imieniu i na jego odpowiedzialność.

3) Dokumentacja umożliwia ocenę zgodności elementu bezpieczeństwa do dźwigów z warunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zawiera odpowiednią analizę i ocenę ryzyka. Dokumentacja techniczna określa mające zastosowanie wymagania i obejmuje, w stopniu odpowiednim dla takiej oceny, projekt, produkcję i działanie elementu bezpieczeństwa do dźwigów.

Dokumentacja techniczna, w stosownych przypadkach zawiera następujące elementy:

a) opis elementu bezpieczeństwa do dźwigów wraz z zakresem jego użytkowania (w szczególności wartości dopuszczalne prędkości, obciążenia i mocy) i warunkami (w szczególności środowiska wybuchowe i narażenia na pierwiastki),

b) rysunki i schematy projektowe lub wykonawcze,

c) wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz działania elementu bezpieczeństwa do dźwigów,

d) wykaz norm zharmonizowanych, stosowanych w całości lub częściowo, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w przypadku gdy te normy zharmonizowane nie zostały zastosowane, opisy rozwiązań przyjętych w celu umożliwienia spełnienia przez element bezpieczeństwa do dźwigów warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, łącznie z wykazem innych odpowiednich zastosowanych specyfikacji technicznych. W przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych w dokumentacji technicznej określa się, które części zostały zastosowane,

e) wyniki dokonanych obliczeń projektowych, wykonanych lub zleconych przez producenta,

f) sprawozdania z testów,

g) egzemplarz instrukcji dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów,

h) kroki podjęte w toku produkcji w celu zapewnienia, aby seryjnie produkowane elementy bezpieczeństwa do dźwigów odpowiadały zbadanemu elementowi bezpieczeństwa do dźwigów.

4) Jednostka notyfikowana:

a) bada dokumentację techniczną i dowody potwierdzające w celu oceny adekwatności projektu technicznego elementu bezpieczeństwa do dźwigów,

b) uzgadnia ze składającym wniosek miejsce, w którym przeprowadzone zostaną badania i testy,

c) weryfikuje, czy dana próbka (dane próbki) zostały wyprodukowane zgodnie z dokumentacją techniczną, oraz identyfikuje części zaprojektowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiednich norm zharmonizowanych, jak również części, które zaprojektowano zgodnie z innymi odpowiednimi specyfikacjami technicznymi,

d) przeprowadza odpowiednie badania i testy lub zleca ich wykonanie w celu sprawdzenia, w przypadku gdy producent zdecydował się na zastosowanie rozwiązań określonych w odpowiednich normach zharmonizowanych, czy zostały one zastosowane prawidłowo,

e) przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich badań i testów w celu skontrolowania czy, w przypadku gdy specyfikacje określone w odpowiednich normach zharmonizowanych nie zostały zastosowane, rozwiązania przyjęte przez producenta stosującego inne odpowiednie specyfikacje techniczne, umożliwiają spełnienie przez element bezpieczeństwa do dźwigów warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

f) sporządza sprawozdanie z oceny, w którym odnotowuje przeprowadzone badania, weryfikacje i testy oraz ich rezultaty. Bez uszczerbku dla swoich obowiązków wobec organów notyfikujących jednostka notyfikowana udostępnia treść takiego sprawozdania, w całości lub w części, wyłącznie za zgodą producenta.

5) W przypadku gdy typ elementu bezpieczeństwa do dźwigów spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jednostka notyfikowana wydaje producentowi certyfikat badania typu UE. Certyfikat ten zawiera nazwę i adres producenta, wnioski z badania typu UE, wszelkie warunki jego ważności oraz dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego typu.

Do certyfikatu badania typu UE można dołączyć załącznik lub załączniki.

Certyfikat badania typu UE i załączniki do niego zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające ocenę zgodności wytwarzanych elementów bezpieczeństwa do dźwigów z badanym typem oraz kontrolę w trakcie eksploatacji.

W przypadku gdy typ elementu bezpieczeństwa do dźwigów nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu badania typu UE oraz informuje o tym wnioskodawcę, podając szczegółowe uzasadnienie odmowy.

Jednostka notyfikowana przechowuje kopię certyfikatu badania typu UE, załączników i aneksów do niego, a także dokumentacji technicznej i sprawozdania z oceny, przez 15 lat od daty wydania tego certyfikatu.

6) Jednostka notyfikowana śledzi wszelkie zmiany w powszechnie uznanym stanie wiedzy technicznej wskazujące, że zatwierdzony typ może nie spełniać już warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz ustala, czy zmiany takie wymagają dalszego badania. Jeżeli wymagają one dalszego badania, jednostka notyfikowana informuje o tym producenta.

7) Producent informuje jednostkę notyfikowaną, która posiada dokumentację techniczną dotyczącą certyfikatu badania typu UE, o wszelkich modyfikacjach zatwierdzonego typu mogących wpływać na zgodność elementu bezpieczeństwa do dźwigów z warunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub warunkami ważności certyfikatu badania typu UE.

Jednostka notyfikowana bada modyfikację i informuje wnioskodawcę, czy certyfikat badania typu UE pozostaje ważny, czy też potrzebne są dalsze badania, weryfikacje lub testy. W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana wydaje dodatek do istniejącego certyfikatu badania typu UE lub żąda złożenia nowego wniosku o badanie typu UE.

8) Każda jednostka notyfikowana informuje organ notyfikujący o certyfikatach badania typu UE i wszelkich aneksach do nich, które wydała lub cofnęła oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia organowi notyfikującemu wykaz tych certyfikatów badania typu UE lub wszelkich aneksów do nich, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o certyfikatach badania typu UE i wszelkich aneksach do nich, których wydania odmówiła, które cofnęła, zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom oraz, na żądanie, o certyfikatach lub wszelkich aneksach do nich, które wydała.

9) Komisja, państwa członkowskie i pozostałe jednostki notyfikowane mogą, na żądanie, otrzymać kopie certyfikatów badania typu UE lub aneksów do nich. Na żądanie, Komisja i państwa członkowskie mogą otrzymać kopię dokumentacji technicznej oraz wyniki badań, weryfikacji i testów przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną.

10) Producent przechowuje kopię certyfikatu badania typu UE oraz załączników i aneksów do niego wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji organów krajowych przez 10 lat po wprowadzeniu do obrotu elementu bezpieczeństwa do dźwigów.

11) Upoważniony przedstawiciel

Upoważniony przedstawiciel producenta może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz wypełnić obowiązki określone w ust. 1 pkt 7 i 10, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

2. Badanie typu UE dla dźwigów - (moduł B)

1) Badanie typu UE dla dźwigów to ta część procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana bada projekt techniczny wzorca dźwigu lub dźwigu, dla którego nie przewiduje się rozszerzeń lub wariantów, oraz weryfikuje i poświadcza spełnienie przez projekt techniczny wzorca dźwigu lub dźwig mających zastosowanie wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu.

Badanie typu UE dla dźwigu obejmuje badanie reprezentatywnego egzemplarza gotowego dźwigu.

2) Instalator lub jego upoważniony przedstawiciel składa wniosek o przeprowadzenie badania typu UE w wybranej przez siebie jednej jednostce notyfikowanej.

Wniosek zawiera:

a) nazwę i adres instalatora, a także - jeśli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela - jego nazwę i adres,

b) pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej,

c) dokumentację techniczną,

d) szczegóły dotyczące miejsca, w którym egzemplarz dźwigu może być zbadany; egzemplarz dźwigu poddany badaniu zawiera elementy końcowe i jest w stanie obsłużyć przynajmniej trzy poziomy (górny, środkowy i dolny),

e) dowody potwierdzające adekwatność technicznego rozwiązania projektowego; w dowodach tych wymienia się wszelkie wykorzystane dokumenty, w tym inne odpowiednie specyfikacje techniczne, w szczególności w przypadku gdy nie zastosowano w całości odpowiednich norm zharmonizowanych. Dowody potwierdzające obejmują, w stosownych przypadkach, wyniki testów przeprowadzonych zgodnie z innymi odpowiednimi specyfikacjami technicznymi przez odpowiednie laboratorium instalatora lub przez inne laboratorium badawcze w jego imieniu i na jego odpowiedzialność.

3) Dokumentacja techniczna umożliwia ocenę zgodności dźwigu z mającymi zastosowanie wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu.

W stosownych przypadkach dokumentacja techniczna zawiera następujące elementy:

a) opis wzorca dźwigu, wskazujący jasno wszystkie dopuszczalne różnice w stosunku do wzorca dźwigu,

b) rysunki i schematy projektowe i wykonawcze,

c) opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz działania dźwigu,

d) wykaz wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa wziętych pod uwagę,

e) wykaz norm zharmonizowanych, stosowanych w całości lub częściowo, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także, w przypadku gdy te normy zharmonizowane nie zostały zastosowane, opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa rozporządzenia, łącznie z wykazem innych zastosowanych odpowiednich specyfikacji technicznych; w przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych, w dokumentacji technicznej określa się, które części zostały zastosowane,

f) kopie deklaracji zgodności dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów, zamontowanych do dźwigu,

g) wyniki dokonanych obliczeń projektowych, wykonanych lub zleconych przez instalatora,

h) sprawozdania z testów,

i) egzemplarz instrukcji, o których mowa w § 24 ust. 2 niniejszego rozporządzenia,

j) kroki podjęte w toku produkcji w celu zapewnienia, aby produkowane seryjnie dźwigi odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu.

4) Jednostka notyfikowana:

a) bada dokumentację techniczną i dowody potwierdzające w celu oceny adekwatności projektu technicznego wzorca dźwigu lub dźwigu, dla którego nie przewiduje się rozszerzeń lub wariantów,

b) uzgadnia z instalatorem miejsce, w którym przeprowadzone zostaną badania i testy,

c) bada egzemplarz dźwigu w celu sprawdzenia, czy został wyprodukowany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz identyfikuje części zaprojektowane zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami odpowiednich norm zharmonizowanych, jak również części, które zaprojektowano zgodnie z innymi odpowiednimi specyfikacjami technicznymi,

d) przeprowadza odpowiednie badania i testy lub zleca ich wykonanie w celu sprawdzenia, w przypadku gdy instalator zdecydował się na zastosowanie rozwiązań określonych w odpowiednich normach zharmonizowanych, czy zostały one zastosowane prawidłowo,

e) przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich badań i testów w celu skontrolowania czy, w przypadku gdy specyfikacje określone w odpowiednich normach zharmonizowanych nie zostały zastosowane, rozwiązania przyjęte przez instalatora stosującego inne odpowiednie specyfikacje techniczne, spełniają odpowiednie wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa rozporządzenia.

5) Jednostka notyfikowana sporządza sprawozdanie z oceny, w którym odnotowuje przeprowadzone badania, weryfikacje i testy oraz ich rezultaty. Bez uszczerbku dla swoich obowiązków wobec organów notyfikujących jednostka notyfikowana udostępnia treść takiego sprawozdania, w całości lub w części, wyłącznie za zgodą instalatora.

6) W przypadku gdy typ spełnia wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu, mające zastosowanie do danego dźwigu, jednostka notyfikowana wydaje instalatorowi certyfikat badania typu UE. Certyfikat ten zawiera nazwę i adres instalatora, wnioski z badania typu UE, wszelkie warunki jego ważności oraz dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego typu.

Do certyfikatu badania typu UE można dołączyć załącznik lub załączniki.

Certyfikat badania typu UE oraz załączniki do niego zawierają wszystkie informacje konieczne do umożliwienia - podczas kontroli końcowej - oceny zgodności dźwigów z zatwierdzonym typem.

W przypadku gdy typ nie spełnia wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu badania typu UE oraz informuje o tym instalatora, podając szczegółowe uzasadnienie odmowy.

Jednostka notyfikowana przechowuje kopię certyfikatu badania typu UE, załączników i aneksów do niego, a także dokumentację techniczną i sprawozdania z oceny, przez 15 lat od daty wydania tego certyfikatu.

7) Jednostka notyfikowana śledzi wszelkie zmiany w powszechnie uznanym stanie wiedzy technicznej wskazujące, że zatwierdzony typ może nie spełniać już wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu, oraz ustala, czy zmiany takie wymagają dalszego badania. Jeżeli wymagają one dalszego badania, jednostka notyfikowana informuje o tym instalatora.

8) Instalator informuje jednostkę notyfikowaną o wszelkich modyfikacjach zatwierdzonego typu, w tym o zmianach nieuwzględnionych w pierwotnej dokumentacji technicznej, mogących wpływać na zgodność dźwigu z wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu lub warunkami ważności certyfikatu badania typu UE.

Jednostka notyfikowana bada modyfikację i informuje instalatora, czy certyfikat badania typu UE pozostaje ważny, czy też potrzebne są dalsze badania, weryfikacje lub testy. W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana wydaje dodatek do istniejącego certyfikatu badania typu UE lub żąda złożenia nowego wniosku o badanie typu UE.

9) Każda jednostka notyfikowana informuje odnośny organ notyfikujący o certyfikatach badania typu UE i wszelkich aneksach do nich, które wydała lub cofnęła, oraz okresowo lub na żądanie, udostępnia odnośnemu organowi notyfikującemu wykaz tych certyfikatów badania typu UE lub wszelkich aneksów do nich, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o certyfikatach badania typu UE i wszelkich aneksach do nich, których wydania odmówiła, które cofnęła, zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom, oraz na żądanie, o certyfikatach i wszelkich aneksach do nich, które wydała.

10) Komisja, państwa członkowskie i pozostałe jednostki notyfikowane mogą, na żądanie, otrzymać kopie certyfikatów badania typu UE lub aneksów do nich. Na żądanie, Komisja i państwa członkowskie mogą otrzymać kopię dokumentacji technicznej oraz wyniki badań, weryfikacji i testów przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną.

11) Instalator przechowuje kopię certyfikatu badania typu UE oraz załączników, w tym aneksów do niego, wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji organów krajowych przez okres 10 lat po wprowadzeniu dźwigu do obrotu.

12) Upoważniony przedstawiciel

Upoważniony przedstawiciel instalatora może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz wypełniać obowiązki określone w ust. 2 pkt 8 i 11, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

3. Kontrola końcowa dla dźwigów

1) Kontrola końcowa to część procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana upewnia się i poświadcza, że dźwig będący przedmiotem certyfikatu badania typu UE lub zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym systemem jakości spełnia wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu.

2) Instalator podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby instalowany dźwig spełniał mające zastosowanie wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu oraz był zgodny z jednym z poniższych:

a) zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE,

b) dźwigiem zaprojektowanym i wyprodukowanym zgodnie z systemem jakości określonym w ust. 9 oraz certyfikatem badania projektu UE, jeżeli projekt nie jest całkowicie zgodny z normami zharmonizowanymi.

3) Kontrola końcowa

Jednostka notyfikowana wybrana przez instalatora przeprowadza kontrolę końcową dźwigu, który ma zostać wprowadzony do obrotu, w celu sprawdzenia zgodności dźwigu z mającymi zastosowanie wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu.

a) Instalator składa wniosek o przeprowadzenie kontroli końcowej w wybranej przez siebie jednej jednostce notyfikowanej oraz przedkłada jednostce notyfikowanej następujące dokumenty:

- plan kompletnego dźwigu,

- plany i schematy konieczne do kontroli końcowej, w szczególności schematy obwodów sterowych,

- egzemplarz instrukcji, o których mowa w § 24 ust 2 niniejszego rozporządzenia,

- pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej.

Jednostka notyfikowana nie może wymagać szczegółowych planów ani dokładnych informacji, które nie są konieczne do sprawdzenia zgodności dźwigu.

Przeprowadza się odpowiednie badania i testy określone w odpowiedniej normie zharmonizowanej (normach zharmonizowanych) lub testy równoważne, w celu sprawdzenia zgodności dźwigu z mającymi zastosowanie wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu.

b) Badania te obejmują co najmniej jedno z poniższych:

- badanie dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pod względem zgodności dźwigu z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE zgodnie z ust. 2,

- badanie dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pod względem zgodności dźwigu z dźwigiem zaprojektowanym i wyprodukowanym zgodnie z systemem jakości określonym w ust. 9, a także z certyfikatem badania projektu UE, jeżeli projekt nie jest całkowicie zgodny z normami zharmonizowanymi.

c) Testy dźwigu obejmują co najmniej:

- działanie dźwigu zarówno nieobciążonego, jak i przy obciążeniu maksymalnym, dla zapewnienia prawidłowości instalacji i działania urządzeń zabezpieczających (łączników krańcowych, urządzeń ryglujących itp.),

- działanie dźwigu zarówno nieobciążonego, jak i przy obciążeniu maksymalnym, dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania urządzeń zabezpieczających w przypadku braku zasilania,

- testy statyczne pod obciążeniem równym 1,25 udźwigu nominalnego.

Udźwig nominalny powinien być taki, jak określony w § 23 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Po tych testach jednostka notyfikowana sprawdza, czy nie wystąpiło odkształcenie lub uszkodzenie, które mogłoby osłabić działanie dźwigu.

4) Jeżeli dźwig spełnia wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana umieszcza lub zleca umieszczenie swego numeru identyfikacyjnego za oznakowaniem CE oraz wydaje certyfikat kontroli końcowej, w którym wymienia się przeprowadzone badania i testy.

Jednostka notyfikowana wypełnia odpowiednie strony w książce dźwigu, o której mowa w § 24 ust. 2 pkt 2 niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu kontroli końcowej, określa ona szczegółowo powody odmowy i wskazuje działania naprawcze, które należy podjąć. W przypadku gdy instalator dźwigu występuje ponownie z wnioskiem o kontrolę końcową, zwraca się do tej samej jednostki notyfikowanej.

5) Oznakowanie CE i deklaracja zgodności

a) Instalator umieszcza oznakowanie CE w kabinie każdego dźwigu spełniającego wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa rozporządzenia oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, jej numer identyfikacyjny za oznakowaniem CE w kabinie każdego dźwigu,

b) Instalator sporządza pisemną deklarację zgodności dla każdego dźwigu i przechowuje kopię deklaracji zgodności wraz z certyfikatem kontroli końcowej do dyspozycji organów krajowych przez okres 10 lat po wprowadzeniu dźwigu do obrotu. Kopię deklaracji zgodności udostępnia się na żądanie właściwym organom.

6) Komisja i państwa członkowskie mogą, na żądanie, otrzymać kopie certyfikatów kontroli końcowej.

7) Upoważniony przedstawiciel

Obowiązki instalatora określone w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 3 pkt 5 mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

4. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów - (moduł E)

1) Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu w odniesieniu do elementów bezpieczeństwa do dźwigów to ta część procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana dokonuje oceny systemu jakości producenta w celu zapewnienia, aby elementy bezpieczeństwa do dźwigów były produkowane i monitorowane zgodnie z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE, spełniały mające zastosowanie wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu oraz umożliwiały dźwigowi, w którym są prawidłowo zamontowane, spełnienie tych wymagań.

2) Obowiązki producenta

Producent stosuje zatwierdzony system jakości w odniesieniu do kontroli końcowej i testowania elementów bezpieczeństwa do dźwigów zgodnie z ust. 4 pkt 3, a także podlega nadzorowi zgodnie z ust. 4 pkt 4.

3) System jakości

a) Producent składa w wybranej przez siebie jednej jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie oceny jego systemu jakości w odniesieniu do danych elementów bezpieczeństwa do dźwigów.

Wniosek zawiera:

- nazwę i adres producenta, a także - jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela - jego nazwę i adres,

- pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej,

- adres pomieszczeń, w których przeprowadzane są kontrola końcowa oraz testy elementów bezpieczeństwa do dźwigów,

- wszystkie istotne informacje dotyczące elementów bezpieczeństwa do dźwigów, które mają być produkowane,

- dokumentację dotyczącą systemu jakości,

- dokumentację techniczną zatwierdzonego elementu bezpieczeństwa do dźwigów i kopię certyfikatu lub certyfikatów badania typu UE.

b) W ramach systemu jakości każdy element bezpieczeństwa do dźwigów podlega kontroli oraz przeprowadza się odpowiednie testy określone w odpowiednich normach zharmonizowanych, lub testy równoważne w celu zapewnienia jej zgodności z warunkami, o których mowa w ust. 4 pkt 1. Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta dokumentuje się w systematyczny i uporządkowany sposób w formie spisanej polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości umożliwia spójną interpretację programów, planów, instrukcji i zapisów dotyczących jakości.

W szczególności zawiera ona odpowiedni opis:

- celów jakości,

- struktury organizacyjnej, obowiązków i uprawnień kierownictwa w odniesieniu do jakości produktu,

- badań i testów, które będą przeprowadzane po zakończeniu procesu wytwarzania,

- środków monitorowania skuteczności funkcjonowania systemu jakości,

- zapisów dotyczących jakości, takich jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące wzorcowania, dane dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników, itp.

c) Jednostka notyfikowana ocenia system jakości w celu stwierdzenia, czy spełnia on wymagania, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b. Domniemywa ona zgodność z tymi wymaganiami w odniesieniu do elementów systemu jakości zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami odpowiedniej normy zharmonizowanej.

Oprócz doświadczenia w zakresie systemów zarządzania jakością zespół audytowy ma co najmniej jednego członka posiadającego doświadczenie z zakresu oceny w dziedzinie technologii danego dźwigu, a także znajomość wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu.

Audyt obejmuje wizytę oceniającą w zakładzie producenta.

Zespół audytowy dokonuje przeglądu dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a tiret 6, w celu weryfikacji zdolności producenta do zidentyfikowania odpowiednich wymagań rozporządzenia oraz do przeprowadzenia koniecznych badań zapewniających zgodność elementów bezpieczeństwa do dźwigów z tymi wymaganiami.

O decyzji powiadamia się producenta. Powiadomienie zawiera wnioski z audytu oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą dokonanej oceny.

d) Producent zobowiązuje się do wypełniania obowiązków wynikających z tak zatwierdzonego systemu jakości oraz utrzymywania go w taki sposób, aby pozostawał adekwatny i skuteczny.

e) Producent lub jego upoważniony przedstawiciel informuje jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości, o wszelkich zamierzonych zmianach systemu jakości.

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system jakości będzie wciąż spełniać wymagania, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, czy też konieczna jest jego ponowna ocena.

Jednostka notyfikowania powiadamia producenta o swojej decyzji. Powiadomienie zawiera wnioski z badania oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą dokonanej oceny.

4) Nadzór, za który odpowiedzialna jest jednostka notyfikowana

a) Celem nadzoru jest upewnienie się, że producent należycie wypełnia obowiązki wynikające z zatwierdzonego systemu jakości.

b) Do celów oceny producent umożliwia jednostce notyfikowanej dostęp do miejsc końcowej kontroli, testowania i magazynowania oraz zapewnia jej wszelkie niezbędne informacje, w szczególności:

- dokumentację dotyczącą systemu jakości,

- dokumentację techniczną,

- zapisy dotyczące jakości, takie jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące wzorcowania, dane dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników.

c) Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu upewnienia się, że producent utrzymuje i stosuje system jakości, oraz przekazuje producentowi sprawozdanie z audytu.

d) Dodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane wizyty w zakładzie producenta, w których odbywają się kontrole końcowe i testowanie elementów bezpieczeństwa do dźwigów.

Podczas takich wizyt jednostka notyfikowana może, o ile to konieczne, przeprowadzać testy produktów lub zlecać ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy system jakości funkcjonuje prawidłowo. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi sprawozdanie z wizyty oraz, jeżeli przeprowadzono testy, sprawozdanie z testów.

5) Oznakowanie CE i deklaracja zgodności

a) Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu elementu bezpieczeństwa do dźwigów spełniającym warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

b) Producent sporządza pisemną deklarację zgodności dla każdego elementu bezpieczeństwa do dźwigów i przechowuje jej kopię do dyspozycji organów krajowych przez okres 10 lat po wprowadzeniu tego elementu bezpieczeństwa do dźwigów do obrotu. Deklaracja zgodności identyfikuje element bezpieczeństwa do dźwigów, dla którego została sporządzona.

6) Przez okres 10 lat od daty wprowadzenia do obrotu elementu bezpieczeństwa do dźwigów producent przechowuje do dyspozycji organów krajowych następujące dokumenty:

a) dokumentację techniczną, o której mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a tire szóste,

b) dokumentację, o której mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a tire piąte,

c) informacje dotyczące zatwierdzonej zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 lit. e,

d) decyzje i sprawozdania jednostki notyfikowanej, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. e, akapit trzeci oraz w ust. 4 pkt 4 lit. c i lit. d.

7) Każda jednostka notyfikowana informuje odnośny organ notyfikujący o wydanych lub cofniętych decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia odnośnemu organowi notyfikującemu wykaz decyzji o zatwierdzeniu, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości, których wydania odmówiła, które cofnęła lub zawiesiła, oraz, na żądanie, o decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości, które wydała.

Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię wydanych decyzji o zatwierdzeniu systemu jakości.

8) Upoważniony przedstawiciel

Obowiązki producenta określone w ust. 4 pkt 3 lit. a i lit. e oraz w ust. 4 pkt 5 i 6 mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

5. Zgodność z typem w oparciu o pełne zapewnienie jakości dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów - (moduł H)

1) Zgodność z typem w oparciu o pełne zapewnienie jakości elementów bezpieczeństwa do dźwigów to procedura oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana dokonuje oceny systemu jakości producenta w celu zapewnienia, aby elementy bezpieczeństwa do dźwigów były projektowane, produkowane, kontrolowane i testowane w taki sposób, aby spełniały mające zastosowanie wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu oraz umożliwiały dźwigowi, w którym są prawidłowo zamontowane, spełnienie tych wymagań.

2) Obowiązki producenta

Producent stosuje zatwierdzony system jakości w odniesieniu do projektowania, produkcji, kontroli końcowej i testowania elementów bezpieczeństwa do dźwigów zgodnie z ust. 4 pkt 3, a także podlega nadzorowi zgodnie z ust. 4 pkt 4.

3) System jakości

a) Producent składa wniosek o przeprowadzenie oceny jego systemu jakości w wybranej przez siebie jednej jednostce notyfikowanej. Wniosek zawiera:

- nazwę i adres producenta, a także - jeśli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela - jego nazwę i adres,

- adres pomieszczeń, w których odbywa się projektowanie, produkcja, kontrole i testy elementów bezpieczeństwa do dźwigów,

- wszystkie istotne informacje dotyczące elementów bezpieczeństwa do dźwigów, które mają być produkowane,

- dokumentację techniczną opisaną w ust. 1 pkt 3 dla jednego wzorca z każdej kategorii elementu bezpieczeństwa do dźwigów, które mają być produkowane,

- dokumentację dotyczącą systemu jakości,

- pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej.

b) System jakości zapewnia zgodność elementów bezpieczeństwa do dźwigów z warunkami, o których mowa w ust. 5 pkt 1. Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta dokumentuje się w systematyczny i uporządkowany sposób w formie spisanej polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości umożliwia spójną interpretację programów, planów, instrukcji i zapisów dotyczących jakości.

W szczególności zawiera ona odpowiedni opis:

- celów jakości oraz struktury organizacyjnej, obowiązków i uprawnień kierownictwa w odniesieniu do projektu i jakości produktu,

- specyfikacji technicznych projektu, łącznie z normami, które będą stosowane, a także, w przypadku gdy odpowiednie normy zharmonizowane nie zostaną w pełni zastosowane, opis środków, w tym innych odpowiednich specyfikacji technicznych, które zostaną przyjęte w celu zapewnienia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 1,

- technik kontroli projektu i weryfikacji projektu oraz procesów i działań systematycznych, które będą stosowane przy projektowaniu elementów bezpieczeństwa do dźwigów,

- odpowiednich technik, procesów i systematycznych działań dotyczących produkcji, kontroli jakości i zapewnienia jakości, jakie będą stosowane,

- badań i testów, które będą przeprowadzane przed, w trakcie i po procesie produkcji, a także częstotliwości ich przeprowadzania,

- zapisów dotyczących jakości, takich jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące wzorcowania, dane dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników,

- środków monitorowania, czy osiągnięto wymaganą jakość projektu i produktu, a także skuteczność działania systemu jakości.

c) Jednostka notyfikowana ocenia system jakości w celu stwierdzenia, czy spełnia on wymagania, o których mowa w ust. 5 pkt 3 lit. b. Domniemywa ona zgodność z tymi wymaganiami w odniesieniu do elementów systemów jakości zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami odpowiedniej normy zharmonizowanej.

Oprócz doświadczenia w zakresie systemów zarządzania jakością zespół audytowy ma co najmniej jednego członka posiadającego doświadczenie z zakresu oceny w dziedzinie technologii danego dźwigu, a także znajomość wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu. Audyt obejmuje wizytę oceniającą w zakładzie producenta.

Zespół audytowy dokonuje przeglądu dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lit. a tire czwarte, w celu weryfikacji zdolności producenta do zidentyfikowania mających zastosowanie wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu oraz do przeprowadzenia koniecznych badań zapewniających zgodność elementów bezpieczeństwa do dźwigów z tymi wymaganiami.

Producenta oraz w stosownych przypadkach jego upoważnionego przedstawiciela powiadamia się o decyzji. Powiadomienie zawiera wnioski z audytu oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą oceny.

d) Producent zobowiązuje się do wypełniania obowiązków wynikających z tak zatwierdzonego systemu jakości oraz utrzymywania go w taki sposób, aby pozostawał adekwatny i skuteczny.

e) Producent informuje jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości, o wszelkich zamierzonych zmianach systemu jakości.

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system jakości będzie wciąż spełniać wymagania, o których mowa w ust. 5 pkt 3 lit. b, czy też konieczna jest jego ponowna ocena.

Powiadamia ona producenta o swojej decyzji. Powiadomienie zawiera wnioski z oceny oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą oceny.

4) Nadzór, za który odpowiedzialna jest jednostka notyfikowana

a) Celem nadzoru jest upewnienie się, że producent należycie wypełnia obowiązki wynikające z zatwierdzonego systemu jakości.

b) Do celów oceny producent umożliwia jednostce notyfikowanej dostęp do miejsc projektowania, produkcji, kontroli, testowania i magazynowania oraz zapewnia jej wszelkie niezbędne informacje, w szczególności:

- dokumentację dotyczącą systemu jakości,

- zapisy dotyczące jakości przewidziane w projektowej części systemu jakości, takie jak wyniki analiz, obliczeń, testów itp.,

- dokumentację techniczną wyprodukowanych elementów bezpieczeństwa do dźwigów,

- zapisy dotyczące jakości przewidziane w produkcyjnej części systemu jakości, takie jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące wzorcowania, sprawozdania dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników.

c) Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu upewnienia się, że producent utrzymuje i stosuje system jakości, oraz przekazuje producentowi sprawozdanie z audytu.

d) Jednostka notyfikowana może dodatkowo przeprowadzać niezapowiedziane wizyty w zakładzie producenta. Podczas takich wizyt jednostka notyfikowana może, w razie konieczności, przeprowadzać testy produktów lub zlecać ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy system jakości funkcjonuje prawidłowo. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi sprawozdanie z wizyty oraz, jeżeli przeprowadzono testy, sprawozdanie z testów.

5) Oznakowanie CE i deklaracja zgodności

a) Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lit. a, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu elementu bezpieczeństwa do dźwigów spełniającym warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1.

b) Producent sporządza pisemną deklarację zgodności dla każdego elementu bezpieczeństwa do dźwigów i przechowuje jej kopię do dyspozycji organów krajowych przez okres 10 lat po wprowadzeniu tego elementu bezpieczeństwa do dźwigów do obrotu. Deklaracja zgodności identyfikuje element bezpieczeństwa do dźwigów, dla którego została sporządzona.

6) Przez okres kończący się 10 lat po wprowadzeniu do obrotu elementu bezpieczeństwa do dźwigów producent przechowuje do dyspozycji organów krajowych następujące dokumenty:

a) dokumentację, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lit. a tire piąte,

b) dokumentację techniczną, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lit. a tire czwarte,

c) informacje dotyczące zatwierdzonej zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lit. e akapit pierwszy,

d) decyzje i sprawozdania jednostki notyfikowanej, o których mowa w ust. 5 pkt 3 lit. e akapit trzeci oraz ust. 5 pkt. 4 lit. c i lit. d.

7) Każda jednostka notyfikowana informuje odnośny organ notyfikujący o wydanych lub cofniętych decyzjach o zatwierdzeniu pełnych systemów jakości oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia odnośnemu organowi notyfikującemu wykaz decyzji o zatwierdzeniu, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości, których wydania odmówiła, które cofnęła lub zawiesiła, oraz, na żądanie, o decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości, które wydała.

Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię wydanych decyzji o zatwierdzeniu systemu jakości.

Jednostka notyfikowana przechowuje kopię decyzji o zatwierdzeniu, załączników i aneksów do niej, a także dokumentacji technicznej, przez 15 lat od daty ich wydania.

8) Upoważniony przedstawiciel

Obowiązki producenta określone w ust. 5 pkt 3 lit. a i lit. e oraz w pkt 5 i 6 mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

6. Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową dźwigów - (moduł G)

1) Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową to procedura oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana ocenia, czy dźwig spełnia mające zastosowanie wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu.

2) Obowiązki instalatora

a) Instalator podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność dźwigu z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu.

b) Instalator występuje z wnioskiem do jednej, wybranej przez siebie jednostki notyfikowanej o weryfikację jednostkową.

Wniosek zawiera:

- nazwę i adres instalatora, a także - jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela - jego nazwę i adres,

- miejsce, gdzie dźwig jest zainstalowany,

- pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej,

- dokumentację techniczną.

3) Dokumentacja techniczna umożliwia ocenę zgodności dźwigu z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu.

Dokumentacja techniczna zawiera przynajmniej następujące elementy:

a) opis dźwigu,

b) rysunki i schematy projektowe i wykonawcze,

c) opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz działania dźwigu,

d) wykaz uwzględnionych zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa,

e) wykaz norm zharmonizowanych, stosowanych w całości lub częściowo, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także, w przypadku gdy te normy zharmonizowane nie zostały zastosowane, opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa rozporządzenia, w tym wykaz innych zastosowanych odpowiednich specyfikacji technicznych; w przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych w dokumentacji technicznej określa się, które części zostały zastosowane,

f) kopie certyfikatów badania typu UE dla elementu bezpieczeństwa do dźwigów, zamontowanych w dźwigu,

g) wyniki obliczeń projektowych, wykonanych lub zleconych przez instalatora,

h) sprawozdania z testów,

i) egzemplarz instrukcji, o których mowa w § 24 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

4) Weryfikacja

Jednostka notyfikowana wybrana przez instalatora bada dokumentację techniczną i dźwig oraz przeprowadza odpowiednie testy określone w odpowiednich normach zharmonizowanych, lub testy równoważne, aby sprawdzić zgodność z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu. Testy te obejmują co najmniej testy określone w ust. 3 pkt 3 lit. c.

Jeśli dźwig spełnia zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana wydaje certyfikat zgodności, odnoszący się do przeprowadzonych testów.

Jednostka notyfikowana wypełnia odpowiednie strony książki dźwigu, o której mowa w § 24 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu zgodności, podaje szczegółowe powody odmowy i wskazuje działania naprawcze, które należy podjąć. Jeżeli instalator ponownie wnioskuje o weryfikację jednostkową, występuje on z wnioskiem do tej samej jednostki notyfikowanej.

Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię certyfikatu zgodności.

5) Oznakowanie CE i deklaracja zgodności

a) Instalator umieszcza oznakowanie CE w kabinie każdego dźwigu spełniającego zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa rozporządzenia oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b, jej numer identyfikacyjny za oznakowaniem CE w kabinie każdego dźwigu.

b) Instalator sporządza pisemną deklarację zgodności dla każdego dźwigu i przechowuje kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów krajowych przez okres 10 lat po wprowadzeniu dźwigu do obrotu. Kopię deklaracji zgodności udostępnia się na żądanie właściwym organom.

6) Instalator przechowuje do dyspozycji organów krajowych dokumentację techniczną i egzemplarz certyfikatu zgodności przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia dźwigu do obrotu.

7) Upoważniony przedstawiciel

Obowiązki instalatora określone w ust. 6 pkt 2 lit. b i w ust. 6 pkt 6 mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

7. Kontrola wyrywkowa zgodności z typem dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów - (moduł C2)

1) Kontrola wyrywkowa zgodności z typem to ta część procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana przeprowadza kontrole elementów bezpieczeństwa do dźwigów w celu zapewnienia, aby były one zgodne z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE, a także spełniały mające zastosowanie wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu oraz umożliwią dźwigowi, w którym są prawidłowo zamontowane, spełnienie tych wymagań.

2) Produkcja

Producent podejmuje wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia, aby proces produkcyjny i jego monitorowanie zapewniały spełnienie przez wyprodukowane elementy bezpieczeństwa do dźwigów warunków, o których mowa w ust. 7 pkt 1.

3) Producent składa wniosek o przeprowadzenie badania typu UE w wybranej przez siebie jednej jednostce notyfikowanej.

Wniosek zawiera:

a) nazwę i adres producenta, a także - jeśli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela - jego nazwę i adres,

b) pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej,

c) wszelkie istotne informacje o wyprodukowanych elementach bezpieczeństwa do dźwigów,

d) adres pomieszczeń, w których można pobrać próbkę elementów bezpieczeństwa do dźwigów.

4) Jednostka notyfikowana przeprowadza lub zleca przeprowadzenie kontroli elementów bezpieczeństwa do dźwigów w losowych odstępach czasu. Odpowiednia próbka gotowych elementów bezpieczeństwa do dźwigów, pobrana w miejscu produkcji przez jednostkę notyfikowaną, zostaje zbadana oraz przeprowadza się odpowiednie testy określone w odpowiednich normach zharmonizowanych lub testy równoważne określone w innych odpowiednich specyfikacjach technicznych w celu sprawdzenia, czy elementy bezpieczeństwa do dźwigów spełniają warunki, o których mowa w ust. 7 pkt 1. W przypadku kiedy jeden element lub większa ilość elementów bezpieczeństwa do dźwigów nie jest zgodna z wymaganiami, jednostka notyfikowana podejmuje odpowiednie środki.

Punkty brane pod uwagę przy sprawdzaniu elementów bezpieczeństwa do dźwigów zostaną określone we wzajemnym porozumieniu wszystkich jednostek notyfikowanych odpowiedzialnych za tę procedurę, przy uwzględnieniu zasadniczych właściwości elementów bezpieczeństwa do dźwigów.

Jednostka notyfikowana wydaje certyfikat zgodności w odniesieniu do przeprowadzonych badań i testów.

Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię certyfikatu zgodności z typem.

5) Oznakowanie CE i deklaracja zgodności

a) Producent umieszcza oznakowanie CE oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w ust. 7 pkt 3, jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu elementu bezpieczeństwa do dźwigów spełniającym warunki, o których mowa w ust. 7 pkt 1.

b) Producent sporządza pisemną deklarację zgodności dla każdego elementu bezpieczeństwa do dźwigów i przechowuje jej kopię do dyspozycji organów krajowych przez okres 10 lat po wprowadzeniu tego elementu bezpieczeństwa do dźwigów do obrotu. Deklaracja zgodności identyfikuje element bezpieczeństwa do dźwigów, dla którego została sporządzona.

6) Upoważniony przedstawiciel

Obowiązki producenta mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie. Upoważniony przedstawiciel nie może wykonywać obowiązków producenta określonych w ust. 7 pkt 2.

8. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu dla dźwigów - (moduł E)

1) Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu to ta część procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana dokonuje oceny systemu jakości instalatora w celu zapewnienia, aby dźwigi były zgodne z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE lub z dźwigiem zaprojektowanym i wyprodukowanym w ramach pełnego systemu jakości zatwierdzonego zgodnie z ust. 9 oraz spełniały mające zastosowanie zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu.

2) Obowiązki instalatora

Instalator stosuje zatwierdzony system jakości w odniesieniu do kontroli końcowej i testowania dźwigu zgodnie z ust. 8 pkt 3, a także podlega nadzorowi zgodnie z ust. 8 pkt 4.

3) System jakości

a) Instalator składa wniosek o przeprowadzenie oceny jego systemu jakości w wybranej przez siebie jednej jednostce notyfikowanej.

Wniosek zawiera:

- nazwę i adres instalatora, a także - jeśli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela - jego nazwę i adres,

- wszystkie istotne informacje dotyczące dźwigów, które mają być instalowane,

- dokumentację dotyczącą systemu jakości,

- dokumentację techniczną dźwigów, które mają być instalowane,

- pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej.

b) W ramach systemu jakości każdy dźwig podlega badaniu oraz przeprowadza się odpowiednie testy określone w normach zharmonizowanych, lub testy równoważne w celu zapewnienia zgodności dźwigu z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu.

Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez instalatora dokumentuje się w systematyczny i uporządkowany sposób w formie spisanej polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości umożliwia spójną interpretację programów, planów, instrukcji i zapisów dotyczących jakości.

W szczególności zawiera ona odpowiedni opis:

- celów jakości,

- struktury organizacyjnej, obowiązków i uprawnień kierownictwa w odniesieniu do jakości produktu,

- badań i testów, które będą przeprowadzone przed wprowadzeniem do obrotu, obejmujących co najmniej testy określone w ust. 3 pkt 3 lit. c,

- środków monitorowania skuteczności funkcjonowania systemu jakości,

- zapisów dotyczących jakości, takich jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące wzorcowania, dane dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników.

c) Jednostka notyfikowana ocenia system jakości w celu stwierdzenia, czy spełnia on wymagania, o których mowa w ust. 8 pkt 3 lit. b. Domniemywa ona zgodność z tymi wymaganiami w odniesieniu do elementów systemów jakości zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami odpowiedniej normy zharmonizowanej.

Zespół audytujący ma co najmniej jednego członka posiadającego doświadczenie z zakresu oceny w dziedzinie technologii danego dźwigu, a także znajomość zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu. Audyt obejmuje wizytę oceniającą w zakładzie instalatora dźwigu oraz wizytę w miejscu zainstalowania dźwigu.

O decyzji powiadamia się instalatora. Powiadomienie zawiera wnioski z audytu oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą oceny.

d) Instalator zobowiązuje się do wypełniania obowiązków wynikających z tak zatwierdzonego systemu jakości oraz utrzymywania go w taki sposób, aby pozostawał adekwatny i skuteczny.

- Instalator informuje jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości, o wszelkich zamierzonych zmianach systemu.

- Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system jakości będzie wciąż spełniać wymagania, o których mowa w ust. 8 pkt 3 lit. b, czy też konieczna jest jego ponowna ocena.

Instalatora oraz w stosownych przypadkach jego upoważnionego przedstawiciela powiadamia się o decyzji. Powiadomienie zawiera wnioski z oceny oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą oceny.

Jednostka notyfikowana umieszcza lub zapewnia umieszczenie swojego numeru identyfikacyjnego za oznakowaniem CE.

4) Nadzór, za który odpowiedzialna jest jednostka notyfikowana

a) Celem nadzoru jest upewnienie się, że instalator należycie wypełnia obowiązki wynikające z zatwierdzonego systemu jakości.

b) Do celów oceny instalator umożliwia jednostce notyfikowanej dostęp do miejsc instalowania, kontroli i magazynowania, a także zapewnia jej wszelkie niezbędne informacje, w szczególności:

- dokumentację dotyczącą systemu jakości,

- dokumentację techniczną,

- zapisy dotyczące jakości, takie jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące wzorcowania, dane dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników, itp.

c) Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu upewnienia się, że instalator utrzymuje i stosuje system jakości oraz przekazuje instalatorowi sprawozdanie z audytu.

d) Jednostka notyfikowana może dodatkowo przeprowadzać niezapowiedziane wizyty w miejscu instalacji dźwigu.

Podczas takich wizyt jednostka notyfikowana może, w razie konieczności, przeprowadzać testy produktów lub zlecać ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy system jakości oraz dźwig funkcjonują prawidłowo. Jednostka notyfikowana przekazuje instalatorowi sprawozdanie z wizyty oraz, jeżeli przeprowadzono testy, sprawozdanie z testów.

e) Przez 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego dźwigu instalator przechowuje do dyspozycji organów krajowych następujące dokumenty:

- dokumentację, o której mowa w ust. 8 pkt 3 lit. a tire trzecie,

- dokumentację techniczną, o której mowa w ust. 8 pkt 3 lit. a tire czwarte,

- informacje dotyczące zatwierdzonych zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 3 lit. d tire pierwsze,

- decyzje i sprawozdania jednostki notyfikowanej, o których mowa w ust. 8 pkt 3 lit. d tire drugie akapit drugi oraz w ust. 8 pkt 4 lit. c i lit. d.

6) Każda jednostka notyfikowana informuje odnośny organ notyfikujący o wydanych lub cofniętych decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia odnośnemu organowi notyfikującemu wykaz decyzji o zatwierdzeniu, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości, których wydania odmówiła, które cofnęła lub zawiesiła, oraz, na żądanie, o decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości, które wydała.

Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię wydanych decyzji o zatwierdzeniu systemu jakości.

7) Oznakowanie CE i deklaracja zgodności

a) Instalator umieszcza oznakowanie CE w kabinie każdego dźwigu spełniającego zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa rozporządzenia oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w ust. 8 pkt 3 lit. a, jej numer identyfikacyjny za oznakowaniem CE w kabinie każdego dźwigu.

b) Instalator sporządza pisemną deklarację zgodności dla każdego dźwigu i przechowuje kopię deklaracji zgodności do dyspozycji organów krajowych przez okres 10 lat po wprowadzeniu dźwigu do obrotu. Kopię deklaracji zgodności udostępnia się na żądanie właściwym organom.

8) Upoważniony przedstawiciel

Obowiązki instalatora określone w ust. 8 pkt 3 lit. a w ust. 8 pkt 3 lit. d tire pierwsze i w ust. 8 pkt 5 i 7 mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

9. Zgodność w oparciu o pełne zapewnienie jakości z badaniem projektu dla dźwigów - (moduł H1).

1) Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości z badaniem projektu dla dźwigów to procedura oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana dokonuje oceny systemu jakości instalatora oraz, w stosownych przypadkach, projektu dźwigów w celu zapewnienia, aby dźwigi spełniały mające zastosowanie zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu.

2) Obowiązki instalatora

Instalator stosuje zatwierdzony system jakości w odniesieniu do projektowania, produkcji, montażu, instalacji, kontroli końcowej i testowania dźwigu zgodnie z ust. 9 pkt 3, a także podlega nadzorowi zgodnie z ust. 9 pkt 4. Adekwatność projektu technicznego dźwigu jest zbadana zgodnie z ust. 9 pkt 3 lit. c.

3) System jakości

a) Instalator składa wniosek o przeprowadzenie oceny jego systemu jakości w wybranej przez siebie jednej jednostce notyfikowanej.

Wniosek zawiera:

- nazwę i adres instalatora, a także - jeśli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela - jego nazwę i adres,

- wszystkie istotne informacje dotyczące dźwigów, które mają zostać zainstalowane, w szczególności informacje umożliwiające zrozumienie związku między projektem i działaniem dźwigu,

- dokumentację dotyczącą systemu jakości,

- dokumentację techniczną opisaną w ust. 2 pkt 3,

- pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej.

b) System jakości zapewnia spełnianie przez dźwigi zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu. Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez instalatora dokumentuje się w systematyczny i uporządkowany sposób w formie spisanej polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości umożliwia spójną interpretację programów jakości, planów, podręczników i zapisów dotyczące jakości.

W szczególności zawiera ona odpowiedni opis:

- celów jakości oraz struktury organizacyjnej, obowiązków i uprawnień kierownictwa w odniesieniu do projektu i jakości produktu,

- specyfikacji technicznych projektu, łącznie z normami, które będą stosowane, a także, w przypadku gdy odpowiednie normy zharmonizowane nie zostaną w pełni zastosowane, opis środków, łącznie z innymi odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, które zostaną przyjęte w celu zapewnienia spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu,

- technik kontroli projektu i weryfikacji projektu, procesów oraz działań systematycznych, które będą stosowane przy projektowaniu dźwigu,

- badań i testów, które będą przeprowadzone przy przyjmowaniu dostaw materiałów, części składowych i podzespołów,

- odpowiednich technik, procesów i systematycznych działań w zakresie montażu, instalacji, kontroli jakości, zapewnienia jakości produkcji, które będą stosowane,

- badań i testów, które będą przeprowadzone przed instalacją (kontrola warunków instalacji: szyb, maszynownia itd.), w trakcie instalacji i po niej (włączając co najmniej testy określone w ust. 3 pkt 3 lit. c,

- zapisów dotyczących jakości, takich jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące wzorcowania, dane dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników,

- środków monitorowania, czy osiągnięto wymaganą jakość projektu i produktu, a także skuteczność działania systemu jakości.

c) Badanie projektu:

- jeżeli projekt nie jest całkowicie zgodny z normami zharmonizowanymi, jednostka notyfikowana ustala, czy odpowiada on zasadniczym wymaganiom w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu, a jeśli tak, wydaje instalatorowi certyfikat badania projektu UE, określając ważność certyfikatu i podając szczegóły wymagane do identyfikacji zatwierdzonego projektu.

- w przypadku gdy projekt nie spełnia mających zastosowanie zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu badania projektu UE oraz informuje o tym wnioskodawcę, podając szczegółowe uzasadnienie odmowy.

Jednostka notyfikowana śledzi wszelkie zmiany w powszechnie uznanym stanie wiedzy technicznej wskazujące, że zatwierdzony projekt może nie spełniać już zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu, oraz ustala, czy zmiany takie wymagają dalszego badania. Jeżeli wymagają takiego dalszego badania, jednostka notyfikowana informuje o tym instalatora.

- Instalator informuje jednostkę notyfikowaną, która wydała certyfikat badania projektu UE, o wszelkich modyfikacjach zatwierdzonego projektu mogących wpływać na zgodność z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu lub warunki ważności certyfikatu. Takie modyfikacje wymagają dodatkowego zatwierdzenia - wydanego przez jednostkę notyfikowaną, która wydała certyfikat badania projektu UE - w formie dodatku do oryginalnego certyfikatu badania projektu UE.

- Każda jednostka notyfikowana informuje odnośny organ notyfikujący o certyfikatach badania projektu UE i wszelkich aneksach do nich, które wydała lub cofnęła oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia odnośnemu organowi notyfikującemu wykaz certyfikatów badania projektu UE lub wszelkich aneksów do nich, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o certyfikatach badania projektu UE lub wszelkich aneksach do nich, których wydania odmówiła, które cofnęła, zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom oraz, na żądanie, o tych certyfikatach lub wszelkich aneksach do nich, które wydała.

Komisja, państwa członkowskie i pozostałe jednostki notyfikowane mogą na żądanie otrzymać kopie certyfikatów badania projektu UE lub aneksów do nich. Na żądanie Komisja i państwa członkowskie mogą otrzymać kopię dokumentacji technicznej oraz wyniki badań przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną.

- Instalator przechowuje kopię certyfikatu badania projektu UE oraz załączników i aneksów do niego wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji organów krajowych przez okres 10 lat po wprowadzeniu do obrotu dźwigu.

d) Ocena systemu jakości

Jednostka notyfikowana ocenia system jakości w celu stwierdzenia, czy spełnia on wymagania, o których mowa w ust. 9 pkt 3 lit. b. Domniemywa ona zgodność z tymi wymaganiami w odniesieniu do elementów systemów jakości zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami odpowiedniej normy zharmonizowanej.

Zespół audytowy ma co najmniej jednego członka posiadającego doświadczenie z zakresu oceny w dziedzinie technologii danego dźwigu, a także znajomość zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu. Audyt obejmuje wizytę oceniającą w zakładzie instalatora dźwigu i wizytę w miejscu zainstalowania dźwigu.

Zespół audytowy dokonuje przeglądu dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 9 pkt 3 lit. a tire czwarte, w celu weryfikacji zdolności instalatora do zidentyfikowania mających zastosowanie zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu oraz do przeprowadzenia koniecznych badań zapewniających zgodność dźwigu z tymi wymaganiami.

Instalatora lub w stosownych przypadkach jego upoważnionego przedstawiciela powiadamia się o decyzji. Powiadomienie zawiera wnioski z oceny oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą oceny.

e) Instalator zobowiązuje się do wypełniania obowiązków wynikających z tak zatwierdzonego systemu jakości oraz utrzymywania go w taki sposób, aby pozostawał adekwatny i skuteczny.

Instalator informuje jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości, o wszelkich zamierzonych zmianach w tym systemie.

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system jakości wciąż spełnia wymagania, o których mowa w ust. 9 pkt. 3 lit. b, czy też konieczna jest jego ponowna ocena.

Instalatora lub w stosownych przypadkach jego upoważnionego przedstawiciela powiadamia się o decyzji. Powiadomienie zawiera wnioski z oceny oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą oceny.

Jednostka notyfikowana umieszcza lub zapewnia umieszczenie swojego numeru identyfikacyjnego za oznakowaniem CE.

4) Nadzór, za który odpowiedzialna jest jednostka notyfikowana

a) Celem nadzoru jest upewnienie się, że instalator należycie wypełnia obowiązki wynikające z zatwierdzonego systemu jakości.

b) Do celów oceny instalator umożliwia jednostce notyfikowanej dostęp do miejsc projektowania, produkcji, montażu, instalacji, kontroli, testowania i magazynowania oraz zapewnia jej wszelkie niezbędne informacje, w szczególności:

- dokumentację dotyczącą systemu jakości,

- zapisy dotyczące jakości przewidziane w projektowej części systemu jakości, takie jak wyniki analiz, obliczeń, testów,

- zapisy dotyczące jakości przewidziane w części systemu jakości dotyczącej odbioru dostaw i instalacji, takie jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące wzorcowania, sprawozdania dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników.

c) Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu upewnienia się, że instalator utrzymuje i stosuje system jakości, oraz przekazuje instalatorowi sprawozdanie z audytu.

d) Dodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane wizyty w zakładzie instalatora lub w miejscu zainstalowania dźwigu. Podczas takich wizyt jednostka notyfikowana może, w razie konieczności, przeprowadzać testy lub zlecać ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy system jakości funkcjonuje prawidłowo. Jednostka notyfikowana przekazuje instalatorowi sprawozdanie z wizyty i, jeżeli przeprowadzono testy, sprawozdanie z testów.

5) Przez okres 10 lat od daty wprowadzenia dźwigu do obrotu instalator przechowuje do dyspozycji organów krajowych:

a) dokumentację, o której mowa w ust. 9 pkt 3 lit. a tire trzecie,

b) dokumentację techniczną, o której mowa w ust. 9 pkt 3 lit. a tire czwarte,

c) informacje dotyczące zatwierdzonej zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 3 lit. e akapit drugi,

d) decyzje i sprawozdania jednostki notyfikowanej, o których mowa w ust. 9 pkt 3 lit. e akapit czwarty oraz ust. 9 pkt 4 lit. c i lit. d.

6) Każda jednostka notyfikowana informuje odnośny organ notyfikujący o wydanych lub cofniętych decyzji lub decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia odnośnemu organowi notyfikującemu wykaz decyzji o zatwierdzeniu, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości, których wydania odmówiła, które cofnęła lub zawiesiła, oraz, na żądanie, o zatwierdzeniu, które wydała.

Jednostka notyfikowana przechowuje kopię wydanej decyzji o zatwierdzeniu, załączników i aneksów do nich, a także dokumentację techniczną przez 15 lat od daty wydania.

Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię wydanych decyzji o zatwierdzeniu systemu jakości.

7) Oznakowanie CE i deklaracja zgodności

a) Instalator umieszcza oznakowanie CE w kabinie każdego dźwigu spełniającego zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa rozporządzenia oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w ust. 9 pkt 3 lit. a, jej numer identyfikacyjny za oznakowaniem CE w kabinie każdego dźwigu.

b) Instalator sporządza pisemną deklarację zgodności dla każdego dźwigu i przechowuje kopię deklaracji zgodności do dyspozycji organów krajowych przez okres 10 lat po wprowadzeniu dźwigu do obrotu. Kopię deklaracji zgodności udostępnia się na żądanie właściwym organom.

8) Upoważniony przedstawiciel

Obowiązki instalatora określone w ust. 9 pkt 3 lit. a, w ust. 9 pkt 3 lit. c tire trzecie, w ust. 9 pkt 3 lit. c tire piąte w ust. 9 pkt 5 i 7 mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

10. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji dla dźwigów - (moduł D).

1) Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji dla dźwigów to ta część procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana dokonuje oceny systemu jakości instalatora w celu zapewnienia, aby instalowane dźwigi były zgodne z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE lub z dźwigiem zaprojektowanym i wyprodukowanym w ramach systemu jakości zatwierdzonego zgodnie z ust. 9, a także spełniały mające zastosowanie zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu.

2) Obowiązki instalatora

Instalator stosuje zatwierdzony system jakości w odniesieniu do produkcji, montażu, instalacji, kontroli końcowej i testowania dźwigu zgodnie z ust. 10 pkt 3, a także podlega nadzorowi zgodnie z ust. 10 pkt 4.

3) System jakości

a) Instalator składa wniosek o przeprowadzenie oceny jego systemu jakości w wybranej przez siebie jednej jednostce notyfikowanej.

Wniosek zawiera:

- nazwę i adres instalatora, a także - jeśli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela - także jego nazwę i adres,

- wszystkie istotne informacje dotyczące dźwigów, które mają być instalowane,

- dokumentację dotyczącą systemu jakości,

- dokumentację techniczną dźwigów, które mają być instalowane,

- pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej.

b) System jakości zapewnia zgodność dźwigów z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu.

Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez instalatora dokumentuje się w systematyczny i uporządkowany sposób w formie spisanej polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości umożliwia spójną interpretację programów, planów, instrukcji i zapisów dotyczących jakości.

W szczególności zawiera ona odpowiedni opis:

- celów jakości oraz struktury organizacyjnej, obowiązków i uprawnień kierownictwa w odniesieniu do jakości produktu,

- technik, procesów i systematycznych działań dotyczących produkcji, kontroli jakości i zapewnienia jakości, jakie będą stosowane,

- badań i testów, które będą przeprowadzane przed instalacją, w jej czasie i po instalacji,

- zapisów dotyczących jakości, takich jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące wzorcowania, dane dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników,

- środków monitorowania osiągania żądanej jakości produktu oraz skuteczności funkcjonowania systemu jakości.

c) Jednostka notyfikowana ocenia system jakości w celu stwierdzenia, czy spełnia on wymagania, o których mowa w ust. 10 pkt 3 lit. b. Domniemywa ona zgodność z tymi wymaganiami w odniesieniu do elementów systemu jakości zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami odpowiedniej normy zharmonizowanej.

Zespół audytowy ma co najmniej jednego członka posiadającego doświadczenie z zakresu oceny w dziedzinie technologii danego dźwigu, a także znajomość zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu.

Audyt obejmuje wizytę oceniającą w zakładzie instalatora dźwigu i wizytę w miejscu zainstalowania dźwigu.

O decyzji powiadamia się instalatora. Powiadomienie zawiera wnioski z oceny oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą audytu.

d) Instalator zobowiązuje się do wypełniania obowiązków wynikających z tak zatwierdzonego systemu jakości oraz utrzymywania go w taki sposób, aby pozostawał adekwatny i skuteczny.

- Instalator informuje jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości o wszelkich zamierzonych zmianach systemu.

- Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system jakości będzie wciąż spełniać wymagania, o których mowa w ust. 10 pkt 3 lit. b, czy też konieczna jest jego ponowna ocena.

Instalatora lub w stosownych przypadkach jego upoważnionego przedstawiciela powiadamia się o decyzji. Powiadomienie zawiera wnioski z oceny oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą oceny.

Jednostka notyfikowana umieszcza lub zapewnia umieszczenie swojego numeru identyfikacyjnego za oznakowaniem CE.

4) Nadzór, za który odpowiedzialna jest jednostka notyfikowana

a) Celem nadzoru jest upewnienie się, że instalator należycie wypełnia obowiązki wynikające z zatwierdzonego systemu jakości

b) Do celów oceny instalator umożliwia jednostce notyfikowanej dostęp do miejsc produkcji, montażu, instalacji, kontroli, testowania i magazynowania, a także zapewnia jej wszelkie niezbędne informacje, w szczególności:

- dokumentację dotyczącą systemu jakości,

- dokumentację techniczną,

- zapisy dotyczące jakości, takie jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące wzorcowania, dane dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników.

c) Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu upewnienia się, że instalator utrzymuje i stosuje system jakości, oraz przekazuje instalatorowi sprawozdanie z audytu.

d) Jednostka notyfikowana może dodatkowo przeprowadzać niezapowiedziane wizyty w zakładzie instalatora. Podczas takich wizyt jednostka notyfikowana może, o ile to konieczne, przeprowadzać testy lub zapewniać ich przeprowadzenie w celu zweryfikowania, czy system jakości funkcjonuje prawidłowo. Jednostka notyfikowana przekazuje instalatorowi sprawozdanie z wizyty oraz, jeżeli przeprowadzono testy, sprawozdanie z testów.

5) Przez okres kończący się 10 lat po dacie wprowadzenia dźwigu do obrotu instalator przechowuje do dyspozycji organów krajowych:

a) dokumentację, o której mowa w ust. 10 pkt 3 lit. a tire trzecie,

b) dokumentację techniczną, o której mowa w ust. 10 pkt 3 lit. a tire czwarte,

c) informacje dotyczące zatwierdzonej zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 3 lit. d tire pierwsze,

d) decyzje i sprawozdania jednostki notyfikowanej, o których mowa w ust. 10 pkt 3 lit. d tire drugie akapit drugi oraz w ust. 10 pkt 4 lit. c i w ust. 10 pkt 4 lit. d.

6) Każda jednostka notyfikowana informuje odnośny organ notyfikujący o wydanych lub cofniętych decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia odnośnemu organowi notyfikującemu wykaz decyzji o zatwierdzeniu, których wydania odmówiono, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom.

Każda jednostka notyfikowana informuje pozostałe jednostki notyfikowane o decyzjach o zatwierdzeniu systemów jakości, których wydania odmówiła, które cofnęła lub zawiesiła, oraz, na żądanie, o decyzjach o zatwierdzeniu, które wydała.

Na żądanie jednostka notyfikowana przekazuje Komisji i państwom członkowskim kopię wydanych decyzji o zatwierdzeniu systemu jakości.

7) Oznakowanie CE i deklaracja zgodności

a) Instalator umieszcza oznakowanie CE w kabinie każdego dźwigu spełniającego zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa rozporządzenia oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w ust. 10 pkt 3 lit. a, jej numer identyfikacyjny za oznakowaniem CE w kabinie każdego dźwigu.

b) Instalator sporządza pisemną deklarację zgodności dla każdego dźwigu i przechowuje kopię deklaracji zgodności do dyspozycji organów krajowych przez okres 10 lat po wprowadzeniu dźwigu do obrotu. Kopię deklaracji zgodności udostępnia się na żądanie właściwym organom.

8) Upoważniony przedstawiciel

Obowiązki instalatora określone w ust. 10 pkt 3 lit. a i lit. d tire pierwsze, oraz w ust. 10 pkt 5 i 7 mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ELEMENTY DEKLARACJI ZGODNOŚCI

1. Treść deklaracji zgodności dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów.

Deklaracja zgodności dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów zawiera następujące informacje:

1) nazwę i adres producenta;

2) w stosownych przypadkach nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela;

3) opis elementu bezpieczeństwa do dźwigów, oznakowanie typu lub serii oraz numer seryjny (jeśli istnieje); można dołączyć ilustrację, w przypadku gdy jest to konieczne do identyfikacji elementu bezpieczeństwa do dźwigów;

4) działanie zabezpieczające elementu bezpieczeństwa do dźwigów, jeśli nie wynika z opisu;

5) rok produkcji elementu bezpieczeństwa do dźwigów;

6) wszystkie odpowiednie przepisy, które spełnia element bezpieczeństwa do dźwigów;

7) oświadczenie, że element bezpieczeństwa do dźwigów jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego;

8) w stosownych przypadkach odniesienie lub odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych;

9) w stosownych przypadkach nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu UE elementu bezpieczeństwa do dźwigów określone w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz dane certyfikatu badania typu UE wydanego przez tę jednostkę notyfikowaną;

10) w stosownych przypadkach nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła procedurę kontroli wyrywkowej zgodności z typem dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów określoną ust. 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

11) w stosownych przypadkach nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która zatwierdziła system jakości stosowany przez producenta zgodnie z procedurą oceny zgodności określoną w ust. 4 lub 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

12) nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;

13) miejsce i datę podpisania;

14) podpis.

2. Treść deklaracji zgodności dla dźwigów.

Deklarację zgodności dla dźwigów sporządza się w tym samym języku, co instrukcje, o których mowa w § 24 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Deklaracja zawiera następujące informacje:

1) nazwę i adres instalatora;

2) w stosownych przypadkach, nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela;

3) opis dźwigu, oznaczenie typu lub serii, numer seryjny i miejsce zainstalowania dźwigu;

4) rok zainstalowania dźwigu;

5) wszystkie odpowiednie przepisy, które spełnia dźwig;

6) oświadczenie, że dźwig jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego;

7) w stosownych przypadkach odniesienie lub odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych;

8) w stosownych przypadkach nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu UE dla dźwigów określone w ust. 2 załącznika 2 do niniejszego rozporządzenia oraz dane certyfikatu badania typu UE wydanego przez tę jednostkę notyfikowaną;

9) w stosownych przypadkach nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła procedurę zgodności w oparciu o weryfikację jednostkową dla dźwigów zgodnie z ust. 6 załącznika nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

10) w stosownych przypadkach nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła kontrolę końcową dla dźwigów zgodnie z ust. 3 załącznika nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

11) w stosownych przypadkach nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która zatwierdziła system zapewnienia jakości, stosowany przez instalatora, zgodnie z procedurami oceny zgodności określonymi w ust. 8, 9 lub 10 załącznika nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

12) nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu instalatora lub jego upoważnionego przedstawiciela;

13) miejsce i datę podpisania;

14) podpis.

1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29.03.2014, str. 251).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2198 oraz z 2008 r. poz. 1270), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542).