Art. 3. - Wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.55.310

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1949 r.
Art.  3. 3

Małoletni, który ukończył 13 rok życia i podlega przepisowi art. 2 ust. 1 pkt b) i c), nie będzie pozbawiony obywatelstwa, jeżeli wyrazi chęć pozostania nadal obywatelem Państwa Polskiego, a zachowaniem swym wykazuje przynależność do społeczeństwa polskiego.

3 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 28 października 1947 r. (Dz.U.47.66.404) zmieniającego nin. dekret z dniem 30 października 1947 r.