Art. 2. - Wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.55.310

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1949 r.
Art.  2.
1.
Pozbawia się również obywatelstwa:
a)
współmałżonka osoby, której dotyczy przepis art. 1 ust. 1, jeżeli wyrazi chęć opuszczenia obszaru Państwa Polskiego,
b)
dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, jeżeli oboje rodzice tracą obywatelstwo, lub też jeżeli w przypadku śmierci lub spowodowanej okolicznościami wojny długotrwałej nieobecności jednego z rodziców - drugie traci obywatelstwo,
c)
dziecko pozamałżeńskie, które nie ukończyło 18 roku życia, jeżeli jego matka traci obywatelstwo, chyba że nie wychowuje go matka, lecz inna osoba, która nie traci obywatelstwa,
d) 1
dziecko, którego rodzice nie żyją lub są nieznani z miejsca pobytu, jeżeli zachowaniem swym wykazuje niemiecką odrębność narodową i po ukończeniu 13 roku życia wyrazi życzenie zachowania tej odrębności.
2. 2
Pozbawienie dziecka obywatelstwa może jednak nie nastąpić, jeżeli:
a)
jedno z rodziców wyrazi życzenie, aby dziecko zachowało obywatelstwo Państwa Polskiego;
b)
rodzicom odebrana została władza rodzicielska albo jeżeli dziecko wychowywane jest nie przez rodziców, lecz w instytucji społecznej lub przez osobę, która nie traci obywatelstwa.
1 Art. 2 ust. 1 pkt d) dodany przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 28 października 1947 r. (Dz.U.47.66.404) zmieniającego nin. dekret z dniem 30 października 1947 r.
2 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 28 października 1947 r. (Dz.U.47.66.404) zmieniającego nin. dekret z dniem 30 października 1947 r.