Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.4.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 stycznia 1964 r.
w sprawie wyłączenia z właściwości państwowych komisji arbitrażowych sporów z przewozu w komunikacji międzynarodowej.

Na podstawie art. 4 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. z 1961 r. Nr 37, poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozstrzyganie sporów z przewozu w komunikacji międzynarodowej za bezpośrednimi dokumentami przewozowymi, należących do właściwości państwowych komisji arbitrażowych, przekazuje się sądom powszechnym, jeżeli jedną ze stron w sporze jest przewoźnik.
§  2.
1. Spory w sprawach określonych w § 1, wszczęte w państwowych komisjach arbitrażowych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rozpoznawane będą aż do ich ukończenia w tych komisjach.
2. W razie wycofania wniosku z państwowej komisji arbitrażowej spory w tych sprawach (ust. 1) mogą być wytoczone na nowo w sądzie powszechnym.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Sprawiedliwości i Finansów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.