Wyłączenie z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.4.23

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 23 stycznia 1984 r.
w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334) zarządza się, co następuje:
1.
Przy ustalaniu kwoty wynagrodzeń w 1984 r., której przyrost podlega obciążeniu na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej, wyłącza się przyrost wynagrodzeń stanowiący iloczyn kwoty 300 zł, 11 miesięcy oraz liczby pracowników zatrudnionych w dniu 1 lutego 1984 r. w przeliczeniu na zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, których wynagrodzenie miesięczne za pełny wymiar czasu pracy nie przekracza 7.000 zł.
2.
Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, gdyby był wykorzystany przez pracownika w lutym 1984 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z § 7 uchwały nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii (Monitor Polski z 1982 r. Nr 4, poz. 18 i z 1984 r. Nr 2, poz. 11), łącznie z rekompensatami przysługującymi na podstawie obowiązujących przepisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1984 r.