Wyłączenie wsi Czatachowa z gminy Olsztyn w powiecie częstochowskim i włączenie do gminy Żarki w powiecie będzińskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.49.335

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 1925 r.
w sprawie wyłączenia wsi Czatachowa z gminy Olsztyn w powiecie częstochowskim i włączenia do gminy Żarki w powiecie będzińskim.

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania w b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Wieś Czatachowa wyłącza się z gminy Olsztyn w powiecie częstochowskim i włacza się do gminy Żarki w powiecie będzińskim.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1925 roku.