Art. 12. - Wyłączenie spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.47.228 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1972 r.
Art.  12.

Ilekroć w innych przepisach prawnych jest mowa o domach jednorodzinnych lub o małych domach mieszkalnych, rozumie się przez to domy odpowiadające warunkom określonym w art. 3 i 4.