Wyłączenie powiatów: brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego z pod kompetencji izby skarbowej w... - Dz.U.1922.112.1020 - OpenLEX

Wyłączenie powiatów: brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego z pod kompetencji izby skarbowej w Brześciu n/B. i włączenia ich do okręgu administracyjnego izby skarbowej w Wilnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.112.1020

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 listopada 1922 r.
w przedmiocie wyłączenia powiatów: brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego z pod kompetencji izby skarbowej w Brześciu n/B. i włączenia ich do okręgu administracyjnego izby skarbowej w Wilnie.

Na podstawie art. 13 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65 poz. 391) oraz p. 1 części 1 § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1922 r. w przedmiocie tymczasowego ustroju władz skarbowych na Ziemi Wileńskiej i rozciągnięcia na tę ziemią niektórych ustaw i rozporządzeń (Dz. U. R. P. № 51 poz. 458) zarządza się co następuje:
Do terytorjalnego zakresu działania izby skarbowej w Wilnie, określonego w części pierwszej § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 58 poz. 522) włącza się powiaty: brasławski, dziśnieński, duniłowiczowski i wilejski i wyłącza je równocześnie z terytorjalnego zakresu działania izby skarbowej w Brześciu nad Bugiem.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1923 r.