Wyłączenie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. - Dz.U.2022.2834 - OpenLEX

Wyłączenie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2834

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687 i 2745) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa grupy podatników, grupy płatników lub czynności, w przypadku których zostaje wyłączone stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą", jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
1. 
Wyłącza się stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy w przypadku wypłat należności:
1)
z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez:
a)
Skarb Państwa,
b)
Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych, programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego,
c)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

- uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy;

2)
z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.
2. 
W przypadku wypłat należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyłączenie stosowania art. 41 ust. 12 ustawy dotyczy wypłaty należności na rzecz podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem miejsca zamieszkania tych podatników.
Wyłącza się stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy do dokonywanych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wypłat świadczeń i należności w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10 ustawy.
Przepisy § 2 i § 3 stosuje się, jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2314).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).