§ 6. - Wyłączenie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2834

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2022 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.